Здавалка
Главная | Обратная связь

Кернеу резонансы кезіндеA)Ток секірмелі түрде өседі

B)Реактивті кедергі нөлге тең

C)Кернеу мен ток фазасы бір біріне тең

Катушка индуктивтілігін есептеп табуға мүмкіндік беретін өрнек:

A)

B)

C)

Катушканың магнит өрісі энергиясының өрнегі:

A)

B)

C)

Кинетикалық энергия:

A)Қозғалыстағы дененің жұмыс жасау қабілеті

B)Дене массасына пропорционал шама

C)Дене жылдамдығының квадратына пропорционал шама

Көлденең толқын

A)Дене ішіндегі серпімді күштерден пайда болады

B)Толқын бойындағы нүктенің оған перпендикуляр тербелісімен ерекшеленеді

C)Тек қана қатты денелер ішінде тарала алады

Кеплердің бірінші заңы бойынша

A)Планетаның Күнді айналу траекториясы анықталады

B)Планеталар күнді эллипс бойымен айналады

C)Планета сызатын эллипстің бір фокусында Күн орналасады

Кеплердің екінші заңы бойынша

A)Планета радиус-векторы бірдей уақытта бірдей аудан сызады

B)Планета максимал жылдамдыққа перигелийде ие болады

C)Планета минималь жылдамдыққа афелийде ие болады

Кеплердің үшінші заңы бойынша

A)

B)Күнге жақын орналасқан планета оны тезірек айналады

C)Планетаның Күннен ара қашықтығы анықталады

Кулон заңы

A)Күштің заряд шамаларының көбейтіндісіне тура пропорционалдығын тұжырымдайды

B)Күштің зарядтар арақашықтығының квадратына кері пропорционалдығын тұжырымдайды

C)Күштің екі зарядты қосатын түзу бойымен бағытталатындығын тұжырымдайды

Кернеу:

A)Бірлік заряд орын ауыстырғанда атқарылған жұмыс

B)Екі нүктенің арасындағы потенциалдар айырмасы

C)Өлшемі Вольт (В) болатын скаляр шама

Кедергі

A)Кернеудің ток күшіне қатынасымен анықталатын шама

B)Өткізгіштің табиғаты мен өлшемдеріне байланысты

C)Өткізгіш температурасынан тәуелді

Кинематикалық шама:

A)Орын ауыстыру

B)Жылдамдық

C)Жол

Күш

A)Денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайды

B)Өз ара әрекеттесудің өлшемі

C)Бағытымен сипатталады

Кристалдың негізгі сипаттамасы:

A) Балқу температурасының тұрақтылығы

B) Физикалық қасиеттердің анизотропиялылығы

C) Атомдардың ретпен орналасуы

Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене

A)Парабола сызады

B)Тең үдемелі қозғалады

C) g-ға тең үдеумен қозғалады

Қ

Қайталау мен жалпылау сабағында:

A)Оқушы білімі жалпыланады

B)Таныым үдерісін түсіну қалыптасады

C)Бұрын алған білім тереңдетілді

Қолданбалы физика факультативті курстарында

A)Оқушылар физика жетістігін қолдану әдістерімен танысады

B)Оқушылардың қазіргі техника мен технологияға қызығушылығы артады

C)Ғылыми-техникалық дамудың басты бағыттарының негіздері оқылады

Қысым:

A)Күш әрекетінің нәтижесін сипаттайтын шама

B)Бірлік ауданға әрекет ететін күш

C)Күштің ауданға қатынасына тең шама

Қуат

A)Жұмыс жасаудың шапшаңдығын сипаттайды

B)Бірлік уақытта атқарылған жұмысқа тең

C)Жұмыстың сол жұмысты жасауға кеткен уақытқа қатынасымен анықталатын шама

Қайнау

A)Қаныққан бу қысымы атмосфералық қысымнан аса бастағанда басталады

B)Температураның тұрақтылығымен сипаталады

C)Қаныққан бу қысымы атмосфералық қысымнан төмендесе тоқтайды

Қазіргі заманғы электродинамикаға сәйкес келмейтін тұжырым:

