Здавалка
Главная | Обратная связь

Юридична консультативна діяльністьМабуть ні одна з попередньо описаних видів практичної юридичної діяльності не пов'язана так тісно з господарсько-виробничими відносинами, як діяльність юридичного консультанта на підприємстві. Але було б несправедливим обмежити сферу діяльності юрисконсультів лише підприємствами. їхньої допомоги потребують і установи, і організації, і громадські об'єднання, і приватні фірми, і міждержавні асоціації тощо. Така практика, що передбачає використання у виробничій сфері юридичного консультанта, склалася вже досить давно, тому що давно виправдана ефективністю, яку може отримати те чи інше підприємство або установа від використання професійних юридичних знань.
Консультант в перекладі з латини означає - радник, тобто фахівець, службовим обов'язком якого є давати поради, висновки з питань його спеціальності. Таким чином, юридична консультативна діяльність — це професійна діяльність юристів, — фахівців з різних галузей права, основною функцією яких є правове забезпечення різноманітних форм та методів діяльності тієї організаційної структури, яка користується правовими послугами юрисконсульта. Виходячи з тих завдань, які вирішуються в межах господарської діяльності підприємства або установи, перед юрисконсультом постають конкретні задачі та цілі, що обумовлюють його спеціальний статус та обсяг посадових обов'язків.
Слід зупинитися ще на одному із аспектів даного виду діяльності. В попередніх розділах нами зазначалося, що юридична діяльність багато в чому має управлінсько-організаційний характер. І саме ця риса в даному випадку проявляється більш за все. Досить значна кількість важливих управлінсько-організаційних рішень отримують своє обгрунтування за допомогою правових засобів, коли в основу закладається не бажання або настрій керівника, а процедурно-процесуальна вимога норми права.

Що ж означає термін "давати юридичні консультації"?

В самому широкому розумінні він означає давати поради та висновки. Хоча фактично організація правової роботи передбачає використання й інших форм роботи:

· Підготовка проектів документів, їх візування, доповнення.

· Перевірка фінансової надійності клієнтів, замовників, партнерів тощо.

· Попередження правопорушень на виробництві та організація профілактичних заходів.

· Ведення агітаційно-пропагандистської та правовиховної роботи

· Представлення та захист інтересів організації в інших органах,установах, забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки своєї організації.

Однак, більш повне враження про діяльність юрисконсульта може скластися, якщо ґрунтовно ознайомитись з типовим переліком його функціональних повноважень, який може певною мірою змінюватися залежно від конкретних умов праці юриста. При цьому не уявляється можливим попередньо визначити, в якому обсязі будуть співвідноситися ті чи інші форми діяльності. В одному випадку це може бути значна доля документально-проектної роботи, правова оцінка договірних відносин, в іншому — ведення претензійно-позовної роботи. Наприклад, до посадових обов'язків юрисконсульта підприємства відносять такі:

· Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій, щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства.

· Координація роботи та безпосередня участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність.

· Перевірка відповідності до законодавства проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівнику підприємства, та візування їх за наявності погодження цих проектів із зацікавленими підрозділами. Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається.

· Підготовка висновків за проектами наказів та іншими актами, підготовка і внесення пропозицій про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів підприємств, що фактично втратили чинність.

· Здійснення контролю за відповідністю до законодавства актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів.

· Забезпечення обліку і зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів, участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів, контрактів з іншими підприємствами, установами і організаціями.

· Надання правової допомоги в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції (робіт, послуг) і зменшення втрат від випуску недоброякісної продукції.

· Організація претензійної і ведення позовної роботи. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Надання правової оцінки претензіям, що пред'явлені підприємству у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів.

· Аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ, практики укладання та виконання договорів (контрактів). Внесення керівнику підприємства пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності.

· Надання висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правової оцінки фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна тощо.

· Сприяння додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку, участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультування виборних органів трудового колективу з питань законодавства.

· Участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві, надання правової допомоги працівникам підприємства, які потребують соціального захисту.

· Забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників.

· Участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та застосування заходів, спрямованих на запобігання його порушенням

· Сприяння своєчасному застосуванню заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами арбітражного суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

· Організація і проведення роботи, пов'язаною із підвищенням рівні правових знань працівників підприємства, інформування про законодавство та практику його застосування. Надання консультацій з правових питань.

Цей перелік повноважень є свого роду змістом виробничої діяльності юрисконсульта і, мабуть, в розширеному вигляді характеризує його роботу як окремий вид юридичної практичної діяльності. В аспекті взаємодії з представниками інших юридичних професій юрисконсульт співпрацює більш за все з суддями арбітражних судів у ході судових засідань, де доводиться вести справу своєї організації шляхом усних виступів, надання письмових доказів, різного роду довідок, звітів, актів контрольних перевірок тощо.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.