Здавалка
Главная | Обратная связь

Хімічні властивості брому та йоду 

Обидві речовини реагують із воднем, фтором та лугами:

Йод окислюють різні сильні окисники:

 

 

Добування брому та йоду

 

Для промислового використання бром і йод добувають при окисненні бромідів та йодидів, відповідно. Для окиснення найчастіше використовують молекулярний хлор, концентровану сульфатну кислоту або манган діоксид:

 

Сполуки галогенів з Гідрогеном. Добування, фізичні та хімічні властивості сполук. Хлоридна кислота.

Фізичні властивості гідрогенгалогенідів

Розглянемо фізичні властивості гідрогенгалогенідів, використовуючи табл.4. По мірі зростання розміру атомів галогенів міжатомна відстань Н-Х збільшується, енергія зв’язку Н-Х зменшується. Змешення енергії зв’язку Н-Х приводить до підвищення значень ентальпій утворення в ряду HF-HI, наприклад, HI в стандартних умовах утворюється из простих речовини вже з поглинанням тепла (табл.4).

Таблица 4. Властивості гідрогенгалогенідів

  Межатомна відстань rе ( ) Езв’язку кДж/моль fHo298 кДж/моль Дипольний момент, D рКа Тпл,оС Ткип,оС
HF 0.92 -271 1.91 3.2 -83.4 +19.7
HCl 1.28 -92 1.03 -7.0 -114.3 -85.1
HBr 1.41 -36 0.79 -9.5 -86.9 -66.8
HI 1.60 +27 0.42 -10 -50.9 -35.4

 

Молекули полярні. Дипольні моменти зменшуються в ряду HF-HI.

В стандартних умовах гідрогенгалогеніди - гази. З ростом масси і размірів молекул посилюється міжмолекулярна взаємодія і, як наслідок, підвищуються температури плавлення (Тпл) і кипіння (Ткип). Однак для HF величини Тпл і Ткип, утворені екстраполяцією в ряду однотипних сполук HF-HCl-HBr-HI, будуть істотно нижче, ніж експериментальні (табл.4). Аномально високі температури плавлення і кипіння пояснюються посиленням міжмолекулярної взаємодії за рахунок уоврення водневих зв’язків між молекулами HF:

Твердий HF складаєтьяс із зигзагоподібних полимерних ланцюгів. В рідкому і газоподібному HF майже до 60оС присутні полімери від (HF)2 до (HF)6. Для HCl, HBr, HI утворення водневих зв’язків не характерно серез меншу електронегативність атому галогена.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.