Здавалка
Главная | Обратная связь

Тіл білімі- дербес ілімa) тіл білімінің ерекшелігі;

b) тілі білімінің нысаны, мәні және мақсаттары;

c) жалпы және жеке тіл білімі;

d) синхронды және диахронды тіл білімі.

3.Тілдік пәндер жүйесі.

4.Тіл білімінің басқа пәндермен байланысы.

Әдебиеттер:

 1. К.Аханов Тіл біліміне кіріспе. А., 2004.
 2. Ә. Хасенов Тіл білімі. А., 2004.
 3. Ғ.Қалиев . Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігіі. Алматы, 2005
 4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.,2003, с. 44-50
 5. Языкознание. БЭС. - М., 2000, с.618 - 622

 

 

2- тақырып.

Тілдің мәні: оның қоғамдық қызметі және ішкі құрылымы.

Мақсаты. Тілдің құрлымы мен қызметін білу. Тілдің жүйелілігі туралы ақпарат алу.

Жоспар

1. Тіл – ойды қалыптастыру мен жеткізу құралы.

а)тілдік және тілдік емес қатынас формалары

ә)ақиқат шындықтың екінші сигналы

б)А.А.Реформатский тілдің мәні жайлы

2. Тіл - қоғамдық құбылыс.

а) Тіл және сөйлеу,

ә) Тіл және ойлау.

3. Тілдік және тілдік емес сөйлесу әрекетері.

4. Тіл - қарым-қатынас жасаудың әмбебап құралы.

 

Әдебиеттер:

 1. К.Аханов Тіл біліміне кіріспе. А., 2004.
 2. Ә. Хасенов Тіл білімі. А., 2004.
 3. Ғ.Қалиев . Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігіі. Алматы, 2005
 4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.,2003, с. 44-50
 5. Языкознание. БЭС. - М., 2000, с.618 - 622

 

 

3-тақырып

Фонетика және фонология.

Мақсаты: фонетиканың зерттеу нысаны мен мақсат, міндеттерін анықтап ажырата білу. Дыбыстардың жіктелуін және дауысты және дауыссыз дыбыстардың акустика-артикуляциялық сипатын білу; Фонема құбылысына анықтама беріп, фонология ерекшелігін анықтау. Прага мен Мәскеу мектептерінің басты қағидаларын ажырата білу.

Жоспар

1. Тіл білімі фонетика саласының ерекшелігі.

2. Сөйлеу аппараты мен мүшелерінің анатомиясы мен физиологиясы.

3. Дыбыстардың жіктелуі:

а) тіл дыбыстарының үш жағы;

б) дауысты дыбыстардың акустика-артикуляциялық сипаты;

в) дауыссыз дыбыстардың акустика-артикуляциялық сипаты;

Сөйлеудің дыбыстық жіктелуі;

а) дыбыс;

б) буын;

в) такт;

г) фраза.

4. Фонетикалық процестер:

а) аккомодация;

б) ассимиляция и диссимиляция;

в) диэреза и эпентеза;

г) протеза и метатеза.

5. Тіл дыбыстарының функциональды сипаттамасы. Фонология.

а) фонема ұғымы.

б) Мәскеу фонология мектебінің концепциясы

в) Прага лингвистикалық үйірме концепциясы

Әдебиеттер:

1. К.Аханов Тіл біліміне кіріспе. А., 2004.

2. Ә. Хасенов Тіл білімі. А., 2004.

3. Ғ.Қалиев . Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігіі. Алматы, 2005

4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.,2003, с. 44-50

5. Языкознание. БЭС. - М., 2000, с.618 – 622

 

4-тақырып

 

Лексикология мен лексикография.

Мақсаты. Лексикология мен лексикографияны тіл білімінің бір саласы ретінде танып білу Лексикология мен лексикографияның негізгі ұғымдарын, мақсатын, нысаны мен мәнін білу.Сөздіктерді жіктеу қағидалары мен түрлерін білу.

Жоспар

 1. Лексикология – сөз туралы ілім:

а) лексикология ерекшелігі;

б) сөз – лексикология зерттеу нысаны;

в) лексикология саласының мақсат мен міндеттері.

 1. Тіл жүйесіндегі сөздің бірлік ретінде алатын орны:

а) сөз және ұғым арақатынасы;

б) жалпы және жеке заттық қатынас;

 1. Сөз мағыналарының жүйелік байланысы.

а) тепе-теңдік мәселесі;

б) көпмағыналық (метафора, метонимия, синекдоха) және омонимия;

в) синонимдер және антонимдер;

г) сөз мағыналарының арасындағы жүйелік қатынас.