A) Жарық кез келген ортада бірдей жылдамдықпен таралады

B) Электромагнитік толқын қума толқын

C) Электромагниттік толқын вакуумде тарала алмайды

Л

Лоренц күші

A)Қозғалыстағы зарядқа әсер етеді

B) өрнегімен анықталады

C)Магнит индукциясына да, жылдамдыққа да перпендикуляр

Лездік жылдамдық:

A) Қарастырып отырған уақыт мезетіндегі жылдамдық

B) Траекторияның белгілі бір нүктесіндегі жыламдық

C)

М

Массалары және екі дене бір біріне қарсы жылдамдықтармен қозғалып, серпімсіз соқтығысу нәтижесінде тоқтап қалды. Олардың массаларының қатынасы – /

A)Импульстің сақталу заңынан анықталады

B)Механикалық энергияның сақталу заңынан анықталмайды

C) 5 ке тең

Магнит өрісін анықтауға мүмкіндік беретін заңдар мен ережелер:

A)Бұранда ережесі

B)Био-Савар-Лаплас заңы

C)Суперпозиция принципі

Материалдық нүктеге бір бірімен = бұрыш жасайтын шамалары екі күш әрекет етеді. Тең әрекет күш

A)Параллелограм ережесімен анықталады

B) бұрышының биссектрисасы бойымен бағытталады

C)

Молекулалы- кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі:

A)

B)

C)

Массасы 1кг дене лифтімен 1 үдеумен жоғары көтерілуде ( ). Дене салмағы

A)Артады

B) өрнегімен анықталады

C) 11Н

Механиканың негізгі мәселесі:

A)Дененің кезкелген уақыт мезетіндегі орнын анықтау

B)Координатаның уаақытқа тәелді өзгеруінің заңдылығын анықтау

C)Кезкелген уақыт мезетіндегі дене координатасы мен жылдамдығын анықтау

Механикалық жұмыс:

A)Дене күштің әсерінен орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс

B)Қозғалыс бағытында әсер ететін күш пен жолдың көбейтіндісіне тең шама C)Бағыты болмайтын скаляр шама

Механикалық энергия:

A)Дененің жұмыс жасай алу мүмкіндігі

B)Қозғалыстағы дененің энергиясы

C)Денелердің өз ара әрекеттесуінің энергиясы

Механикалық энергияның сақталу заңына сай

A)Тұйықталған жүйеде потенциялық және кинетикалық энергияның қосындысы өзгермейді

B)Механикалық энергия бір түрден екінші түрге айналады

C)Дене төмен құлағанда потенциялық энергия кинетикалыққа айналады

Мұғалімнің сабаққа дайындалу элементіне кірмейтін шарт:

A)Болашақ даму жоспарын жасау

B)Сабақт конспектін егжей-тегжейлі жазу

C)Тақырыптық-күнтізбелік жоспар жасау

Мұздың меншікті балқу жылуының кестелік мәні . Оның көрсететіні:

A) 1кг мұзды суға айналдыру үшін 340000 Дж жылу мөлшері қажет

B)1 кг су қатқанда 340000 Дж жылу бөлінеді

C) 2г мұзды суға айналдыру үшін 680 Дж жылу мөлшері қажет

Мектеп физика аспатарының негізгі типтері:

A)Демонстрациялық

B)Зертханалық

C)Физикалық практикум аспаптары

Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары:

A)Заттар өте ұсақ бөлшектерден (молекулалар мен атомдар) тұрады

B) Молекулалар мен атомдар үздіксіз, ретсіз қозғалыста болады

C)Молекулалар мен атомдар бір бірімен әрекеттеседі

Н

Нуклондар:

A)Ядро түзетін бөлшектер

B) Протондар

C)Нейтрондар

Не үшін оқыту?, неге оқыту?, қалай оқыту? сұрақтарының сәйкесінше анықтайтыны:

A)Оқытудың мақсаты, мазмұны, әдісі

B)Оқытудың мақсаты, мазмұны, құралдары

C)Оқытудың мақсаты, мазмұны, формалары

Негізгі кинематикалық ұғымдар:

A)Механикалық қозғалыс

B)Санақ денесі

C)Траектория

Негізгі термодинамикалық параметр:

A)Ішкі энергия

B)Жылу мөлшері

C)Жұмыс

О

Оқулық жадығаттарын таңдағанда ескерілмейтін шарт:

A) Ғылымның не әдіскердің беделі

B)Тәрбиелеу принциптері

C)Оқушылардың қызығушылықтары

Оқушының өрескел қатесі:

