Здавалка
Главная | Обратная связь

Интернет материалдары

Алматы, 2014

Оқытушы туралы мәлімет э.ғ.к., доцент Бекжанова Г.Е., оқытушы Калияскарова Б.А.
Пәннің пререквизиттері: Микроэкономика
Пәннің постреквизиттері: МАК
Пәннің сипаттамасы: Макроэкономика пәні экономикалық теория құбылысындағы жалпы заңдылықтарды сипаттап, онда макроэкономикалық өлшемдер арқылы экономикадағы қызметтердің жалпы көлемі мен өсуін көрсетеді.
Пәнді оқыту мақсаты: -макроэкономикалық агентте, нарықтар, көрсеткіштер және үлгілер туралы жүйелі мәлімет беру; -макроэкономикалық талдаудың әдіс- тәсілдерін үйрету.
Пәнді оқыту міндеттері: «Макроэкономика» пәнін игеру барысында студент: -макроэкономиканың теориялары және үлгілері туралы білім алуы қажет; -алған білімін макроэкономикалық процестер мен құбылыстарды бағалау үшін пайдалана білуі тиіс; -макроэкономикалық талдауға дағдылануы қажет.
Пәннің құзыреттілігі: - экономикалық процестердегі біріктіру және үлгі құру әдістерін қамту; - ашық экономикадағы экзогенді және эндогенді айнымалылардың байланысын орната білу; - қоғамдық өндірісте барлық еңбек күші мен жеке еңбек күшінің өнімділігін салыстырмалы түрде талдай білу; - «Макроэкономика»пәнін оқу барысында алған білімін елдегі макроэкономикалық жағдайды және экономиканың өсу жолдарын анықтауда пайдалана білу.  

8. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

 

№ Р/н Тақырып атауы  
Күндізгі бөлім  
Барлығы Дәріс Прак. З Практика СОӨЖ СӨЖ  
Макроэкономика пәні және әдістері.  
Макроэкономикалық көрсеткіштер және олардың өзара байланыстылығы.  
Макроэкономикалық тұрақсыздық: жұмыссыздық, инфляция.  
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. АD-AS үлгісі.  
Тұтыну және жинақтау  
Ақшаға нарығы және монетарлық саясат.  
Товарлар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі.  
Бюджет-салық саясаты.    
Капиталдың қорлануы және экономикалық өсу.  
Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы.  
Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру.  
Төлем балансы және оның құрылымы.  
Валюта жүйесі және айырбас бағамы.  
Халықаралық сауда және сауда саясаты.  
Барлығы:  
                   

*2 тақырып – Тулегенова Мадина Сакеновна – д.э.н., профессор КазНУ им. Аль – Фараби;

*13 тақырып – Ахмедьярова Мынаварь Валиахметовна – д.э.н. МАБ.


