Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

Деканат ОЕФ – Гушко С.В. (каб. 2224) 407-15-87

Кафедра обліку і аудиту – Коновалова О.В. (каб. 409) 407-15-90

Кафедра обліку і ДФК – Волков Д.П. (каб. 411) 407-15-77

 

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

IНФОРМАЦIЙНИЙ ЛИСТ

IV СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Облік, контроль та аналіз в системі

Управління фінансово-господарською діяльністю підприємств»

 

 

 

07 грудня 2012 року

м. Кривий Ріг

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Шайкан А.В. -д.е.н, доцент, заст. директора з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри обліку і аудиту

Гушко С.В. -д.е.н, доцент, в.о. декана обліково-економічного факультету, доцент кафедри обліку і аудиту

Шкіря Н.Л. -к.е.н, доцент, завідувач кафедри обліку і ДФК, заст. директора з науково-педагогічної роботи

Коновалова О.В. -к.е.н, доцент кафедри обліку і аудиту

Волков Д.П. –ст.викладач кафедри обліку і ДФК

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПЛАНОВАНА РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ

1. Теорія та практика бухгалтерського обліку: сучасний стан і напрями вдосконалення.

2. Розвиток концепції та регулювання аудиту: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

3. Стан та перспективи розвитку фінансового контролю та державного аудиту.

4. Аналітичні процедури в управлінні економічними процесами

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції до 23 листопада 2012 p. включно необхідно представити паперовий (особисто) та електронний (на носії або через e-mail) варіанти тексту доповіді (українською мовою), презентацію для доповідачів.

 

Матеріали надсилати в електронному вигляді та на паперових носіях. За електронною адресою: keioef_conf@ukr.net надсилайте тези доповіді у приєднаних файлах поіменованих: Іvanov_tezi.doc

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез, які увійдуть до збірника конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.

2. Поля: верхнє, праве, ліве – 2,5 см; нижнє – 3,5 см.

3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал одинарний, абзац 1 см.

4. Назва тез друкується ВЕЛИКИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (курсив). Нижче друкується назва факультету, спеціальності, де навчається автор (співавтор), курс, група.

5. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.