Здавалка
Главная | Обратная связь

ПР як засіб протидії кризовим ситуаціям

ПР у формуванні іміджу фірми (організації)

Сутнісна характеристика іміджу фірми.

2. Елементи та засоби формування іміджу фірми.

ПР як засіб протидії кризовим ситуаціям

 

Одним із надзвичайно важливих стратегічних ресурсів суб'єктів господарю­вання, соціальної і політичної діяльності є їх репута­ція — сформована у громадській свідомості думка про достоїнства, недоліки соціальної, політич­ної, економічної одиниці та її суспільна оцінка.

Факторами, які забезпечують репутацію фірми (організації), є корпоративна культура, досвід і стиль керівництва, способи ведення бізнесу, здатність залучати до співпраці талановитих фахівців, рівень інновацій.

Від репутації залежить і рівень доходів фірми (орга­нізації), адже у ринковій економіці значну частину її комерційної ціни становлять нематеріальні активи — кваліфікація персоналу, спеціальні компетенції, фінансова стабільність, права на товарні знаки і торгові марки, патенти, авторитет на ринку, маркетингові прийомі. суспільний вплив тощо. З репутацією тісно пов'язаний

імідж (англ. image— образ) — цілеспрямовано сформо­ваний, наділений певними ціннісними характеристика­ми образ фізичної, юридичної особи з метою забезпечен­ня його популярності, визнання, авторитету у певному соціальному середовищі, суспільної значущості його діяльності.

Формується імідж результатами діяльності фірми (організації), а також умілим використанням інстру­ментів ПР задля емоційного впливу на певне середови­ще, стимулюванням позитивного ставлення до неї, готовністю взаємодіяти, відгукуватися на соціальні, економічні, політичні сигнали.

Побутує думка, що про імідж не варто піклуватися, адже він створюється сам по собі реальною діяльністю. Але, як свідчить світовий досвід, відсутність цілеспря­мованої, системної турботи щодо створення адекватного іміджу може стати причиною його стихійного викрив­лення. Нерідко таке викривлення є наслідком діяльно­сті конкурентів.

2. Елементи та засоби формування іміджу фірми.

Суттєвими елементами іміджу будь-якої фірми (ор­ганізації) є:

— продукт, послуга (якість, ціна, сервіс);

— технологічний потенціал (наукові досягнення, ви­користання енергозберігаючих, екологічно чистих тех­нологій);

— економічний потенціал (конкурентоспроможність, можливість реінвестування коштів, розвиток вироб­ництва);

— ефективність управління (професіоналізм мене­джменту, рівень корпоративної культури);

— відносини з клієнтами (популярність бренду, про­зорість відносин, репутація);

— відносини з персоналом (рівень зарплати, соціальні гарантії, щирість взаємодії);

— гуманістична сутність (створення робочих місць, благодійництво , співпраця з громадськістю);

— соціальна спрямованість фірми (організації);

— турбота про довкілля, що передбачає: встановлення показників безпе­ки, санітарних умов і їх неухильне дотримання; економію і вторинне використання матеріальних ресурсів; створен­ня товарів з урахуванням екологічних стандартів;

— назва фірми (організації). яка здебільшого містить характеристику організаційно-правової форми, визначення виду діяльності та фірмове найменування;

— фірмовий стиль ( графічні, пластичні, мовні та інші засоби, які забезпечують єдність сприйняття образу фірми (органі­зації), її продукції (послуг), вигідно вирізняють її у кон­курентному середовищі. Елементами фірмового стилю є товарний знак (торгова марка), логотип (оригінальне накреслення повної чи скороченої назви), фірмовий блок (об'єднані в композицію знак і логотип, фірмові гасло, кредо, роз'яснювальні написи: країна, поштова, електронна адреси тощо.

Виділяють наступні засоби формування іміджу фірми:

1. звіти про діяльність підприємства;

2. спеціальні проспекти (рекламні описи об'єк­та, процесу, явища);

3. бюлетені;

4. журнали;

5. газети;

6. відео ролики;

7. телевізійні сюжети;

радіопрограми.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.