9.Лекциялық, практикалық (семинар), сабақтар жоспары

Тақырып тың № Лекция жоспары Практикалық және сабақтар жоспары
1. Макроэкономика пәні. 2. Макроэконо-микалық талдау әдістері. Макроэкономикалық үлгілер. 3. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. Қорлар мен ағындар. Айналым ағындарының үлгісі. «Ағу» және «инъекции» (құю). 4. Макроэконо-микалық тепе-теңдіктің жалпы шарттары. 5. Макроэкономикалық саясат. 1. Макроэкономика пәнінің мәні. 2. Макроэкономикалық талдаулар. 3. Макроэкономикалық үлгілер.Оған мысалдар. 4. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. Қорлар мен ағындар. Айналым ағындарының үлгісі. 5. Макроэкономикалық тепе-теңдік. 6. Макроэкономикалық саясат түрлері.
1.Жалпы ішкі өнім: мәні мен мағанасы. 2.ЖІӨ-ді есептеу әдістері: қосымша құн бойынша, шығындар бойынша және табыстар бойынша. 3.Атаулы және нақты ЖІӨ. ЖІӨ дефляторы. 4.Тұтыну бағасының индексі. Тұтынушылық қоржыны. Ұлттық санақ жүйесіндегі басқа да көрсеткіштер. 5.Кірістер мен шығыстардың шеңберлік айналымы. 6.Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдігі. 1. Жалпы ішкі өнім. Оны есептеу әдістері. 2. Атаулы және нақты ЖІӨ. 3. ЖІӨ дефляторы. 4. Тұтыну бағасының индексі. 5. Тұтынушылық қоржыны. 6. Ұлттық санақ жүйесіндегі көрсеткіштер. 7. Кірістер мен шығыстардың шеңберлік айналым схемасы.    
1. Экономикалық айналым және негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасы. 2. Потенциалды ЖҰӨ. Жұмыссыздықтың түрлері және оның табиғи деңгейі. 3. Оукен заңы. Жұмыссыздық деңгейін реттеу. 4. Инфляция мәні және оның түрлері. Шығындар инфляциясы. Сұраныс инфляциясы. 5. Инфляция мен жұмыссыздықтың арасындағы өзара байланыс. Филлипс қисығы. 1.Экономикалық айналым және негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасы. 2.Жұмыссыздықтың түрлері және оның табиғи деңгейіне мысалдар. 3.Оукен заңы. 4.Инфляция мәні және оның түрлері. 5. Филлипс қисығы, оның мәні.
1. Жиынтық сұраныс және оның құрамы. 2. Жиынтық сұраныстың бағалық емес факторлары. 3. Жабық экономикадағы қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдігі. 4. Жиынтық ұсыныс сілкіністері. АD-AS үлгісіндегі макроэконо-микалық саясат. 1. Жиынтық сұраныс. Оның бағалық емес факторлары. 2. Жабық экономикадағы қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдігі. 3. Жиынтық ұсыныс сілкіністері. Оған мысалдар. 4. АD-AS үлгісіндегі макроэконо-микалық саясат.
1. «Табыс-шығыс» үлгісінің алғышарттары. 2. Қолдағы бар табыс. 3. Тұтыну мен жинақтау. Тұтыну функциясы және жинақтау функциясы. 4. Инвестициялар мен олардың түрлері. 5. Нақты болған шығындар мен жоспарланған шығындар. Кейнстік крест. Кейнс мультипликаторы. 6. Өндіріс көлемінің тепе-теңдігіне жету тетігі.   1. «Табыс-шығыс» үлгісі. 2. Тұтыну функциясы және жинақтау функциясы. 3. Инвестициялар мен олардың түрлері. 4. Нақты және жоспарланған шығындар. Кейнстік крест мағанасы. Кейнс мультипликаторы. 5. Өндіріс көлемінің тепе-теңдігіне жету тетігі.  
1. Ақша функциясы. Ақша агрегаттары. 2. Ақшаға сұраныстың классикалық және кейнстік теориясы. 3. Баумоль-Тобин үлгісі. Ақша теориясының сандық теңдеуі. Ақша айналымының жылдамдығы. 4. Нақты және атаулы пайыз мөлшерлемесі. Фишер теңдеуі. 5. Ақша ұсынысының үлгісі. Ақша мультипликаторы. 6. Монетарлық саясаттың құралдары.   1. Ақша функциясы оның агрегаттары. 2. Ақшаға сұраныс теориялары. 3. Баумоль-Тобин үлгісі. Ақша теориясының сандық теңдеуі. 4. Фишер теңдеуі. 5. Ақша ұсынысының үлгісі. Ақша мультипликаторы. 6. Монетарлық саясаттың үш құралы.  
1.IS-LM үлгісіндегі негізгі айнымалылар және оның теңдеуі. 2.Ақша және тауар нарықтарындағы тепе-теңдік. IS және LM қисықтарын шығару. 3.IS және LM қисықтарының көлбеуі және ығысу-ылары. IS-LM үлгісіндегі тепе-теңдік. 4. AD-AS және IS-LM үлгілерінің өзара байланысы. 1. IS-LM үлгісіжәне оның теңдеуі. 2. Ақша және тауар нарықтарындағы тепе-теңдік. 3. IS және LM қисықтарының көлбеуі және ығысуылары. 4. IS-LM үлгісіндегі тепе-теңдік мәні. 5. AD-AS және IS-LM үлгілерінің өзара байланысы.
