Здавалка
Главная | Обратная связь

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИБОРУ ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “АУДИТ”

( для студентів напрямів підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

та 6.030501 «Менеджмент організацій»

заочної форми навчання)

 

Макіївка 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Інститут економіки, менеджменту і права у будівництві

 

Кафедра «Економічна теорія та фінанси»

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “АУДИТ”

( для студентів напрямів підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

та 6.030501 «Менеджмент організацій»

заочної форми навчання)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:
на засіданні науково-методичної ради на засіданні кафедри
Протокол № __ від __ .__ .2010 р. «Економічна теорія і фінанси»
  Протокол № __ від __ .__ . 2010 р.
   
   

 

 

Макіївка 2010

УДК 657.4 (07)

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Аудит” (для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030501 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання) / Укладачі: к.е.н., доц. Н.Ю. Голуб, ас. Г.Ю. Руденок, ас. О.Г. Вожова. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – 17 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Аудит» містять вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи, рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи, критерії оцінки контрольної роботи, список рекомендованої літератури з курсу.

 

 

Укладачі: к.е.н., доцент Н.Ю.Голуб,

ас. Г.Ю.Руденок,

ас. О.Г. Вожова.

 

Рецензенти: к.е.н., доцент Н.О. Тарханова,

к.т.н., доцент О.В. Шелехова.

 

Відповідальний за випуск: ас. Г.Ю. Руденок

 

 


ЗМІСТ

1. Вступ………………………………………………………………………………
2. Вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи……………………..
3. Рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи………………………..
4. Критерії оцінки контрольної роботи……………………………………………
5. Список рекомендованої літератури з курсу…………………………………….
Додатки………………………………………………………………………………..

1. ВСТУП

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Аудит».

Мета виконання контрольної роботи – систематизувати, закріпити і розширити отримані студентами теоретичні і практичні знання з професійно-орієнтованої дисципліни «Аудит».

Виконана контрольної робота повинна показати, як добре студент володіє знаннями і може застосовувати їх у практичних умовах; при використанні літературних джерел вміє робити узагальнення та висновки; володіє навичками з організації аудиторської діяльності та оформлення робочих документів аудитора; вміє підготувати висновок щодо відповідності фiнансових звітів підприємства нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України та Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».

Методичні вказівки для контрольних робіт з дисципліни «Аудит» містять вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи, рекомендації до вибору варіанту контрольної роботи, критерії оцінки контрольної роботи, список рекомендованої літератури з курсу.

 


2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Найважливіші вимоги до контрольної роботи полягають у наступному:

1) робота повинна бути виконана самостійно;

2) тема контрольної роботи розкрита з урахуванням всіх аспектів її розгляду, на основі вивчення нової літератури (за 3 останні роки);

3) у контрольній роботі повинні міститися елементи наукової творчості, знання бухгалтерського обліку, зв'язок її з практикою на підприємстві;

4) текст викладається самостійно, відповідно до назви обраного питання, не допускається дослівне запозичення з прочитаної літератури;

5) робота повинна містити аналіз статистичного матеріалу, згрупованого в таблицях, відбитого на графіках, діаграмах, схемах;

6) у тексті повинні бути чіткі формулювання, наприкінці кожного питання підведені підсумки дослідження.

Текст контрольної роботи друкується на комп'ютері – шрифтом «Times New Roman», розмір 14 пт через 1,5 інтервали. Текст варто друкувати, дотримуючи наступних розмірів полів: верхнє і нижнє – по 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм.

Заголовки підрозділів (параграфів) необхідно починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Абзацний відступ повинний бути однаковим по всьому тексту роботи і рівним 1,25 мм.

Відстань між заголовками і наступним і попереднім текстом повинна бути не менш 2-х рядків (3-х інтервалів).

Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми) варто розташовувати безпосередньо після тексту посилань на ілюстрацію автором контрольної необхідно в посиланнях указувати джерело інформації. Ілюстрації повинні мати назву, яку необхідно поміщати під ілюстрацією. При необхідності нижче поміщають текст. Ілюстрація позначається словом «Рис.», що разом з назвою ілюстрації поміщають після пояснюючих даних, наприклад, «Рис. 1. Схема розміщення». Номер ілюстрації складається з номера теоретичного питання і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, «Рис. 2.1. …» – перший рисунок другого розділу. Якщо в контрольній тільки одна ілюстрація, її нумерують відповідно до загальних правил.

Таблиці містять цифровий матеріал, що характеризує один чи кілька показників за визначений період, їх варто розміщати після тексту, у якому вона вперше згадується чи на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті контрольної роботи. Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах параграфу, за винятком таблиць, що приводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера теоретичного питання у і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого теоретичного питання. Номер таблиці і її назва (малими літерами з першої прописної) поміщають над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці. При розподілі таблиці на частині допускається її заголовки заміняти відповідно номерами граф і рядків (арабськими цифрами), нумеруючи їх і в першій частині таблиці. Назва і номер таблиці вказують над першою частиною таблиці, а над перенесеною частиною пишуть: Продовження таблиці з указівкою її номера.

Заголовки граф таблиці пишуться з прописної букви, а підзаголовки з рядкових, якщо вони складають одне речення з заголовком граф.

Заголовки і підзаголовки граф таблиці вказують в однині.

Дані таблиці повинні мати одиниці виміру, що можуть вказуватися поруч з показниками чи виділятися в окремий стовпчик. При однаковій розмірності всіх показників, що містяться в таблиці, одиниці виміру можуть виноситися в заголовок таблиці через кому чи вказуватися праворуч від таблиці. Якщо за окремими показниками відсутні дані, то в таблиці ставиться прочерк, дробові числа варто вказувати з однаковим числом знаків після коми.

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки, виділяючи її зверху і знизу вільним рядком і нумеруючи порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули чи рівняння, що складається з номера питання і порядкового номера формули в ньому, розділених крапкою, вказують у дужках на рівні формули (рівняння) у крайнім правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і коефіцієнтів, що входять у формулу, варто приводити безпосередньо під нею в тій послідовності, у якій вони дані у формулі. Перший рядок пояснення починають забзацу словом «де» без двокрапки, потім дають перелік інших пояснень, відокремлюючи їх крапкою зкомою. Перенос рівнянь і формулдопускається тільки на знаках виконуючих операцій, причому, знак операції на початку наступного рядка повторюється. Формули, що випливають одна за інший і не розділені текстом, розділяються комами.

Сторінки роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці. Титульний лист включають у загальну нумерацію сторінок. Номер сторінки на ньому не проставляють. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих аркушах, включають у загальну нумерацію сторінок.

Практичне завдання варто виконувати з поясненням розрахунків, з висновками і рекомендаціями. Наприкінці роботи необхідно навести список використаних джерел.

Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання.

Роботу виконують і надають для перевірки за 1 тиждень до заліково-екзаменаційної сесії. Якщо робота відповідає вимогам, то вона допускається до захисту, в іншому випадку її потрібно допрацювати. При захисті роботи студент викладає її основні положення і відповідає на поставлені запитання.

 


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИБОРУ ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання.

1. Теоретичні питання обираються з переліку контрольних питань для підготовки до заліку з дисципліни «Аудит» за допомогою таблиці 1 . Номер питання знаходиться на перехресті рядка і стовпця. Рядок обирається за заглавною литерою імені студента (ки), стовбець – за заглавною литерою прізвища.

Наприклад, студент Роман Борисов згідно таблиці 1 обирає номери теоретичних питань - 16,45.

 

Таблиця 1.

