Здавалка
Главная | Обратная связь

Установчі документи підприємстваУстановчими документами підприємства називається комп­лект документів встановленої законом форми, згідно з якими підприємство виникає і діє як суб'єкт права. З точки зору право­вої природи, установчі документи є локальними нормативними актами, тобто актами, які набувають юридичної сили внаслідок затвердження їх одним або кількома засновниками підприємства.

Форму і зміст установчих документів визначають залежно від видів підприємств загальні закони про підприємства та закони про окремі види підприємств.

Стаття 8 Закону України "Про підприємництво" містить пе­релік актів, які належать до установчих документів. По-перше, це рішення одного чи кількох власників або уповноваженого ним (ними) органу про створення підприємства. Якщо власників чи органів два і більше, таким рішенням визначено установчий до­говір. По-друге, це статут підприємства.

Стаття 9 Закону У країни" Про підприємства в Україні" дає перелік обов'язкових відомостей, які необхідно включати до ста­туту підприємства як одного з його основних установчих актів.

Зміст установчих документів (статутів, установчих договорів) господарських товариств регулюється статтями 4, 37, 51, 65, 67 і

-72-

76 Закону України "Про господарські товариства". Ці статті ви­значають переліки основних даних, що підлягають включенню до установчих документів товариств окремих видів.

При розробці проектів установчих документів підприємств необхідно керуватися також типовими нормативними актами. Щодо підприємств окремих видів законодавець застосовує типо­ві форми установчих документів (наприклад, Типовий статут державного підприємства, Типовий статут казенного підприєм­ства, Типовий статут закритого акціонерного товариства, Типо­вий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шля­хом корпоратизації державного підприємства).

Установчі документи мають містити обов'язкові дані про під­приємство, без яких вони вважаються такими, що не відповіда­ють вимогам законодавства. Це такі дані:

• найменування (завод, фабрика, майстерня тощо) і вид під­приємства;

• зазначення власника (склад засновників, учасників) та міс­цезнаходження підприємства;

• предмет та цілі діяльності підприємства;

• юридичний статус підприємства. Це статті про юридичну особу підприємства, про його майно, про самостійний баланс, по­точний, валютний та інші рахунки в банках, про фірмову марку та знак для товарів та послуг, про печатку з найменуванням під­приємства. Якщо підприємство має право випускати цінні папе­ри, то таке право теж відноситься до юридичного статусу підпри­ємства;

• про склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні, інше майно, статутний фонд, резервний фонд, страхо­вий фонд, інші фонди);

• порядок утворення майна; порядок розподілу прибутків та покриття витрат;

• порядок випуску акцій (щодо акціонерного товариства). Як­що підприємство не є власником майна, включається стаття про те, що майно закріплене за ним на праві повного господарського відання, оперативного управління або оренди;

• про перелік органів управління підприємства, порядок їх формування, компетенцію;

• про контрольні органи — спостережну раду, ревізійну комі­сію (ревізора);

• про порядок припинення діяльності підприємства: підстави; орган, що приймає рішення про припинення; порядок створення і роботи ліквідаційної комісії; умови розрахунків з бюджетом і кредиторами; розподіл майна, що залишилося.

В установчих документах господарських товариств окремими статтями визначається порядок внесення змін до статуту (вищим

-73-

органом, за рішенням 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, чи одностайно).

Крім обов'язкових, до установчих документів можуть включа­тися альтернативні положення, які не повинні суперечити зако­нодавству України.

Це положення, пов'язані з особливостями діяльності підпри­ємства: про трудові відносини, засновані на членстві (колективні підприємства, кооперативи), про раду підприємства (порядок її створення, склад, компетенцію), про інші органи, які реалізують повноваження трудового колективу (раду трудового колективу, профспілковий комітет).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.