Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕй1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (загальний обсяг – 8-12 сторінок)

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора МS Word 2003. Шрифт статті – Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір – 14 рt.

Розміри полів аркуша: всі по 20 мм.

2. № державної реєстрації НДР та її назва (фрагментом якої є стаття). До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК, і які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у вказаному напрямі.

3.Реферати (резюме) російською, українською мовами – обсягом 0,5 сторінки кожен та ключовими словами (3-5 термінів). Резюме англійською мовою – 2 сторінки, набирати курсивом 14 кеглем.

На всі малюнки й таблиці давати посилання у тексті.

Перед таблицею (бажано не більше 2) у верхньому правому куті курсивом позначати її номер (Таблиця 1). Заголовки таблиць розміщувати посередині, виділяючи жирним шрифтом.

Усі малюнки (бажано не більше 2) мають супроводжуватися підписами, розташованими під ними (Рис. 1. Назва), які необхідно виконувати засобами MS Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі – MS Equation. 3.0, кегль 14.

Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних, тощо) ставити нерозривний пробіл (ctrl+shift+пробіл).

Література, що приводиться наприкінці публікації повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути оформлена у відповідності з наступними зразками. Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. Список літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Електронний варіант з текстом статті називати прізвищем автора (Стаття_Прізвище).

4. Усі матеріали подаються до реєстрації у двох екземплярах. Один екземпляр друкується так, як передбачено авторами, підписуються всіма авторами. Другий екземпляр подається в електронному вигляді, прислати по електронній пошті на E-mail o_golowljova@mail.ru з вказаною назвою «Стаття_Морфологія 2014» до 20 серпня 2014р.

5. Разом зі статтею подаються рецензія доктора або кандидата наук зі спеціальності.

6. Вартість публікації 1 сторінки тексту становить 30 грн.

Після рецензування статті авторам буде надіслано розрахунковий рахунок та суму до сплати.

7. Матеріали, які не відповідатимуть або будуть оформлені з порушенням встановлених вимог, не розглядатимуться.

Заявки на участь в роботі конференції та статті приймаються до 20.08.2014 р.

8. Автор несе відповідальність за зміст представленої статті, достовірності результатів і дотримання прав використання інтелектуальної власності третіх осіб.

9. Окремим файлом подаються відомості про авторів (П. І. П., звання, місце роботи або навчання, місто).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.