Формулаларды білмеу

Физикалық теориялар мен заңдарды меңгермеу

Графиктерді түсіндіру мен салуды білмеу

Оқушыларды білімдері мен ебдейліктерін тексеру түрі:

Топтық

Сыныптық

Жекеше

Оқушылардың білімін тексеру түрі:

Ағымдық бақылау

Мемлекеттік аралық бақылау

Қорытынды бақылау

Оқушылардың пәндік ебдейлігі:

Тәжірибе жүргізе білу

Құбылыстарға бақылау жасай білу

Шамаларды өлшей білу

Оқытудың қайта жаңғырту (репродуктивті)әдісінде:

A)оқушыда дағды қалыптасады

B)оқушылар білімін қайта жаңғыртады

C)ебдейліктер өзгертілген жағдаяттарда қолданылады

Оқу материалынұсынудың проблемалық әдісінде:

A) мұғалім оқушыны проблеманы шешуді іздестіру жолдарымен таныстырады

B)мұғалім ойдың танымның бір сатысынан келесі сатысына жылжуын көрсетеді

C)мұғалім туындаған қарама-қайшылықты айқындап көрсетеді

Оқытудың сөздік әдісі:

A) оқушының кітаппен жұмысы

B) дәріс

C) сұхбат

Оқытудың практикалық әдісі:

A)есеп шығару

B) фронталді тәжірибе

C)физикалықпрактикум

Оқытудың көрнекілік әдісі:

A)Демонстрациялық эксперимент

B) Бейнефильм көрсету

C) Компьютерлік нобайды көрсету

Оқытудың түсіндірмелі-иллюстрациялық әдісінде:

A)мұғалімнің дайын ақпаратты береді

B)оқушылар ақпаратты қабылдайды және түсінеді

C)оқушылар ақпаратты жадында сақтайды

Оқытудың көрнекі құралдары:

A)Кестелер мен диаграммалар

B)Сүлбелер

C)Суреттер мен сызбалар

Оқытудың арнайы құралдары:

A)Аспаптар

B)Құрал-саймандар

C)Амперметр, вольтметр, омметр

Оқушылардың танымдық ебдейліктері:

A)Өздігінен білім алу

B)Бақылай білу

C)Кітаппен жұмыс жасай білу

Оқушылардың практикалық ебдейліктеріне жататын ебдейліктер:

A)Өлшеу

B)Есептеу

C)Сүлбені жинау

Оқушылардың зияттық (интеллектуальді) ебдейліктеріне жататын ебдейліктер:

A)Талдау

B)Жинақтау

C)Салыстыру

Оқу үдерісн жоспарлау барысында мұғалімнің түзетіні:

A)Күнтізбелік жоспар

B)Тақырыптық жоспар

C)Сабақ жоспары

Оқу процесі реттейтін құжаттар:

A)Білім туралы заң

B)Мемлекеттік білім стандарты

C)Білім берудің типтік бағдарламасы

Оқыту мақсатының жалпылай қабылданған таксономиясында

A)Білімді игерудің 4 деңгейі қарастырылады

B) I деңгей – нысанды тану

C) II деңгей – репродуктивтік (қайта жаңғырту)

Оқыту мақсатының жалпылай қабылданған таксономиясында

A) Беспальконың таксономиясы негізге алынады

B) III деңгей – әрекет нәтижесі

C) IV деңгей – шығармашылық әрекет

Ө

Өткізгіш:

A)Электр тогын өткізетін зат

B)Еркін зарядталған бөлшектері бар зат

C)Оң және теріс зарядтарын ажыратып алуға болатын зат

Өткізгіштерді параллель жалғағанда

A)Барлық өткізгіштердегі кернеулер тең

B)Жалпы ток тармақтардағы токтардың қосындысына тең

C)Жалпы кедергі кез келген жеке тармақ кедергісінен кем

Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда

A)Барлық өткізгіштегі ток күштері бірдей

B)Кернеу жеке өткізгіш кернеулерінің қосындысына тең

C)Жалпы кедергі өткізтер кедергілерінің қосындысына тең

П

Пәндік ебдейліктер:

- График сала білу

- Сүлбелерді түсіндіре және құрастыра білу

- Есеп шығара білу

Практикалық ебдейліктерді қалыптастыру сабағында қалыптасатын ебдейлік:

