Здавалка
Главная | Обратная связь

Принцип побудови показників грошової масиЛекція № 2: Грошовий оборот і грошові потоки

 

1. Структура грошової маси.

2. Суб’єкти та інструменти грошового обігу.

Час: 2 ч. лекція

Мета заняття: вивчити із студентами основні принципи побудови грошової маси та механізм утворення грошових агрегатів. Розкрити основний зміст схеми грошових потоків та механізм і інструменти безготівкових розрахунків.

 

Література:

1. Гальчинський А. Теорія грошей: Навчальний посібник - К.: Основи, 1996 - 413с.

2. Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати // Економіка України. - 1999. - №2. - С.62-71.

3. Гроші та кредит /Савлук М.І., Мороз А.М., Пудовкіна М.Ф. та інші; за заг.ред. Савлука А.І. - К.: КНЕУ, 2001. - 602с.

4. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. - К.: Поліграфкнига, 2000. - 512с.

5. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 359с.

6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р.№2121-ІІІ.

7. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999р. №679 - ХІV.

8. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991р. №1202-ХІІ.

9. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. - К.: АТІКА, 2000. - 240с.

10. Маркс К. Капитал. Т.1. // Соч. - 2-е изд. - Т.23. - 907с.

11. Усоскин В.М. Денежный мир Милтона Фридмана М.: Мысль, 1989. - 173 с.

12. Фридмэн М. Денежная политика: ценовые ориентиры. - М.: Прогресс, 1996. - 27с.

13. Харрис Л. Денежная теория. - М.: Прогресс, 1990. - 728 с.


Вступ

Грошовий оборот - сукупність грошових розрахунків незалежно від способу і форми їх здійснення.

Основну частину грошового обороту складає платіжний оборот, в якому гроші функціонують як засіб платежу, використовуються для погашення боргових зобов'язань. Він здійснюється як у готівковій, так і в безготівковій формі. Весь безготівковий оборот є платіжним, тому що є певний проміжок часу між одержанням товарів та їх оплатою. Безготівковий грошовий оборот - рух грошових коштів без використання готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог. У сфері готівкового грошового обороту рух грошей здійснюється у вигляді готівкових грошових знаків.

Переваги безготівкового обороту над готівковим:

- прискорюється обіг грошових коштів господарських суб'єктів;

- значно скорочуються витрати обігу;

- збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери.

У розвинутих країнах готівка становить незначну частину грошової маси: 5-7%. В нашій країні у зв'язку з початком ринкових перетворень в економіці готівковий оборот зараз займає близько 50% усього грошового обороту.

Загальні принципи організації системи безготівкових розрахунків в Україні визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", що затверджена постановою Правління НБУ від 2 серпня 1996 р. № 204.


1 питання. Структура грошової маси.

Грошова маса – це кількісний показник руху грошей, який являє сукупність купівельних, платіжних та накопичувальних засобів, що обслуговує економічні зв'язки, належить фізичним, юридичним особам та державі.

Гроші це один з товарів, специфічною властивістю якого є можливість обмінюватись на будь-який інший товар. В економіці така властивість має назву ліквідності.

В залежності від ступеню ліквідності грошову масу поділяють на окремі показники (агрегати).

Грошовий агрегат - це визначене законодавством відповідно до ступеня ліквідності специфічне угруповання ліквідних активів, які можуть служити альтернативними вимірниками грошової маси.

В економіці використовується ціла низка показників грошової маси. Принцип побудови грошових показників ґрунтується на тому, що усі блага ми можемо розташувати від абсолютно ліквідних (лікв.= 1) до абсолютно неліквідних (лікв.= 0)

Принцип побудови показників грошової маси

Показники грошової маси зростають за розміром як «сніговий ком. Тобто, кожен наступний показник містить в собі попередні плюс якийсь новий блок фінансових засобів.

 

Зміст грошових агрегатів в Україні та їх розмір на кінець грудня 2011 року

Грошовий агрегат М0 (184,16 млрд. грн.) включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.

Грошовий агрегат М1 (294,83 млрд. грн.) – грошовий агрегат М0 (184,16 млрд. грн.) та переказні депозити в національній валюті (M1–M0) (110,67 млрд. грн.)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.