Здавалка
Главная | Обратная связь

Энергоэкология кафедрасы

 

 

  География және табиғат пайдалану факультеті
  Ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді
  ____ хаттама «_____»__________ 2014 ж.
  Факультет деканы ______________ Сальников В.Г.

 

 

Мамандық: ___________________

 

Силлабус

“EUR 1105 ”- «Экология және тұрақты даму»

__ курс, қ/б, __ семестр (күзгі), кредит саны __ (__/__/__), пәннің түрі (________)

 

Дәрістер, оқытушы (практикалық, семинар, зертханалық сабақтар):

Хамитов Ардак Жусупович оқытушы

Телефондары (жұмыс, үй, ұялы байланыс): 3-77-33-30 ( ішкі 12-29)

Байланыс жолы: Энергоэкология кафедрасы, 03-бөлме

e-mil: tlaphe_ar@mail.ru

Семинар жүргізуші: Хамитов Ардак Жусуповичоқытушы.

Байланыс жолы: Энергоэкология кафедрасы, телефон 377-33-34 қосымша 12-29.

e-mil: elaphe_ar@mail.ru

Пәннің мақсаттары мен міндеттері:

Мақсаты:Қазіргі таңдағы дүние жүзіндегі және Қазақстан республикасындағы экологиялық мәселелер, және оны шешу жолдары, Тұрақты дамудың концепциялары мен қазіргі таңдағы ноосфера жағдайы, оның модельдері қарастырылады. Сондай-ақ экология пәнінің зерттеу обьектілері: биосфера, биоценоз және экожүйенің құрылымдары, олардың табиғи заңдылықтары, қазіргі таңдағы антропогендік қысымға байланысты тіршілік атаулының болашағы, экологиялық құқық бұзу және жауапкершілік, экологиялық тәрбие мен білімнің өзекті мәселелері қарастырылады.

Міндеттері:экожүйені қалпына келтіруде және қазіргі таңдағы әдістерді пайдалануға икемді болу, ластанудың көздерін анықтап және табиғи ортаның сапасын бағалап бақылаудың стандартты әдістерін үйрену, табиғи қорларды тиімді пайдалану.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері): –табиғатты пайдаланудың қойылған нормативтерінің орындалуын білу; оқу бағдарламасының аяғында ақпараттық және қазіргі технологиялардың негізінде өз білімдерінің кеңейуіне өзінің дербес сапаларын көрсету, экологиялық білімдердің насихатталуы және тұрғындар арасындағы мәдениет технологияларын білу, экологиялық мәселелер жөніндегі пікірталастарға қатысу, өз ойларын жазбаша және ауызша формада ойлау арқылы және дұрыс мәдени тұрғыдан ойлай білу. Экологиялық процестерді қарастырып, табиғат қорғауға байланысты міндеттер қойып басым бағыттарды белгілеуге және алған білімдерін экологиялық мәселелерді шешу үшін пайдалануға машықтануы тиіс; биосфераның даму заңдылықтары мен оның тұрақтылығының сақталу шарттарын, сондай-ақ, әр түрлі мемлекеттерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында, тұрақты даму идеясының іске асырылуы жөнінде білімдер жинақтау.

Пререквизиттері:жалпы биология, химия, табиғаттану

Постреквизиттері: өндірістік экология, адам экологиясы, топырақтану, геоэкология.

 

ПӘННІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ

апта Тақырыптың аталуы Сағат саны Бағасы
1 модуль
1 дәріс«Экология туралы түсінік, оның тұрақты даму концепциясын орындаудағы ролі». -  
1 практикалық (зертханалық) сабақ: Экология түсінігінің ғылымға ену тарихы. -
1 СОӨЖ: Экология ғылымының дамуы тарихы. Қазіргі таңдағы экология ғылымының құрылымы. - -
2 дәріс«Особтар экологиясы – аутэкология. Экологиялық факторлар». -
2 практикалық (зертханалық) сабақ: Организмдердің тіршілік формалары (Раункиер, Сереб-ряков классификациялары).
2СОӨЖ: Экологиялық факторлардың әсер етуінің заңдылықтары. Либихтің минимум заңы және В.Шелфордтың толеранттылық (максимум) заңы.   -
3 дәріс Жасыл экономика және тұрақты даму. -
3 практикалық (зертханалық) сабақ: Жасыл экономиканың тұрақты даму үрдісінің түсінігі.
3СОӨЖ: Экология және экономика. -
4 дәрісПопуляциялар экологиясы – демэкология. Популяция, оның сипаттамалары. -
4 практикалық (зертханалық) сабақ: Энергия көздерінің таралу ерекшеліктері және оларды тиімді пайдалану жолдары.
4 СОӨЖ: Популяция туралы түсінік, оның критерийлері. Популяцияның статистикалық және динамикалық сипаттамалары. -
5 дәріс Энергия көздерінің түрлері. -
5 практикалық (зертханалық) сабақ: Ылғалдылыққа байланысты өсімдіктердің өздеріне тән бейімделу ерекшеліктері
5 СОӨЖ: Қазақстанның энергия ресурстары. Қазақстанның трансшекаралық өзендерін пайдалану мәселелері. -
6 дәріс Экожүйелер және олардың құрылымдары мен функционалдық ұйымдастырылуы. -
6 практикалық (зертханалық) сабақ: Антропогендік әрекеттің су ресурстарының қорына әсері, трансшекаралық өзендер мәселесі.
6 СОӨЖ: Экологиялық пирамида, оның типтері. -
7 дәрісБиотикалық факторлар -
7 практикалық (зертханалық) сабақ: Түрдің популяциялық және кеңістіктегі құрылымы.
7СОӨЖ: Биотикалық факторлардың типтері. -
  1 Аралық бақылау
         

 

  2 модуль    
8 дәріс Биосфера туралы ілім, оның құрылымы. -  
8 практикалық (зертханалық) сабақ: Қазақстанның энергоэкологиялық стратегиясы тұрақты дамудың негізі. -
8 СОӨЖ: В.И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімі, биосфераның құрылымы. - -
9 дәріс Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану – тұрақты аспектілерінің бірі. -
9 практикалық (зертханалық) сабақ: Популяция гомеостазы
9 СОӨЖ: Табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы Концепциясы -
10 дәрісБиосфераға антропогендік әсер ету -
10 практикалық (зертханалық) сабақ: Қоршаған орта жағдайы.
10 СОӨЖ: Табиғи ортаның сапасы мен халық денсаулығы. -
11 дәрісҚазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары және тұрақты даму. -
11 практикалық (зертханалық) сабақ: Экологиялық пирамида.
11 СОӨЖ: Қазақстанның әлеуметтік, экологиялық мәселелері. -
12 қазақстанның трансшекаралық өзендерінің мәселелері. -
12 практикалық (зертханалық) сабақ: Тұрақты даму концепциялары. Биологиялық және геологиялық айналым.
12 қазақстанның шөлді аймақтарын суландыру жолдары. -
13 дәрісТабиғатты қорғауда халықаралық ынтымастық, тұрақты дамудың принциптері, модельдері, формалары. -
13 практикалық (зертханалық) сабақ: Биогенді заттардың биогеохимиялық айналымдары.
13 СОӨЖ: Ынтымастықтың негізгі принциптері, халықаралық ұйымдар тұрақты даму концепциясы. -
14 дәрісБиологиялық алуантүрлілік. Ерекше қорғауға алынған территориялар. -
14 практикалық (зертханалық) сабақ: Ғаламдық экологиялық проблемалардың түрлері
14 СОӨЖ: Қазақстан Республикасындағы қорғалатын жерлер. Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар. -
15 дәрісҚазақстан Республикасының тұрақты дамуының өзекті экологиялық мәселелері. -  
15 практикалық (зертханалық) сабақ: Мониторинг және оның түрлері
15 СОӨЖ: Адамзаттың мыңжылдық дамуы және даму мақсаттары. -
  2 Аралық бақылау

 

 

Негізгі әдебиеттер:

 1. Жалпы экология. Куатбаев А.Т. Оқулық, Алматы, 2008 ж. 342 б.
 2. Экология және табиғатты тиімді пайдалану. Бейсенова Ә.С., Самақова А.Б., Есполов Т.И., Шілдебаев Ж.Б. Оқулық. Алматы, 2004. 328 б.
 3. Экология. Былова А. М., Чернова Н. М. Учебное пособие. М., 1988. 272 с.
 4. Биология. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. 3 том. М., 1990.