A)Есеп шығару

B)Бақылаулар мен өлшеулер жүргізу

C)Қисап жүргізу

Педагогикалық бақылау нысаны:

A)Оқушылар, олардың іс-әрекеті

B)Физика курсын баяндаудағы мұғалім

C)Ебдейлік пен дағдының қалыптасуы

Проблемдік оқытудың құрылымына кірмейтіндер:

A)құбылыс пен деректерді бақылау және зерттеу

B)алынған білімнің қолданылу мүмкіндігі мен қажеттілігі туралы практикалық шешім

C) зерттеу жоспарын құру

Пайдалы әрекет коэффициенті

A)Пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасымен анықталады

B)Барлық уақытта 100%-дан кем

C)Көлбеу жазықтықтың көлбеулік бұрышына тәуелді

 

Р

Резерфордтың тәжірибе жүзінде тағайындағаны:

A)Оң заряд атомның центрінде шоғырланған

B)Атом массасының барлығына дерлігі ядрода шоғырланған

C)Ядро атомның өте кішкентай бөлігін алады

С

Сөздік әдіске жатпайтын оқыту әдісі:

A) Бақылау

B)Демонстрациялық эксперимент

C) Көрнекілік

Сыныптық-сабақ жүйесінің құндылығына жатпайтын жәйт, оның

A)Мұғалім уақытын үнемдеуі

B)Оқушы уақытын үнемдеуі

C)Оқушылардың үлкен санын бақылаға мүмкіндік беруі

Сабақтың негізгі құрамдас бөлігі:

A)Оқу үдерісін ұйымдастыру түрі

B)Оқу жадығаының мазмұны

C)Оқыту құралдары мен әдістері

Сыныптан тыс жұмыстың жекеше формасы:

A)Жеке оқушының сыныптан тыс оқуын басқару мақсатындағы жұмыс

B)Оқушының құрастырушылық, нобай жасау жұмыстарына жетекшілік

C)Оқушының зертханалық тәжірибе жасау жұмысына кеңес

Сыныптан тыс жұмыстың топтық формасы:

A)Оқушылардың тұрақты кіші-гірім тобымен жүйелі жұмыс

B)Физикалық және физика-техникалық үйірме

C)Оқушылар ғылыми қоғамының секциясы

Сыныптан тыс жұмыстың жаппай формасы:

A)Оқушылардың үлкен ұжымымен анда-санда өткзілетін жұмыс

B)Физика мен техника апталығы, он күндігі

C)Олимпиадалар, викториналар, конкурстар

Сыныптан тыс жұмыстың негізгі түрі:

A)Физикалық және техникалық үйірме

B)Физикалық кештер мен конферециялар

C)Физикалық олимпиада

Сабақты жоспарлағанда

A)Әр бір келесі сабақ жоспарланады

B)Өзіндік жұмыс әдістері мен түрлері жазылады

C)Әр сабақтың мақсаты анықталады

Серпімділік күші

A)Дене пішіні өзгергенде пайда болады

B)Деформация кезінде дене бөлшектерінің ығысу бағытына қарсы бағытталады

C)Дене өлшемдері өзгергенде пайда болады

Скаляр шама:

A) Уақыт

B) Жол

C) Жұмыс

Сұйық пен газдағы кедергі күші

A) Қозғалыс кезінде пайда болады

B) Орта қасиеті мен дене өлшемдеріне байланысты

C) өрнегімен анықталады

Судың меншікті жылу сыйымдылығының кестелік мәні . Бұл

A)Массасы 1кг су 1К –ге суығанда 4200Дж жылу бөлінетінін көрсетеді

B)Массасы 1кг суды 1К –ге қыздыруға 4200Дж жылу қажеттігін көрсетеді

C)Массасы 2кг су 1К –ге суығанда 8400Дж жылу бөлінетінін көрсетеді

Сызықтық спектр

A)Жұтылу спектрі бола алады

B)Шығару спектрі бола алады

C)Жеке атоммен не сиретілген газдармен шығарылады

Сырғанау үйкеліс күші

A)Дене қозғалғанда әрекет етеді

B)Тұрақты мәнге ие

C) өрнегімен анықталады

Салыстырмалылықтың арнайы теориясына қарсы тұжырым :

