Здавалка
Главная | Обратная связь

Якими видами діяльності дозволяється займатися аудитору?Для якого виду аудиторської діяльності рівень відповідальності аудитора за свою роботу найнижчий?

а) аудит фінансової звітності

б) консультація

в) оглядова перевірка

г) бухгалтерське супроводження

6. Аудитору забороняється:

а) займатися торговельною і посередницькою діяльністю, виробничою діяльністю

б) займатися науковою і викладацькою діяльністю

в) отримувати дивіденди від акцій

г) займатися методичною роботою

7. До обставин, які можуть негативно впливати на незалежність аудитора, можна віднести:

а) фінансову участь аудитора в справах організації клієнта в будь-якій формі

б) співпрацю одного аудитора з клієнтом протягом двох років

в) здійснення одним і тим же аудитором декількох аудиторських перевірок підряд

г) немає правильної відповіді

8. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є:

а) Закон України „Про аудиторську діяльність"

б) Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність"

в) Стандарти аудиту

г) Господарський кодекс України

9. Відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність" аудит - це:

а) перевірка бухгалтерської і фінансової звітності, обліку первинних документів та іншої інформації суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам

б) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам Законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів

в) перевірка публічної звітності, обліку первинних документів та іншої інформації суб'єктів господарювання з метою виявлення відхилень у веденні обліку, визначення його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам

 

г) всі варіанти правильні

Що є спільним елементом між внутрішнім і зовнішнім аудитом?

а) мета

б) результати

в) прийоми, способи, методи дослідження

г) суб'єкт аудиту

11. Витрати на здійснення обов'язкового аудиту несе:

а) держава

б) підприємство, що перевіряється

в) аудит проводиться безкоштовно

г) один із кредиторів або в порядку солідарної відповідальності

12. Аудит є обов'язковим для:

а) малих підприємств

б) спільних підприємств; інвестиційних, довірчих фондів

а) державних банків

г) фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування

Хто має повноваження визначати порядок оформлення офіційних документів за наслідками надання аудиторських послуг в Україні?

а) Верховна Рада України

б) аудиторська фірма

в) Аудиторська палата України

г) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України

Якими видами діяльності дозволяється займатися аудитору?

а) наданням аудиторських послуг

б) посередницькою діяльністю

в) виробничою діяльністю

г) торгівельною діяльністю

15. Аудит або аудиторська послуга, що надається аудиторською фірмою (аудитором) за рішенням господарюючого суб'єкта - це:

а) внутрішній аудит

б) договірний аудит

в) обов'язковий аудит

г) державний аудит

16. Яке із визначень поняття „предмет аудиту" є правильним та найповнішим?

а) предмет аудиту - це те, на що спрямована дія аудиту, що він вивчає та яке коло питань вирішує;

б) предмет аудиту – це процеси або явища, що відображені документально і пов'язані з господарською діяльністю підприємств та знаходяться в межах аудиторського дослідження;

в) предмет аудиту – це процеси або явища, що відображені документально, пов'язані з господарською діяльністю підприємств;

г) предмет аудиту – це оцінка щодо відповідності законодавству процесів або явищ господарської діяльності.

17. Співвідношення понять „суб'єкт аудиту" і „об'єкт аудиту" є таким:

а) суб'єкт аудиту є поняттям, протилежним об'єкту аудиту

б) суб'єкт аудиту - це аудитор (аудиторська фірма)

в) суб'єкт і об'єкт аудиту не взаємодіють і не співвідносяться між собою

г) об'єктами аудиту є процеси або явища, ізольовані від суб'єкта аудиту

18. Об'єктами аудиту можуть бути:

а) активи, пасиви, господарські процеси

б) економічні результати, організаційні форми управління, функції управління

в) методи управління

г) всі відповіді правильні

19. Об'єктами аудиту можуть бути економічні результати діяльності суб'єкта господарювання, такі як:

а) обсяги виробництва, продуктивність праці, собівартість продукції, рентабельність, витрати виробництва

б) система мотивації праці, стимулювання виробництва

в) основні засоби та необоротні активи, запаси, кошти, розрахунки та інші активи

г) основне виробництво, матеріально-технічне постачання і збут

20. За складністю об'єкти аудиту можна поділити на:

а) прості та складні;

б) окремі господарські процеси і частини системи управління й сукупні ресурси та управлінські системи

в) за складністю об'єкти аудиту розмежувати неможливо

г) аудит досліджує лише складні об'єкти

21. За терміном перебування об'єктів у полі діяльності аудиту розрізняють:

а) об'єкти термінового аудиту та об'єкти довготривалого аудиту

б) об'єкти вчасного і невчасного аудиту

в) об'єкти постійного аудиторського впливу, об'єкти періодичного аудиту, об'єкти одноразових аудиторських оцінок

г) всі відповіді правильні

22. Залежно від видів аудиту розрізняють такі об'єкти аудиту:

а) об'єкти внутрішнього аудиту та об'єкти зовнішнього аудиту

б) об'єкти внутрішнього та обов’язкового аудиту

в) об'єкти зовнішнього та ініціативного аудиту

г) ніяк не розрізняють

23. Група об'єктів " господарські процеси" відноситься до такої кваліфікаційної ознаки:

а) відношення до сфер діяльності

б) складність об'єктів

в) вид об'єктів

г) відношення до аудиту

24. В основу аудиту покладено:

а) адміністративне право

б) громадянське право, договори

в) інструкції та накази державних або вищих органів

г) законодавчі акти кабінету міністрів та ВРУ

25. Метою аудиту є:

а) визначення звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам

б) переконання користувачів фінансової звітності у тому, що звіти дають повне і точне уявлення про фактичний стан на підприємстві

в) визначення шляхів економічної доцільності діяльності підприємства-замовника

г) встановлення відповідності їх законодавству, нормативам, внутрішнім положенням та надання результатів дослідження зацікавленим користувачам

26. Аудит, проведення якого регламентується законодавчими і нормативними актами, де зазначено категорії під­при­­ємств і підприємців, які підлягають обов'язковому аудиту:

а) договірний

б) регламентований

в) внутрішній

г) державний©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.