5. Прикладная экология. Вронский В.А. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 1996. 512 с.

6. Экологиялық энциклопедия. А.Ж.Ақбасова және т.б. Алматы, 2007. 303 б.

7. Глобальная энергетика развития. Под. Ред. О.Л.Кузнецова, А.Т.Спицына, Н.А.Абыкаева, А.С. Щеулина М.; Экономика. 2011.- 214 с.

8. Некоторые аспекты гидроэкологических проблем Казахстана (Сборник научных трудов) – Алматы, изд-во; «Қағанат» 2011.- 294 с.

9. Данилов – Данильян В.И., Лосев К.С. Экологичекий вызов и устойчивое развитие. Учебное пособие. М: Прогресс – Традиция. 2000. – 416 с.

 

Қосымша әдебиеттер:

1. Экологические основы природопользования. Арустамов Э.А. және т.б. Учебник. Москва,

2005. 320 с.

2. Экология. Шамилева И.А. Учебное пособие. М., 2004.

3. Живое вещество. Вернадский В.И. М., Наука, 1978.

 1. Популяционная экология. Гиляров А.М. М., МГУ, 1990.
 2. Экология (курс лекций). Горелов А.А. М., 1998.
 3. Экология, окружающая среда и человек. Новиков Ю.В. Учебное пособие, М., 1998.
 4. Основы экологии. Одум Ю. М., 1975.
 5. Экология. Радкеевич в.А. Минск. 1998.
 6. Экология и прородопользование. Сулеев Д.К., Сагитов С.И., Сагитов П.И., Жумагулов К.К. Алматы, 2004., 392 с.
 7. Экология. Шилов И.А. Учебное пособие. М., 1998.

 

ПӘННІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Төзімділік (шыдамдылық) таныта отырып, өзге адамның көзқарасын құрметтеңіз қарсылығыңызды сыпайы - әдепті түрде жеткізе біліңіз. Ұрлана пайдалану мен басқа да, әділетсіз жұмыс түрлеріне рұқсат етілмейді. МӨЖ, аралық бақылау, соңғы, емтихан тапсыру барысында өзгеден көшіру, біреуге көмектесу, басқа магистрант үшін емтихан тапсыруға тиым салынады. Кез-келген ақпаратты жалған таратқан курс магистрант «F» әріптік эквивлентімен бағаланады.

Көмек беру: Өзіндік жұмыстарды (МӨЖ) орындау, оларды тапсыру мен қорғау бойынша кеңес беру, сонымен бірге өткен сабақтар материалы және қосымша ақпарат оқылатын курс бойынша басқа да туындаған сұрақтарды МӨЖ мерзімінде курсты оқытушының офис – сағат уақытында сұрауға болады.

Білімді бағалау шкаласы:

Бағалаудың әріптік эквиваленті Бағалаудың сандық эквиваленті Пайыздық (%) балл Дәстүрлі бағалау жүйесі бойынша
А А- 4,0 3,67 95-100 90-94 өте жақсы  
В+ В В- 3,33 3,0 2,67 85-89 80-84 75-79 жақсы
С+ С С- Д+ Д 2,33 2,0 1,67 1,33 1,0 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 қанағаттанарлық
F 0-49 қанағаттанарсыз
(Incomplete)       Пән аяқталған жоқ (GPA бөлінуі есептелмейді)
P (Pass)   0-60 65-100 «Сынақ» (GPA бөлінуі есептелмейді)
NP (NO Pass)   0-29 0-64 «Сынақ емес» (GPA бөлінуі есептелмейді)
W (Withdrawae)     «Пәнді қабылдамау» (GPA бөлінуі есептелмейді)
AW (Academic Withdrawal)     Академиялық себеппен пәннен шығарылды (GPA бөлінуі есептелмейді)
AU (Audit)     «Пән тыңдалды» (GPA бөлінуі есептелмейді)

 

 

Кафедра мәжілісінде қарастырылды

№ ___ хаттама «____» ____________ 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі

х.ғ.к., доцент Т.А. Базарбаева

 

Дәріс оқушы, А.Ж. Хамитов

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.