 1. Лексикализация және идиоматика. Фразеология тіл білімінің саласы.

а) тұрақты тіркестер ерекшелігі;

 1. Лексикография.

Әдебиеттер:

1. К.Аханов Тіл біліміне кіріспе. А., 2004.

2. Ә. Хасенов Тіл білімі. А., 2004.

3. Ғ.Қалиев . Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігіі. Алматы, 2005

4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.,2003, с. 44-50

5. Языкознание. БЭС. - М., 2000, с.618 – 622

 

5- тақырып

Грамматика

Мақсаты. Грамматиканы тіл білімінің бір саласы ретінде танып білу, Сөз таптар, олардың жіктелу принципі Синтаксистің негізгі ұғымдарын, мақсатын, нысаны мен мәнін білу.Синтаксистік байланыс пен синтаксис бірліктерін білу.

Жоспар

 1. Грамматика:

а) грамматиканың ілім ретінде қалаптасу тарихы;

б) «грамматика» терминінің мәні;

в) грамматиканың мақсаты мен міндеттері.

 1. Грамматикалық мағына:

а) грамматикалық мағынаның басты ерекшеліктері;

б) грамматикалық мағынаны беру жолдары.

 1. Грамматикалық формы және грамматикалық категория:

а) грамматикалық форма, сөзформасы, парадигма;

б) грамматикалық категориялардың жіктелуі.

 1. Сөз таптары:

а) тарихи шолу

сөз таптарын жіктеу мәселесі

 1. Синтаксис

а) синтаксис бірліктері.

б) синтаксис байланыстары.

 

Әдебиеттер:

1. К.Аханов Тіл біліміне кіріспе. А., 2004.

2. Ә. Хасенов Тіл білімі. А., 2004.

3. Ғ.Қалиев . Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігіі. Алматы, 2005

4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.,2003, с. 44-50

5. Языкознание. БЭС. - М., 2000, с.618 – 622

 

6- тақырып

 

Тілдің пайда болуы. Тілдердің тарихи дамуы

Мақсаты: тілдердің пайда болу теориясының негізін, тіл дамуының тарихи үрдісін, тілдің сөздік құрамы, грамматикалық және дыбыстық құрамындағы өзгерістерін білу;

Жоспар

 1. Тілдердің пайда болу мәселесі:

а) тілдердің пайда болуы жайлы пікірлер;

Б) тілдердің пайда болуы жайлы антик заманындағы теориялар;

В) тілдердің пайда болуы жайлы қазіргі кезеңдегі гипотезалар.

 1. Тілдердің дамуы:

а) дамудың негізгі заңдылықтары;

б) тіл дамуының негізгі заңдылықтары;

г) ру-тайпалық құрылым және феодалдық кезеңдегі тілдер;

д) ұлт пен ұлт тілінің қалыптасуы.

 1. Тілдің сөздік құрамының тарихи өзгеруі:

а) неологизмдердің пайда болуы;

б) выпадение лексических единиц;

в) изменение значения лексических единиц языка;

г) процессы переименования;

д) заимствования.

4. Грамматикалық құрылымдағы тарихи өзгерістер

а)грамматикалық категориялар мен граммемалардың пайда болуы;

б) жеке грамматикалық категориялар мен граммемалардың жоғалып кетуі;

в) сөздің морфологиялық құрылымы мен формаларындағы өзгерістер.

 1. Тілдің дыбыстық жағындағы тарихи өзгерістер. Фонетикалық заң жайлы ұғымның қалыптасуы.

а) регулярды және кездейсоқ өзгерістер;

г) фонетикалық заңдылықтар.

Әдебиеттер:

1. К.Аханов Тіл біліміне кіріспе. А., 2004.

2. Ә. Хасенов Тіл білімі. А., 2004.

3. Ғ.Қалиев . Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігіі. Алматы, 2005

4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.,2003,

5. Языкознание. БЭС. - М., 2000,

YII тақырып. Жазу.

Мақсаты. Жазу дамуының негізгі кезеңдерін білу. Алфавит, графика, орфография ұғымдарын игеру. Транксрипция мен транслитерация ұғымын игеру, ажырата білу.

План

 1. Жазу –адамзат жетістігінің ең бағалысы:

а) Жазу жайлы жалпы ұғым;

б) жазудың пайда болу шарттары;

в) адамзат қоғамының дамуындағы жазудың маңызы.

 1. Жазу дамуының басты кезеңдірі мен формалары:

а) заттық жазу;

б) пиктографияның дамуы;

в) идеография – ұғымдық жазу;

г) фонографиялық жазу.Фонографиялық жазу дамуының үш кезеңі.

 1. Алфавит, графика және орфография.


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.