Перша литера прізвища
 
 


Перша литера імені

А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О  
А 1,30 15,44 29,58 43,12 57,26 11,40 25,54 39,8 53,22 7,36 21,50 35,4 49,18 3,32 П
Б 2,31 16,45 30,59 44,13 58,27 12,41 26,55 40,9 54,23 8,37 22,51 36,5 50,19 4,33 Р
В 3,32 17,46 31,60 45,14 59,28 13,42 27,56 41,10 55,24 9,38 23,52 37,6 51,20 5,34 С
Г 4,33 18,47 32,1 46,15 60,29 14,43 28,57 42,11 56,25 10,39 24,53 38,7 52,21 6,35 Т
Д 5,34 19,48 33,2 47,16 1,30 15,44 29,58 43,12 57,26 11,40 25,54 39,8 53,22 7,36 У
Е 6,35 20,49 34,3 48,17 2,31 16,45 30,59 44,13 58,27 12,41 26,55 40,9 54,23 8,37 Ф
Ж 7,36 21,50 35,4 49,18 3,32 17,46 31,60 45,14 59,28 13,42 27,56 41,10 55,24 9,38 Х
З 8,37 22,51 36,5 50,19 4,33 18,47 32,1 46,15 60,29 14,43 28,57 42,11 56,25 10,39 Ц
І 9,38 23,52 37,6 51,20 5,34 19,48 33,2 47,16 1,30 15,44 29,58 43,12 57,26 11,40 Ч
К 10,39 24,53 38,7 52,21 6,35 20,49 34,3 48,17 2,31 16,45 30,59 44,13 58,27 12,41 Ш
Л 11,40 25,54 39,8 53,22 7,36 21,50 35,4 49,18 3,32 17,46 31,60 45,14 59,28 13,42 Щ
М 12,41 26,55 40,9 54,23 8,37 22,51 36,5 50,19 4,33 18,47 32,1 46,15 60,29 14,43 Є
Н 13,42 27,56 41,10 55,24 9,38 23,52 37,6 51,20 5,34 19,48 33,2 47,16 1,30 15,44 Ю
О 14,43 28,57 42,11 56,25 10,39 24,53 38,7 52,21 6,35 20,49 34,3 48,17 2,31 16,45 Я
  П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Є Ю Я  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Сутність, мета і завдання аудиту.

2. Необхідність та предумови створення незалежного фінансового контролю в Україні.

3. Закон України «Про аудиторську діяльність», характеристика основних його положень

4. Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту.

5. Види аудиту та його відмінність від ревізії.

6. Особливості проведення внутрішнього аудиту.

7. Управління аудитом в Україні.

8. Правове забезпечення взаємовідносин аудиторських фірм та підприємств (клієнтів).

9. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

10. Сертифікація аудиторської діяльності.

11. Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності.

12. Організація роботи аудиторського підприємства.

13. Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм.

14. Порядок розробки планів та програм аудиту.

15. Стадії, етапи і процедури аудиту.

16. Порядок проведення аудиторської перевірки.

17. Узагальнення результатів аудиту.

18. Поняття ризику і правила його оцінювання.

19. Ризик аудиту або загальний ризик.

20. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства.

21. Ризик невиявлення.

22. Поняття помилок, їх різновиди та причини виникнення.

23. Помилки та шахрайство.

24. Поняття аудиторських доказів та їх види.

25. Джерела і процедури отримання аудиторських доказів та вимоги, що до них висуваються.

26. Поняття та структура інформаційного забезпечення процесу аудиту.

27. Поняття та класифікація робочої документації.

28. Зміст і форма робочих документів.

29. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання

30. Додаткова підсумкова документація.

31. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку.

32. Основні елементи аудиторського висновку.

33. Види аудиторських висновків та їх зміст.

34. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї.

35. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки.

36. Оцінювання фінансової звітності підприємства.

37. Аудит фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності.

38. Фінансовий аналіз звітності.

39. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

40. Аудит довгострокових позик і векселів.

41. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик.

42. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.

43. Аудит розрахунків за податками і платежами.

44. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.

45. Аудит операцій з коштами в касі і на рахунках у банку.

46. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.

47. Аудит розрахунків із підзвітними особами.

48. Аудит основних засобів, нематеріальних активів та матеріальних цінностей.

49. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами.

50. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками.

51. Аудит розрахунків за претензіями і за відшкодуванням завданих збитків.

52. Консультаційні послуги, не пов'язані з аудитом.

53. Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації та оренди.

54. Аудит спільних підприємств.

55. Аудит акціонерних товариств.

56. Аудит цінних паперів.

57. Аудит інвестицій.

58. Аудит комерційних банків.

59. Особливості внутрішнього аудиту.

60. Особливості аудиту у комп'ютерному середовищі.

 

2. Методичні вказівки до виконання практичного завдання контрольної роботи

 

Практичне завдання передбачає самостійне складання укрупненої загальної програми проведення комплексної перевірки суб’єкта господарювання (конкретного підприємства). Об’єкт дослідження (підприємство, для якого буде складено загальну програму аудита) студентом обирається самостійно.

Практичне завдання містить:

1. Стислий опис обраного підприємства.

2. Укрупнену загальну програму аудита.

3. Додатки.

Стислий опис обраного підприємства повинен містити організаційну структуру підприємства, відомості щодо видів та масштабів його діяльності (мале, середнє, крупне), форми власності, чисельності працівників, наявності зовнішньоекономічної діяльності та інших особливості обраного підприємства. Характеристику підприємства може бути здійснено за допомогою Статуту підприємства та інших документів, які можуть бути доданими до контрольної роботи (але це не є обов’язковим).

При складанні укрупненої загальної програми аудиту слід враховувати наступне:

ü при складанні програми аудиту приймається, що він буде проводиться аудиторською групою у складі трьох осіб (умовні призвіща Іванов, Петров, Сідоров), при цьому всі аудитори мають рівну кваліфікацію;

ü визначаючи тривалість робіт в днях, необхідно грунтуватися на можливих об'ємах облікової інформації і документації по кожному етапу робіт, а також враховувати особливості діяльності обраного підприємства (наприклад, перевірка стану розрахунків з бюджетом на малих підприємствах може зайняти 2-3, на середніх - 4-5, а на крупних - 6-7 днів);

ü орієнтовно загальна трудомісткість комплексного аудиту складає: для малих підприємств - близько 500-600, середніх - 1000-1200, крупних - 1800-2000 людино-годин;

ü тривалість робочого дня аудитора складає 8 годин (тобто один день роботи аудиторської групи у складі трьох осіб складає 24 людино-години);

ü важливою умовою при плануванні аудиту є синхронність роботи аудиторів, тому треба прагнути того, щоб аудитори максимально одночасно закінчили свою роботу;

ü програма складається за зразком, що наведено у додатку Б, однак, перелік процедур студентом складається самостійно та залежить від особливостей діяльності підприємства (пункти 1,2, 13, 16-19 є стандартними та обов’язковими, інші пункти формуються студентом самостійно);

ü у прикладі, наведеному у додатку Б, період аудиту вказано із розрахунку, що перевірка буде тривати 50 робочих днів, тому що необхідна для перевірки кількість людино-годин складає 1200 (обране у прикладі підприємство умовно є середнім);

ü додаток Б є умовним прикладом, розрахунок кількості людино-годин здійснюється студентом самостійно, виходячи, по-перше, с загального обсягу годин на перевірку, по-друге - з обсягу конкретних операцій (за даними фінансової звітності підприємства – балансу та звіту про фінансові результати підприємства).

Додатки – це форми фінансової звітності обраного підприємства за звітний період (як найменше – форма 1 (баланс) та форма 2 (звіт про фінансові результати діяльності підприємства)). Додатки використовуються для складання переліку аудиторських процедур у програмі. Наприклад, якщо у балансі підприємства стаття «Готова продукція» є вагомою, є сенс відокремити в окремий пункт у програмі процедуру «Аудит готової продукції».

 

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.