1. Бюджет-салық саясатының мақсаттары. 2. Дискрециялық және автоматты фискалдық саясат. 3. Мемлекеттік шығындар мультипликаторы. 4. Салық мульти-пликаторы. 5. Баға деңгейі өзгергендегі ынталандырушы бюджет-салық саясаты. 6. Бюджет-салық саясатының тиімділігі. 7. Ығыстыру эффектісі. 1.Бюджет-салық саясаты. 2.Дискрециялық және автоматты фискалдық саясат. 3.Мемлекеттік шығындар және салық мультипликаторы. 4. Баға деңгейі өзгергендегі ынталандырушы бюджет-салық саясаты. 5. Бюджет-салық саясатының тиімділігі. 6. Ығыстыру эффектісінің мағанасы.
1. Капиталды жинақтау ұғымы және оның түрлері. 2. Жинақтаудың «Алтын ережесі». 3. Экономикалық өсу: мақсаттары, түрлері, факторлары, қарқындары. 4. Экономикалық өсудің Кейнстік үлгісі. Р.Солоудың неокласси-калық үлгісі. 5. Тұрғындар санының өсуі мен ғылыми-техникалық прогресстің экономикалық өсуге әсері. 6. Экономикалық өсуді ынталандырудың негізгі бағыттары. 1. Капиталды жинақтау. 2. Жинақтаудың «Алтын ережесі». 3. Экономикалық өсу. 4. Р.Солоудың неоклассикалық үлгісі. 5. Тұрғындар санының өсуі мен ғылыми-техникалық прогресстің экономикалық өсуге әсері. 6. Экономикалық өсуді ынталандырудың негізгі бағыттары. ҚР мысалы.
1. Ішкі және сыртқы мемелкеттік қарыздар. 2. Мемлекеттік қарыздар салдары. 3. Мемлекеттік бюджет құрылымы. 4. Мемлекеттік бюджетті теңестіру. Бюджет тапшылығы және оның түрлері. 5. Мемлекеттік бюджеттің алғашқы тапшылығы және қарыздың өзіндік қайта өндіру тетігі. 6. Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру. 7. Мемлекттің қарызын басқару. 1. Мемелкеттік қарыздар және оның түрлері. 2. Мемлекеттік бюджет құрылымы және оны теңестіру. 3. Бюджет тапшылығы және оның түрлері. 4. Мемлекеттік бюджеттің алғашқы тапшылығы және қарыздың өзіндік қайта өндіру тетігі. 5. Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру.
1. Төлем балансы және оның құрылымы. Төлем балансы шоттарының өзара байланысы. 2. Шағын ашық экономика үлгісі. 3. Валюталық жүйе және валюталық бағам. 4. Сатыпалушылық қабілет паритеті. 5. Ашық экономикадағы IS-LM үлгісі. 6. Манделл – Флеминг үлгісі. 1. Төлем балансы және оның құрылымы. 2. Шағын ашық экономика үлгісі. 3. Валюталық жүйе және валюталық бағам. 4. Сатыпалушылық қабілет паритеті. Мысалдар. 5. Ашық экономикадағы IS-LM үлгісі. 6. Манделл – Флеминг үлгісі.
1. Ашық экономикадағы тағайындалған айырбас бағамы жағдайының тепе-теңдігі. 2. Капиталдың жетілген мобильдігі. Капиталдың толық мобильдігі шартындағы бюджеттік және ақша саясаты. 3. Тұрақсыз айырбас бағамындағы ашық экономика. 4. Жиынтық сұраныстың қисығын тұрғызу. 5. Табыс және айырбас бағамына фискалдық экспансия мен ақша саясатының әсерлері. 1. Ашық экономикадағы тағайындалған айырбас бағамы жағдайының тепе-теңдігі. 2. Капиталдың толық мобильдігі шартындағы бюджеттік және ақша саясаты. 3. Тұрақсыз айырбас бағамындағы ашық экономика. 4. Жиынтық сұраныстың қисығын тұрғызу. 5. Фискалдық экспансия мен ақша саясаты.
1. Д.Рикардоның салыс-тырмалы артықшылықтары. 2. Хекшер-Олинның сыртқы сауда теориясы. 3. Халықаралық сауда қатынастары. 4.Әлемдік сауданың даму тенденциясы және құрылымы. 5.Сауда саясатының құралдары. Халықаралық саудадағы тарифтік және тарифтік емес шектеулер. 6.Тарифтік саясаттың мәні мен экономикалық салдарлары. 1. Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылықтары. 2. Хекшер-Олинның сыртқы сауда теориясы. 3. Халықаралық сауда қатынастары. Әлемдік сауданың даму тенденциясы және құрылымы. 4.Сауда саясатының құралдары. Халықаралық саудадағы шектеулер. 5.Тарифтік саясат.

