Здавалка
Главная | Обратная связь

В яких режимах визначаються параметри моделі при її ідентифікації?

З якою метою використовується метод найменших квадратів?

А. Для обробки експериментальних даних.

8. Вкажіть необхідну кількість проведення експериментів за дробовим факторним експериментом, якщо , ,де n - кількість змінних, - кількість генеруючих співвідношень.

Розв’язок. Згідно ДФЕ: . Відповідь: Б) 8.

9. Визначте коефіцієнт множинної кореляції між двома вхідними та вихідним параметрами, якщо прості коефіцієнти кореляції =1, =2 , а коефіцієнти 2, 1.

Розв’язок

Відповідь: В) 2.

10. Згідно експериментальних даних (табл.) побудовано регресійну модель об’єкта у вигляді . Визначте суму квадратів відхилень вихідного параметра об'єкта від моделі за методом найменших квадратів.

№ досліду
х -2
у -1

Розв’язок

Відповідь: Г) 9.

11. При ідентифікації об’єктів за частотними характеристиками на вхід об’єкта подають періодичні коливання у вигляді прямокутної хвилі. На виході об’єкта отримані коливання синусоїдального характеру. При t = 20 хв амплітуда прямокутної хвилі , амплітуда вихідного сигналу . Визначте значення амплітудно – частотної характеристики при t = 20 хв.

Розв’язок. , а тому

Відповідь: А) 0,1.

Яка лінія найбільш повно відображає закономірність експериментальних даних та побудована за методом найменших квадратів?

Відповідь: А) Лінія регресії.

За яким критерієм чи методом проводиться перевірка адекватності моделі?

Відповідь: А) Критерієм Фішера.

В яких режимах визначаються параметри моделі при її ідентифікації?

Відповідь: А)У режимі нормальної експлуатації об'єкта або спеціальних експериментів з ним.

15. З використанням команди polytool програми MatLab отримані наступні значення коефіцієнтів лінії регресії (-2; 1; 3). Визначте значення вихідного параметра у при подачі на вхід об’єкта сигнала х=2.

Розв’язок: . Відповідь: Б) -3.

16. Коефіцієнт підсилення об’єкта, передаточна функція якого є реальною диференціальною ланкою, , а , де - перехідна характеристика об’єкта. Визначте сталу часу об’єкта.

Розв’язок

- це площа функції .

Відповідь: Г) 120.

17. Перехідна характеристика об’єкта є аперіодичною ланкою першого порядку, коефіцієнт підсилення якого . Отримано, що . Визначте сталу часу об’єкта.

Розв’язок. , , Відповідь: В) 115.

18. Після проведення експерементів згідно повного факторного експерименту за вхідними сигналами , отримано значення вихідного сигналу об’єкта в експериментах (табл.). Визначте коефіцієнти лінійної статичної моделі.

№ досліду
-2
-1
-2

Відповідь: Г). .

19. Побудуйте матрицю планування при проведенні повного факторного експерименту за наявності двох вхідних параметрів

Б).

  -1 -1    
  -1    
  -1    
     

20. Побудуйте матрицю планування при проведенні дробового факторного експеримента за наявності трьох вхідних параметрів та генеруючого співвідношення

Г)

-1 -1
-1 -1
-1 -1

21. Зв'язок між вхідним та вихідним параметром об’єкта описується у виді лінійної регресійної моделі, коефіцієнти якої , . Визначте значення вихідного параметра при подачі на вхід об’єкта вхідного сигналу .

Розв’язок Відповідь: Б). -1.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.