Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика ізоквант1. Негативний нахил ізокванти показує, що скорочення одного фактора (при Q = const), завжди викликатиме збільшення іншого фактора.

2. Чим далі від початку координат знаходиться ізокванта, тим більший обсяг випуску вона забезпечує.

3. Увігнутість ізоквант означає, що уздовж ізокванти скорочення людино-годин праці вимагає збільшення машино-годин устаткування.

4. Кут нахилу ізокванти виражає граничну норму технологічного заміщення. (MRTS).

5. Ізокванти схожі з кривими байдужості. Подібно тому, як крива байдужості відображає альтернативні варіанти споживчого вибору благ, які забезпечують певний рівень загальної корисності, ізокванта відображає альтернативні варіанти комбінацій витрат факторів для виробництва певного обсягу продукції. Ці криві також не перетинаються.

6. Ізокванти можуть мати різну конфігурацію: лінійну, жорсткої доповнюваності, повної заміщуваності.

Лінійна ізокванта

Лінійна ізокванта- ізокванта, що виражає досконалу заміщуваність факторів виробництва (MRTSLK= const). В реальному житті повна заміщуваність факторів виробництва неможлива. Цю ситуацію можна розглядати як теоретичну абстракцію.

Жорстка ізокванта

Жорсткадоповнюваність факторів виробництва представляє таку ситуацію, за якої праця і капітал поєднуються в єдино можливому взаємному співвідношенні (MRTSLK=0). Такі ізокванти характерні для співвідношення комп'ютерів і операторів. Якщо кількість годин роботи комп'ютера протягом робочого дня фіксована, то збільшення кількості операторів не призведе до збільшення обсягів виконаної роботи.

Карта ізоквант

 

Карта ізоквант – набір ізоквант, кожна з яких показує максимальний обсяг випуску продукції, що досягається при використанні певних сполучень чинників виробництва. Карта ізоквант – це графічний спосіб вислову виробничої функції. Як і виробнича функція, ізокванти показують, що чинники виробництва є взаємозамінними, тобто один і той же обсяг виробництва можна отримати, застосовуючи різні комбінації чинників виробництва, тобто різні технології: використовувати більше праці, чи більше капіталу.

Карта ізоквант може бути використана для того, щоб показати можливості вибору серед варіантів організації виробництва в короткостроковому періоді, якщо капітал є постійним фактором, а праця – змінним фактором.

Ізокванти ілюструють гнучкість ухвалених фірмами рішень у виробництві. У більшості випадків фірми можуть досягти певного випуску продукції, використовуючи різні поєднання виробничих факторів. Керівник фірми повинен розуміти природу такої гнучкості, оскільки це дозволить йому вибирати такі поєднання виробничих факторів, які мінімізують витрати виробництва і максимізують прибуток.

 

Виробник має певний бюджет для купівлі факторів виробництва. Позначимо цю кількість грошей через ТС, через Х і У затрати факторів F1 і F2 через Р F1 і Р F2 їх ціни. Складемо зрівняння:

Це зрівняння відбиває пряму, безмежна кількість крапок якої представляє ті комбінації факторів виробництва, що пов¢язані з однаковими загальними затратами, ця пряма називається ізокостою або прямою рівних витрат.

Ізокоста – пряма, що відбиває всі можливі комбінації двох факторів виробництва, на придбання яких витрачаються однакові кошти.

Побудуємо ізокосту, припустивши спочатку, що всі гроші виробник витратив на купівлю тільки одного фактору, а потім – що він купляє тільки інший фактор виробництва.

Графік ізокости.

Рівновага виробника

 

 

- Р F1

Р F2 Зворотне співвідношення між цінами факторів виробництва (від¢ємна величина) вимірює нахил ізокости до осі абсцис, це співвідношення називають граничною нормою трансформації (перетворення) двох факторів виробництва, бо воно показує кількість одного фактору, що може бути перетворена (трансформована) в певну кількість другого фактору шляхом ринкового обміну.

Крапка (Е) в якій ізокоста є дотичною лінією до однієї з ізоквант відбиває положення рівноваги виробника. Враховуючи, що в крапці рівноваги ізокоста і ізокванта мають однакові нахили до осі абсцис, положення рівноваги виробника можна визначити за допомогою формули:

Алгебраїчний знак « - » опускаємо.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.