10. СОӨЖ жүргізу жоспары

Р/н № Тақырып СОӨЖ тапсырмалары СОӨЖ өткізу нысаны
Күндізгі оқыту
Макроэкономика пәні және әдістері. Сұрау, талқылау
Макроэкономикалық көрсеткіштер және олардың өзара байланыстылығы. Сұрау, талқылау
Макроэкономикалық тұрақсыздық: жұмыссыздық, инфляция. Сұрау, талқылау
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. АD-AS үлгісі. Сұрау, талқылау
Тұтыну және жинақтау Сұрау, талқылау
Ақшаға нарығы және монетарлық саясат. Сұрау, талқылау
Товарлар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі. Сұрау, талқылау
Бюджет-салық саясаты.   Сұрау, талқылау
Капиталдың қорлануы және экономикалық өсу. Сұрау, талқылау
Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Сұрау, талқылау
Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру. Сұрау, талқылау
Төлем балансы және оның құрылымы. Сұрау, талқылау
Валюта жүйесі және айырбас бағамы. Сұрау, талқылау
Халықаралық сауда және сауда саясаты. Сұрау, талқылау

11. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі

 

Р/н № СӨЖ тапсырмалары Бақылау нысаны
Күндізгі оқыту
Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. Бақылаудың формасы
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, инфляция және жұмыссыздық. Есептер (5-ші апта)
Қысқа және ұзақ мерзімде жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс Есептер (5-ші апта)
Тұтыну және жинақтау функциялары Есептер (7-ші апта)
Товар нарығы және оның қызмет атқару механизмі Есептер (7-ші апта)
Ақша нарығы: ақшаға сұраныс және ақша ұсынысы Есептер (12-ші апта)
ІS-LM үлгісі. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік Есептер (12-ші апта)

12.Курстық жұмыстардың тақырыбы (егер курс мәлiмет бойынша ескерiлсе)

 

1. Қазақстан ЖҰӨ есебі әр түрлі тәсілдермен.

2. Тәуелсіздік жылдар аралығындағы ҚР ЖҰӨ динамикасын талдау.

3. ҚР есептік қойылымын реттеу және аударым бағамын реттеу.

4. Аударым бағамы, капиталдың халықаралық қозғалысы және сауда балансы.

5. ҚР мемлекеттік қарыз проблемалары.

6. ҚР ақша-кредит саясатының ерекшеліктері.

7. ҚР сыртқы сауда қарым-қатынасына тән мінездеме.

8. ҚР фискалды саясаты.

9. ҚР шағым бизнесінің дамуы және оның экономикалық өсудегі маңызы.

10. Экономиканың нақты секторындағы инвестицялар, жаңа технологияларға бейімделу және реструктуризация.

11. ҚР еңбекке сұраныс, еңбек ақының төленбеуі, еңбектенудің көп болуы.

12. Еңбектену және жұмыссыздық: демографиялық және әлеуметтік көрсеткіштерге тәелді болу.

13. Экономикалық реформалардан кейінгі демографиялық және әлеуметтік жағдай.

14. ҚР шығындар мен кірістердің құрылымы мен динамикасы.

15. ҚР қаржылық нарығын талдау.

16. ҚР төлемнің жоқ болу проблемалары.

17. Соңғы бес жылдағы (жинақ, тұтыну, инвестициялар) ҚР негізгі макроэкономикалық агрегаттарын талдау.

18. ҚР салық жүйесінің реформациялануы.

19. ҚР сыртқы сауда саясатының тауар, шикізат, капитал ағымына әсері.

20. ҚР ДСҰ-дағы сөзі: проблемалары и перспективалары.

21. ҚР зейнетақы жүйесінің реформациялануы.

22. ҚР индустриалық-инновациялық саясаты.

23. ҚР экономикалық өсу: факторлар, деңгелері, ерекшеліктері.

24. ҚР антимонополиялық реттеу және оның ҚР тұрақты дамуына маңызы.

25. ҚР ауданаралық дамуы.

26. Экономикалық өсудегі монетарлы саясаттың рөлі.

27. ҚР банктік жүйенің дамуы.

