Здавалка
Главная | Обратная связь

Щодо охорони рослинного (флори) та тваринного (фауни) світуДо матеріалів щодо охорони флори і фауни відносяться:

- проектні дані, що стисло характеризують стан рослинного і тваринного світу у районі розміщення проммайданчика, або засвідчують виключно техногенний характер прилеглої території (промзона, промрайон, міські забудови тощо);

- відомості про наявність зелених насаджень (деревних та чагарникових) безпосередньо на проммайданчику, про потребу у їх знесенні (повному чи частковому), про заходи, передбачені для збереження таких насаджень, їх відновлення;

- дані про наявність зелених насаджень у межах нормативної санітарно-захисної зони, передбачу­ваних заходів щодо озеленення СЗЗ, догляду за насадженнями;

- інформація стосовно наявності (відсутності) поблизу місця розташування об'єкта заповідних територій та їх охоронних зон, дані щодо заходів із забезпечення дотримання заповідного режиму;

- дані про капітальні витрати на захисні, відновлювальні та компенсаційні заходи щодо рослинного і тваринного світу.

Щодо поводження з відходами виробництва

До матеріалів щодо поводження з відходами виробництва відносяться:

- проектні дані про розрахункові очікувані об'єми усіх видів твердих відходів виробництва та побутових відходів;

- відомості про запроектовані рішення щодо зменшення об'ємів утворюваних відходів;

- відомості про передбачені заходи стосовно утилізації відходів безпосередньо на підприємстві чи в інших місцях, куди їх намічено передавати;

- дані стосовно запланованих дій щодо вивезення відходів за межі підприємства для забезпечення їх тимчасового складування чи остаточного захоронения на спеціальних полігонах (з підтверд­женням згоди з боку власників останніх на прийняття таких відходів);

- дані про капітальні витрати на заходи щодо поводження з відходами.

Склад проектної документації з відновлення (рекультивації) земельної ділянки, охорони надр рослин­ного та тваринного світу, збереження об'єктів природно-заповідного фонду визначається з урахуванням вимог нормативних актів.

Розділи повинні містити:

- комплексну оцінку оптимальності передбачуваних технічних рішень щодо раціонального вико­ристання природних ресурсів і заходів щодо запобігання негативним впливам будівництва та експлуатації підприємства, будинку, споруди на навколишнє природне середовище, включаючи флору і фауну; забезпечення охорони і дотримання статусу об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон;

- результати розрахунків визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних за­ходів (наводяться за можливості, підраховуються за будь-якими з відомих методик).


ДБН А.2.2-3-2004 С.25

 

Склад і зміст матеріалів цих підрозділів уточнюються відповідно до специфіки проектованих підприємств, будинків та споруд відповідних галузей народного господарства та промисловості.

Основні креслення

Ситуаційний план з нанесеними об'єктами природно-заповідного фонду та перспективними для заповідання територіями (у разі наявності останніх).

План земельної ділянки, що рекультивується, з планувальними даними і нанесеними на ньому спорудами, комунікаціями, які проектуються.

Інші креслення, які дозволяють визначити обсяги будівельних та монтажних робіт і кошторисну вартість.


ДБН А.2.2-3-2004 C.26

 

ДОДАТОК Л

(рекомендований)

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.