Здавалка
Главная | Обратная связь

Умови використання земельної ділянкиД О Г О В І Р

О р е н д и з е м е л ь н о ї д і л я н к и

смт.Володимирець “____” ___________ 2007 року

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) Володимирецька районна державна адміністрація Рівненської області (юридична адреса: 34300, смт.Володимирець Рівненської області, вул.Грушевського, 56; код 22580570), в особі голови районної державної адміністрації гр.Ткачука Володимира Федоровича, який діє відповідно до ст. 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України (із змінами та доповненнями), з однієї сторони та ОрендарЗакрите акціонерне товариство “Київстар Дж.Ес.Ем.” (юридична адреса: 03110, м.Київ, Солом’янський район, проспект Червонозоряний, 51; код ЄДРПОУ - 21673832), в особі Начальника відділення в м.Рівне Філії ЗАТ “Київстар Дж. Ес. Ем.” у м. Львів гр.Петриченка В’ячеслава Васильовича, який діє на підставі Довіреності від 02.06.2006 року № 1056, з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

 

1.Орендодавець згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.04.2007 р. № 206 надає, а Орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 0,154 га для будівництва та обслуговування базової станції стільникового мобільного зв’язку за рахунок земель сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори), яка знаходиться (розташована) на території Більськовільської сільської ради Володимирецького району Рівненської області за межами населених пунктів.

 

Об’єкт оренди

 

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,154 га, у тому числі:

0,154 га для будівництва та обслуговування базової станції стільникового мобільного зв’язку, з них:

(площа та якісні характеристики земель окремих категорій за їх складом 0,154 га – землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 0,154 – під господарськими будівлями і дворами та видами угідь - рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна:

________________________________відсутні___________________________________________________ (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

а також інші об'єкти інфраструктури:_відсутні______________________________________________________

(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури,

__________________________________________________________________________________________

у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо)

4.Земельна ділянка передається в оренду разом з: немає____________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

5.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 30 878 грн..

6.Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню: недоліків, які могли б перешкоджати ефективному використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, не виявлено.

7.Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.

Строк дії договору

 

8.Договір укладено на 10 (десять) років. Після закінчення строку договору Орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

 

Орендна плата

 

9.Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі. Розмір орендної плати в рік становить 3087,8 (три тисячі вісімдесят сім) гривень 80 копійок, що становить 10 % (десять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Річна орендна плата не може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється чинним законодавством.

10.Обчислення розміру орендної плати на землю здійснюється без урахування індексів інфляції.

11.Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на рахунок № 33219812700038 УДК в Рівненській області, МФО 833017, код 22588620, не пізніше 15 числа місяця, що слідує за звітним місяцем.

12.Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

13.Розмір орендної плати переглядається _один раз в рік_ у разі:

(періодичність)

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

- в інших випадках, передбачених законом.

14.У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі 2,0 відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.

 

Умови використання земельної ділянки

 

15.Земельна ділянка передається в оренду для будівництва та обслуговування базової станції стільникового мобільного зв’язку.

16.Цільове призначення земельної ділянки – будівництво та обслуговування базової станції стільникового мобільного зв’язку.

17.Умови збереження стану об’єкта оренди: проводити заходи щодо поліпшення стану земельної ділянки з метою ефективного користування ними за обраним видом користування, дотримання екологічної безпеки землекористування, додержання держстандартів, норм і правил забудови земельних ділянок.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.