Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета і завдання практики

МАГІСТЕРСЬКА УПРАВЛІНСЬКА ПРАКТИКА

(для спеціальностей АМ та МУНЗ)

Основні обов’язки студентів-практикантів при проходженні практики полягають у:

ü до початку практики отримувати у НПУ імені М.П. Драгоманова всі необхідні організаційно-методичні матеріали та консультацію щодо їх оформлення;

ü своєчасно прибути на місце практики і документально оформити початок практики;

ü дотримуватися трудової дисципліни, правил трудового розпорядку, техніки безпеки та інших норм;

ü проводити роботу на місці практики згідно з отриманими завданнями у режимі роботи відповідних підрозділів підприємства;

ü регулярно відвідувати керівника практики від НПУ імені М.П. Драгоманова у дні його консультацій на кафедрі;

ü виконати поставлені завдання у повному обсязі відповідно до програми практики та рекомендацій, наданих керівниками практики від НПУ імені М.П. Драгоманова та від підприємства;

ü нести відповідальність за якість виконуваної роботи;

ü вчасно і на належному рівні скласти звіт з практики;

ü захистити звіт з практики у визначний термін.

 

Щоденник є основним документом, що підтверджує проходження студентом практики, у якому відображається вся поточна роботі і містить:

Ø календарний план виконання студентом програми відповідної практики з оцінкою його виконання;

Ø план роботи, який складається разом з керівниками практики від кафедри і підприємства;

Ø обов’язків перелік необхідної до вивчення студентом наукової та спеціальної літератури;

Ø сформульоване індивідуальне завдання, що видане студентові, з відміткою про стан його виконання;

Ø висновки і пропозиції студента по результатах проходження магістерської (управлінської) практики;

Ø підсумкове оцінювання роботи студента за період практики керівниками від підприємства і кафедри.

 

Мета і завдання практики

Магістерська (управлінська) практика проводиться загальною тривалістю не менше двох тижнів на посадах середнього та вищого рівнів управління (відповідно до професійних назв робіт, які здатен виконувати магістр з певної спеціалізації кожної спеціальності згідно з вимогами варіативної частини ОКХ) у різних лінійних та функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм.

Відповідно до варіативної частини ОКХ студенти мають набути умінь, пов’язаних з реалізацією усіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці; прийняттям тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції; керівництвом підлеглими, компетенція яких не вийшла за рівень бакалаврів.

Метою магістерської (управлінської) практикиє розвиток навичок та вміньінформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання.

Зміст практики

Загальні вказівки

Студенти мають себе уявити в ролі консультанта з управління, якого направили для того, щоб допомогти менеджерам фірми розібратися в її проблемах, реструктуризації, зміні стратегії діяльності. Практиканти повинні дослідити діяльність фірми за системою стандартних параметрів і представити керівництву компанії проект «нової» фірми.

Примітки:

1) це не бізнес-план. Тут немає детальних фінансових розрахунків, маркетингового розділу та пунктів, пов'язаних з ними;

2) при виборі виду та напрямку діяльності керуватися наступним:

- чисельність персоналу - від 50 до 150 чоловік;

 

Етапи здійснення проекту:

1. Вступ (1-1,5 стор.) Опис вихідних умов: чим фірма займається, напрямок діяльності, час створення (існування, або тільки планується створити), скільки людей працює.

 

2. Загальна діагностика структурно-функціональних складових організації. Охарактеризувати організацію з погляду: складності, спеціалізації, централізації, професіоналізму (2-3 стор.).

 

3. Аналіз внутрішнього організаційного середовища:

· місія і цілі організації;

· функціональні цілі (по 2-3 цілі в кожній з наведених областей): виробничі, маркетингові, фінансові.

· ресурси (1-2 стор.). Опис видів ресурсів що використовує організація. Визначення ресурсного пріоритету організації.

· технологія (1-2 стор.). Коротка характеристика елементів технології: фізичних об'єктів, процесів і ноу-хау. Визначити тип технології, що реалізується в даній організації (з обґрунтуванням).

· Організаційна культура: перелік характерних артефактів, оцінка профілю культури організації, визначення типу культури (3-4 стор.).

Висновки. У висновках, на основі здійсненої діагостики, висвітлюються основні проблемні області у внутрішньогму середовищі компанії і зазначаються можливі джереда і фактори виявлених проблем.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.