28. ҚР халық жинағының динамикасы және депозитерді сақтандыру.

 

Ескерту :курстық жұмыстарды (жобаларды) тапсырмаған студенттер тиiстi пән бойынша емтихандарға жіберілмейдi. Орындалған курстық жұмыстар тексеруге оқытушының электрондық почтасына жiберілуі тиіс. Қорғау контактілі форматта iске асады.

13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiру стратегиясы: Қазақстан Республикасы Президентi Нұрсұлтан НазарбаевтыңҚазақстанхалқынаЖолдауы. – Астана: Елорда, 2008. – 44 б.

2. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан НазарбаевтыңҚазақстанхалқына Жолдауы. – Астана: Елорда, 2014 // www.akorda.kz/

3. Әбішев Ә., Хубиев К. Макроэкономика. Оқулық. Алматы: Экономика, 2008. – 381б.

4. Мухамедиев Б.М., Дуламбаева Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж. Макроэкономика. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университетi, 2009. – 250б.

5. Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика : оқу құралы - Алматы : Экономика, 2009. - 512 б.

6. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. - М.: Дело и сервис, 2009. – 496 с.

7. Тарасевич Л.С.,Гребенников П.И.,Леусский А.И.Макроэкономика–Учебник.-М.: ЮРАЙТ, 2009. — 654 с.

Қосымша әдебиеттер

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. М.: Питер, 2010.

2. Бланшар О. Макроэкономика / Пер. с англ. под науч. ред. Л. Л. Любимова. - М.: ГУ-ВШЭ, 2010.

3. Киреев А.Прикладная макроэкономика. Учебник. – М.: Международные отношения, 2006.

4.Золотарчук В.В. Макроэкономика. Учебник. – М.: Инфра-М 2012.

5.Матвеева, Т. Ю. Введение в макроэкономику. Учебник. – М.: ГУ-ВШЭ, 2008.

6. Вечканов Г. С. , Вечканова Г. Р. Макроэкономика. Учебник для ВУЗов. 4-е изд. – С.-Пб.: ПИТЕР, 2012.

7. Макроэкономика: теория и российская практика. / Под ред. Грязновой А. Г., ДумнойН. Н. Учебник. – М.: КноРус, 2012.

8. Новикова И.В., Ясинский Ю.М. Макроэкономика. – Минск: ТетраСистем, 2009.

9. Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Макроэкономика-2. М.: Изд-во МГУ, 2006.

10. Иванов С.А., Артамонов В.С., Попов А.И. Макроэкономика: учебник для вузов. С.-Пб.:ПИТЕР, 2009.

11. Кубаев К.Е. Эффективное государственное управление. - Алматы.: Қазақ университеті
, 2006, 218 с.

 

Интернет материалдары

1. Агентство Республики Казахстан по статистике. http://www.stat.kz/digital/services

2. www.Unіve.kz

3. www.eup.ru

14. Студенттің білімін бақылау сұрақтары.

 

1. Макроэкономикалық теорияның қарастыратын басты мәселелері қандай?

2. Экономикалық циклдардың мағынасы неде?

3. Жұмыссыздық түрлерін қандай? Мысалдар келтіру.

4. Оукен заңын түсіндіріңіз.

5. Инфляция түрлері қандай және оның қарқынын қалай есептейді?

6. Филипс қисығының мағанасын ашу.

7. Ұлттық табысты өндіріс факторларына сәйкес қалай таратылыды?

8. Кейнстің тұтыну теориясын түсіндіріңіз.

9. Тұтыну мен инвестиция көлемі қалай анықталады?

10. AD-AS үлгісінің қисықтарын көрсетіп және олардың ұзақ және

қысқа мерзімдерге байланысты сипаттарын түсіндіріңіз.

11. Ұзақ және қысқа мерзімді кезеңдердегі баға, жиынтық өнімнің AD-AS қисықтарына әсерін қандай?

12. Жоспарланған және нақтышығындардың мағынасы түсіндіріңіз.

13. Кейнсиандық крестін және табыстың тепе-теңдік деңгейін көрсетіңіз.

14. Мемлекеттік шығыстармультипликаторы мен салық мультипликаторын қалай есептейді?

15. ІS қисығын ерекшеліктері қандай?

16. Ақшаның қанадй функциялары бар?

