Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо після виконання процедур аудитор не зміг дійти висновку щодоЯкоїсь ознаки, то він мусить скласти окремий робочий документ (службову за-

Писку) з описом причин цього. Помилка в обліку запасів може суттєво спотво-

Рити фінансову звітність. Тому ризик цієї ділянки аудиторського процесу є до-

Сить значним.

Аудит грошових активів

Встановлення фактичної наявності грошей у касі проводиться шляхом ін-

Вентаризації. Під час перевірки касових операцій необхідно обов'язково переві-

Рити укладання договору про повну матеріальну відповідальність осіб, які здій-

Снюють приймання та видачу готівки з каси.

Повнота і своєчасність оприбуткування грошей у касу перевіряється зіс-

Тавленням даних касових документів і документів, які фіксують початок руху

Коштів до каси (виписок банку, прибуткових касових ордерів, корінців чеків

Тощо).

Правильність списання грошей у видатки вивчається на підставі багатьох

Документів (платіжних та розрахунково-платіжних відомостей, виписок банку,

Авансових звітів із додатками, видаткових касових ордерів, касової книги та зві-

Ту касира, банківського підтвердження як надійного доказу надходження гро-

Шей з каси підприємства чи видачі готівкою).

Перевірка коштів у банках розпочинається зі складання переліку рахун-

Ків, які має клієнт у різних банках. Потім підбираються банківські виписки у

Хронологічній послідовності за кожним рахунком окремо, що дає змогу про-

Стежити повноту пред'явлених виписок. Якщо якась із них відсутня, то треба

Звернутися до банку за підтвердженням. Зіставляючи перехід залишки по раху-

Нках у їх хронологічній послідовності, перевіряється також правильність кінце-

Вих залишків.

Суми оборотів по рахунках повинні відповідати доданим до виписки бан-

Ку документам. Бухгалтерське відображення операцій по банківських рахунках

Аудитор перевіряє на основі тих же виписок та додатків до них, розглядаючи

Кожну операцію по суті і вивчаючи, чи немає неналежного використання гро-

Шей, особливо під час погашення кредиторської заборгованості або надходжен-

Ня платежів від дебіторів. Для підтвердження суті цих операцій аудитор дає за-

Пити до третіх сторін (покупців, кредиторів та ін.).

Під час розрахунків в іноземній валюті аудитор повинен перевірити наяв-

Ність та умови договорів із зарубіжними партнерами клієнта, правильність пе-

Рерахунків валюти в національну, правильність визначення курсових різниць

відповідно до П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", своєчасність і повноту

Відображення сум в обліку та звітності.

Крім аудиту грошових активів, аудитори перевіряють наявність і рух ін-

Ших активів (цінних паперів, дорогоцінних металів тощо), які можуть бути ро-

Змішені в банках.

Аудит рахунків дебіторів

Значний ріст невиправданої дебіторської заборгованості погіршує фінан-

Совий стан підприємства. Під виглядом дебіторської заборгованості можуть та-©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.