Здавалка
Главная | Обратная связь

Теоретичні відомості

Методичні вказівки

до виконання лабораторної роботи №9

з дисципліни «Вентиляція»

на тему: «Визначення швидкості витання»

для студентів спеціальності 6.06010107
«Теплогазопостачання і вентиляція»

усіх форм навчання

 

Кривий Ріг

Укладачі: Голишев О.М., д.т.н., професор,

Голишев А.О., ст. викладач,

Михалків Д.В., ст. викладач

Відповідальний за випуск: Голишев О.М., д.т.н., професор,

Рецензент: Деньгуб В.І., к.т.н., доцент.

 

 

У лабораторній роботі №9 наведені теоретичні відомості про витання твердих тіл в повітряному потоці.

Методичні вказівки розроблені на основі діючих державних будівельних норм за станом на 01.02.2013 р.

 

 

РОЗГЛЯНУТО СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри на засіданні вченої ради

теплогазоводопостачання, будівельного факультету.

водовідведення і вентиляції. Протокол №

Протокол №

 

Мета роботи:визначеннядійсної швидкості витання частинки шароподібної форми на лабораторному стенді і порівняння отриманої швидкості з теоретичною.

Теоретичні відомості

Швидкість повітряного потоку, при якій тіло знаходиться у завислому стані, називають швидкістю витання.

Швидкість витання частинок різних сипких матеріалів використовується для визначення дійсної швидкості, необхідної для переміщення матеріалу в установках пневмотранспорту.

Будь-яка тверда частинка може знаходитись у завислому стані при умові рівності ваги тіла силам, що виникають при русі повітряного потоку і діючим на тіло в напрямку знизу-вгору.

При цьому маємо рівність: ,

де - вага частинки, - сила, що діє на частинку в напрямку знизу-вгору.

Ця сила може бути визначена з виразу:

, (1)

де – дослідний коефіцієнт, який враховує суму додатного і від’ємного тиску в частках динамічного тиску повітря, що рухається, для часток шароподібної форми дорівнює 0,5; – мінімальний переріз частинки по відношенню до вісі симетрії, м2; – швидкість руху повітря, м/с; – коефіцієнт тертя; S – бічна поверхня частинки, м2; – густина повітря, кг/м3.

Для шароподібних частинок при густині повітря 1,2 кг/м3 і =0,5 швидкість витання буде дорівнювати

, (2)

де - діаметр шароподібної частинки, м; – густина матеріалу шароподібної частинки, кг/м3.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.