17. Ақша агрегаттарын атап, олардың айырмашылықтарын түсіндіріңіз.

18. Ақшаның сандық теориясының теңдеуін көрсетіп, мағанасын түсіндіріңіз?

19. Фишер теңдеуін мысалмен көрсетіңіз.

20. Ақша мультипликаторын қалай есептейді?

21. ОБ реттейтін ақша саясатының құралдарын атап, мысалдар арқылы түсіндіріңіз.

22. AD-AS моделі, кейнсиандық крест және ІS-LM моделі арасындағы байланыстарды көрсетіңіз.

23. ІS-LM моделіндегі тепе-теңдікті қалай түсіндіресіз?

24. Салық-бюджет саясатының ІS-LM моделіне ықпалы қандай?

25. Қаржы-несие саясатының ІS-LM моделіне ықпалын графиктік түрде көрсетіп түсіндіріңіз.

26. Шағын ашық экономиканы сипаттаңыз.

27. Төлем балансының құрылымы қандай?

28. Айырбас бағамының түрлері қандай және оларға анықтама беріңіз.

29. Сатып алу қабілеттілігінің паритетін түсіндіріңіз.

30. Ашық экономика үшін ІS-LM үлгісінің түрін көрсетіңіз.

31. Фискалдық экспансия мен ақша саясатының өндіріс пен айырбас бағамына ықпалын графиктермен түсіндіріңіз.

32. Айырбас бағамының ІS және LM қисықтарының орналасуына ықпалы қандай?

33. Ашық экономикадағы тұрақты және құбылмалы айырбас бағамдары бар жағдайлардағы IS – LM үлгісін графиктермен түсіндіріңіз.

34. Экономикалық өсуді қалай түсінесіз және оның қандай түрлері бар?

35. Солоудың ұзақ мерзімді өсу моделін, ондағы масштаб қайтарымы ұғымын

түсіндіріңіз.

36. Экономикалық өсу үлгісінің графиктік бейнесіқалай сипатталады?

37. Экономикалық өсуге капитал қорының деңгейінің, халық санының өсуі мен технологиялық прогрестің ықпалын түсіндіріңіз.

38. Қорланудың «Алтын ережесінің» дегеніміз не?

39. Д. Рикардоның салыстырмалы артықшылық теориясын түсіндіріңіз.

40. Хекшер-Олинның сыртқы сауда теориясын түсіндіріңіз.

41. Сауда саясатының құралдарын сипаттаңыз.

42. Халықаралық саудадағы тарифтік және тарифтік емес шектеулер деген не?

43. Тарифтік саясаттың мәні мен экономикалық салдарлары қандай?

15. Студенттің білімін бағалау жүйесі

15.1. Студенттің рейтингін қою шкаласы

Бақылау құрылымы Апталар Барлығы
САБ 1
Дәріс сабақтары * * * * * * * -
Тәжірибелік сабақтар * * * * * * * -
СӨОЖ * * * * * * * -
СӨЖ     * -
Барлығы 0 - 100
Бақылау құрылымы Апталар Барлығы
САБ 2
Дәріс сабақтары * * * * * * * -
Тәжірибелік сабақтар * * * * * * * -
СӨОЖ * * * * * * * -
Курстық жұмыс (СӨЖ)     * -
Барлығы 0 -100

15.2. Пән бойынша қортынды баға

Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық құрылымы келесі формуламен есептеледі:

И% = Р1+Р2 х 0,6 + Э х 0,4

мұнда:

Р1 –1-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы;

Р2 – 2-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы;

Э – емтихан бағасының пайыздық құрылымы (тест-емтихан).

15.3. Студенттің пән бойынша қортынды білім бағасы

Әріп жүйесі бойынша баға Балдардың цифрлық эквиваленті % Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А 4.0 95-100 Үздік  
А- 3.67 90-94
В+ 3.33 85-89   Жақсы  
В 3.0 80-84
В- 2.67 75-79
С+ 2.33 70-74   Қанағаттанарлық  
С 2.0 65-69
С- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
F 0-49 Қанағатсыз

15.4. Академиялық тәртіп саясаты

Тәртіп бағалау критериі балл
1. Сабаққа кешігу -1
2. Сабақта ұялы телефон қолдану -2
3. Практикалық сабақта белсенділік таныту +3
4. Басқада критерилер -

 





©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.