A)Жарықтың вакуумдегі жылдамдығы әр түрлі санақ жүелерінде әр түрлі

B)Физикалық процестер әр түрлі инерциялық санақ жүйелерінде әр түрлі өтеді

C)Дене массасы тұрақты мәнге ие инвариант шама

Сутек тәрізді атом үшін Бор теориясы бойынша

A)Атомдағы электрондар орнықты орбиталармен қозғалады

B)Орнықты орбитадағы электрондар сәуле шығармайды

C)Атом шығаратын сәуле энргисы өрнегімен анықталады

Т

Техникалық оқыту құралдары:

A)Экрандық саймандар

B)Дыбыстық саймандар

C)Экрандық-дыбыстық саймандар

Таңдап алынған есеп шығару әдісін жүзеге асыру кезеңінде

A)Есеп шығарудың амалдары таңдалады

B)Математикалық амалдар жүзеге асырылады

C)Есептің шешімі (жауабы) алынады

Тарихта болған Әлемнің физикалық бейнесі:

A)Механикалық

B) Электродинамикалық

C) Кванттық-өрістік

Танымдық әрект сипатымен ерекшеленетін оқыту әдісі:

A) Түсіндірмелі-иллюстрациялық

B) Қайта жаңғырту

C) Проблемалық

Танымдық әректтің сипатымен ерекшеленетін оқыту әдісі:

A) Проблемалық

B)Эвристикалық

C) Зерттеушілік

Танымдық әректінің сипатымен ерекшеленетін оқыту әдісі:

A)Эвристикалық

B) Зерттеушілік

C) Қайта жаңғырту

Тақырыптық жоспарлау кезінде

A)Бағдарлама бөлімінің жадығаттары тақырыптарға бөлінеді

B)Әр сабақтың, практикалық жұмыстың тақырыптары анықталады

C)Тақырып бойынша бақылау жұмыстры анықталады

Температура:

A)Жылулық тепе-теңдікті сипаттайтын шама

B)Молекулалар қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

C)Ретсіз қозғалыс жылдамдығын анықтайтын шама

Термодинамиканың бірінші заңы:

A)Жылу құбылыстары үшін энергияның сақталу заңы

B)

C)

Термодинамиканың екінші заңына сай

A)Жылу қызуы төмен денеден қызуы жоғары денеге өздігінен берілмейді

B)Берілген жылудың барлығын жұмысқа айналдыру мүмкін емес

C)Жылу машиналарының пайдалы әрект коэффициенті әркез 100% -дан кем

Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негізгі шама:

A) Период

B) Амплитуда

C)Жиілік

Толқынды сипаттайтын шама:

A)Толқын ұзындығы

B)Жылдамдық

C)Жиілік

Түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс кезінде

A)Жылдамдық уақыттан сызықты тәуелді

B)Орын ауыстыру уақыттан квадратты тәуелді

C)Кез келген тең уақыт аралығында жылдамдық бірдей шамаға өзгереді

Тоқын жиілігін анықтауға мүмкіндік беретін өрнек:

A)

B)

C)

Тыныштық үйкеліс күші

A)Дене қозғалысқа түскенше әрекет етеді

B) өрнегімен анықталады

C)Тұрақты мәнге ие емес

Тангенциал үдеу

A)Траекторияға жанама бойымен бағытталады

B) өрнегімен анықталады

C)Қисықтық радиусына перпендикуляр

Термоядролық реакция:

A)Өте жоғары температурада жүретін реакция

B)Сутек ядроларының, энергия бөле жүретін, бірігу реакциясы

C)Жеңіл ядролардың бірігіп, гелий түзу реакциясы

Трансформатор

A)Айнымалы ток кернеуін түрлендіреді

B)Электромагниттік индукция заңы негізінде жұмыс істейді

C)Трансформациялау коэффициентімен сипатталады

Тең әрекет күш:

A) Денеге әсер ететін барлық күштің әсеріндей нәтиже беретін күш

B) Денеге әсер ететін барлық күштің үдеуіндей үдеу беретін күш

C) Денеге әрекет ететін барлық күштердің геометриялық қосындысы

Транзистордың құрылымдық элементі:

A) Эмиттер

B) Коллектор

C) База

Ток күші

A) Электр тогын сипаттайтын шама

B) өрнегімен анықталады

C) өрнегімен есептеледі

Тербелмелі контурдағы еркін тербелістер жиілігі

A)Бірлік уақыттағы электромагниттік тербелістер саны

B)Катушка индуктивтілігі мен конденсатор сыйымдылығына байланысты

C) өрнегімен анықталады

Ұ,Ү

Ұзындықтарының кему ретімен орналасқан электромагниттік толқындар:

A) Радиотолқын, инфрақызыл, жарық

B) Жарық, рентген, гамма-сәулелер

C) Инфрақызыл, жарық, ультракүлгін

Ұзындықтарының өсу ретімен орналасқан электромагнитік толқындар:

A) Гамма-сәуле, ультракүлгін, инфрақызыл

B) Рентген, жарық, инфрақызыл

C) Рентген, ультракүлгін, радиотолқын

A)Массалық сан сақталады

B)Заряд бірге артады

C)Элемент өзінен кейінгі элемент изотобына айналады

Ұзындық өлшейтін аспап:

A) Микрометр

B) Сызғыш

C) Штангенциркуль

Үйкеліс күші:

A)Екі дененің жанасу беттері арасында пайда болады

B)Нормаль реакция күшіне тәуелді

C)Жанасушы денелер табиғатына тәәуелді

Үдеу

A)Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайды

B)Күшке тура пропорционал

C)Массаға кері пропорционал

Үйкелісті кеміту тәсілдері:

A)Құрғақ үйкелісті сұйық үйкеліске айналдыру

B)Сырғанау үйкелісін домалау үйкелісіне айналдыру

C)Ауа тығынын қолдану

Ф

Физиканы оқытудың әдістемесінің пәні:

A)Оқытудың теориясы мен практикасы

B)Тәрбиелеудің теориясы мен практикасы

C)Білім берудің теориясы мен практикасы

Физиканы оқыту әдістемесінің мәселесі:

A)Не үшін оқыту керек? - деген сұраққа жауап іздеу

B)Нені оқыту керек? - деген сұраққа жауап іздеу

C)Қалай оқыту керек? - деген сұраққа жауап іздеу

Физиканы оқытудың әдістемесі тығыз байланысты болатын пәндер:

A)физика

B) педагогика

C) психология

ФОӘ-де қолданылатын теориялық зертеу әдіс:

A)Әдебиеттердің сараптамасы

B)Педагогикалық жағдаяттарды нобайлау

C)Физикалық білім мазмұнын құрастыру

ФОӘ –де қолданылатын практикалық әдістер:

A)анкеталау

B)оқу үрдісін бақылау

C)тәжірибелік оқыту

ФОӘ курсы мазмұнының құрамдас бөліктері:

A)физиканы оқытудың жалпы мәселелері

B)физиканы оқытудың дербесмәселелері

C)мектептегі эксперимент техникасының әдістемесі

Физиканы оқытудың жалпы мәселесінің зерттейтіні:

A)физиканы оқытудың мақсаты мен міндеті

B)сабақты ұйымдастырудың формасы

C)физиканы оқыту жүйесі

Физиканы оқытудың дербес мәселерінің зерттейтіні:

A)жекелеген тақырыптарды меңгерудің әдістемесі

B)профилдік сыныптарда сабақ жүргізудің ерекшеліктері

C)7 сыныптағы физиканы оқытудың ерекшеліктері

Физиканы оқытудың жалпы мәселесі бөлімінде қарастырылатын мәселелер:

A)оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру

B)ТОҚ қолдану және көрнекілік құралдар

C)өзіндік жқмыстарды ұйымдастыру

Физикалық теорияның ядросына кіретін нысан:

A)Заңдар жүйесі

B) Принциптер мен постулаттар

C)Фундаменталды тұрақтылар

Физикалық теория салдарының қамтитыны:

A)Фактілерді түсіндіру

B) Практикалық қолдану

C)Жаңалықты болжау

Физика пәнінің мазмұнын қалыптастырудағы дерек көзі:

A) Физика–ғылымы

B)Оқыту үдерісі туралы білім

C)Білімді меңгеру үдерісінің заңдылықтары туралы білім

Физиканы оқыту әдістемесінің арнай мәселелерінің қарастыратыны:

A)Жекелеген тақырыптарды меңгерудің әдістемесі

B)Практикалық жұмыстарды жүргізу әдістері

C)Оқытуды көрнекілікпен қамту

Физиканы оқытудың негізгі мақсаты:

A)білім беру

B)тәрбиелеу

C)дамыту

Физикалық теорияның негізіне жататын нысандар:

A) Эмпириялық базис

B) Идеалданған нысан

C)Шамалар жүйесі және оларды өлшеудің әдісі

Физикалық білімнің эмпирикалық деңгейінің қамтитыны:

A)Тәжірибе мен бақылау деректері

B)Тәжірибелік ұғымдар

C)Тәжірибелік заңдылықтар

Физикалық білімнің теориялық деңгейінің қамтитыны:

A)Теориялар

B)Идеялар

C)Болжамдар

Физикалық теория негізі:

A) Эмпирикалық базис

B) Идеалданған нысан

C)Физикалық шамалар

Физикалық теория ядросы:

A)Математикалық теңдеулер арқылы өрнектелген заңдар

B)Постулаттар арқылы өрнектелген заңдар

C)Принциптер арқылы өрнектелген заңдар

Физика курсының сызықты (радиалды) құрылымы

A)Физика пәнін жүйелі түрде ұсынады

B)Жас ерекшелігі педагогикасының ұстанымдарына сай келмейді

C)Пәнді жүелі және сатылай меңгеруге мүмкіндік береді

Физика курсының шеңберлі құрылымында

A) Материал алдыменқарапайым деңгейде беріледі

B)Пәнді игруге көп уақыт жұмсалады

C) Оқушылардың жас ерекшелігіескеріледі

Физика курсын құрастыруға қойылатын талаптар: Требования к построению курса физики:

A)Курс мазмұны заманауи болу керек

B)Курс мазмұны қолжетімді болу керек

C)Курс мазмұны орнықты болу керек

Физика сабағының мақсатына жатпайтын талаптар:

A)Шығармашылық әрект дағдыларын қалыптатыру

B)Бәсекелестік рухын қалыптастыру

C)Тапсырма жауабын болжап табу дағдыларды қалыптастыру

Физикалық практикумға арналған өлшеу аспатарына қойылатын талап:

A)1,5 не 2,5 пайыздық дәлдікті қамтамасыз ету

B)Көп межелілік және көп өлшемділік

C)Межелілігінің біркелкі де, біркелкіемес те бола алуы

Физикалық есеп белгісізі:

A)Ізделінді

B)Айқындалмаған

C)Аралық

Физикалық есепті шығарудың кезеңдеріне жатпайтын әрекеттер:

A)Есеп шартын қысқаша жазу

B)Физикалық шама өлшемдерін БХЖ-ға ауыстыру

C)Санақ жүйесін таңдау

Физикалық есептің мазмұндық ерекшелігін сипаттайтын есеп түрі:

A)Абстрактілі

B)Нақты

C)Политехникалық

Физикалық есептің дидактикалық мақсатты сипаттайтын түрі:

A)Жаттығу

B)Шығармашылық

C)Бақылау

Физикалық есептің шартының берілу ерекшелігін сипатайтын есеп түрі:

A) Мәтіндік

B)Сурет-есеп

C)График -есеп

Физикалық есептің қиындық дәрежесін сипаттайтын есеп түрі:

A)Қарапайым

B)Күрделі

C)Құрама

Физикалық есепті шығарудың негізгі тәсілін көрсететін есеп түрі:

A)Логикалық

B)Математикалық

C)Тәжірибелік

Фронталь зертхналық жұмыс мақсаты:

A) Физикалық заңдылықтарды тексеру

B)Физикалық құбылыстарды бақылау және зерттеу

C)Оқушыларды зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайындау

Физикалық практикумның негізгі ерекшелігі:

A)Оқушылардың жоғары еркіндігі

B)Күрделі құралдармен жұмыс

C)Тәжірибе нәтижелерін өңдеудің көлемдігі

Фронталь зертханалық жұмысқа қойылатын талап:

A)Барлық жұмыстың бір типті аспата орындалуы

B)Аз уақытта орындалуы (10-45 минут)

C)Нәтиженің міндетті түрде ұжымдасып талқылануы

Физикалық практикум жүргізген кездегі мұғалім міндеті:

A)Оқушыларды өздігіен жұмыс істеуге тәрбиелеу

B)Істелінген жұмысты бағалау

C)Практикалық дағдыларды қалыптастыру және бекіту

Физикалық есептің құрылымдық бөліктері:

A)Қарастырылатын нысандар

B)Шарттар мен тұжырымдар

C)Нысан қатыстарының сипаттамалары

Физикалық есепті шығару әдісінің анықтайтыны:

A)Есеп шығару үдерісіне деген көзқарас

B)Оқушы ой әрекетінің сипаты

C)Оқушы ой әрекеттерінің тізбегі

Физикалық шама

A)Құбылыстың сандық сипаттамасы

B)Өлшем бірліктерімен сипатталады

C)Сандық мәнімен ерекшеленеді

Физикалық практикум

A)Оқушылар жеткілікті дәрежеде білім жинақтаған соң өткізіледі

B)Оқушылар күрделірек құралдармен жұмыс жасай алатын болған соң өткізіледі

C)2-3 адамнан тұратын топқа бөлінген сыныпта жүргізіледі

Фронталь зертханалық тәжірибе

A)Оқушылардың аспаппен жұмыс істеу дағдылары қалыптапаған кезде жүргізіледі

B)Оқушылардың құралдарды жинау ебдейліктері қалыптаса бастаған кезден қолданылады

C)Оқушылардың барлығы бірдей жұмыс істеуіне арналған

Фотоэффект заңын тұжырымдағанда Эйнштейн сүйенген жағдаят:

A)Энергияның сақталу заңы

B)Планк заңы

C)Жарық табиғаты жайлы кванттық гипотеза

Фотон:

A)Электромагниттік сәуле шығару кванты

B)Тыныштық массасы нөлге тең бөлшек

C)Электромагниттік әрекеттесуге жауапты бөлшек

Ферромагнетиктердің магнит өтімділіктерінің үлкен болу себебін түсіндіретін жағдаят:

A)Электрондарда спиндік магнит өрісінің болуы

B)Спиндердің параллель бағдарлануының энергетикалық тиімділігі

C)Домендердің болуы

І

Ішкі энергияға жатпайтын энергия түрі:

A)Ілгерілемелі қозғалыстың кинетикалық энергиясы

B)Серіппенің потенциялық энергиясы

C)Дененің жермен әрекеттесуінің потенциялық энергиясы

Ішкі энергия

A)Молекулалардың жылдамдығы өзгергенде ғана өзгереді

B)Абсолют температурадан тәуелді

C)Басқа денелермен жылу алмасқанда өзгереді

Э

Энергия түрленуі мен сақталуының жалпылама заңы:

A)Тұйықталған жүйеде оның толық энергиясы сақталады

B)Энергия жойылмайды және жоқтан пайда болмайды

C)Энергия тек бірденеден екінші денеге беріледі

Электростатикалық өріс потенциалды, себебі:

A) Тұйық траекториядағы жұмыс нөлге тең

B) Жұмыс траекториядан тәуелсіз

C) Жұмыс екі нүктенің арасындағы кернеуге ғана тәуелді

Электр өлшеуіш аспап:

A) Амперметр

B)Осциллограф

C)Авометр

Электр өрісі

A)Электр өрісінің кернеулік векторымен сипатталады

B)Бағытталған күш сызықтарымен кескінделеді

C)Бірлік оң зарядқа әрекет ететін күшпен сипатталады

Элементар заряд:

A)Электрон заряды

B)Протон заряды

C)Табиғаттағы ең кіші заряд

Электр өрісінің күш сызықтары

A)Оң зарядтардан басталады

B)Теріс зарядтарда аяқталады

C)Оң сынақ зарядқа әсер ететін күш бағытын көрсетеді

Электр өрісінің потенциалы:

A) Скаляр шама

B)Өрістің энергетикалық сипаттамасы

C)Зарядты берілген нүктеден шексіздікке апарғанда атқарылатын жұмыс

Электр сыйымдылық:

A)Өткізгіштің зарядты жинау қасиеті

B)Зарядтың потенциалға қатынасымен анықталатын шама

C)Өткізгіштің геометриялық өлшемдеріне байланысты шама

Электр тогының пайда болу шарты:

A)Еркін зарядты тасушылардың болуы

B)Электр өрісінің болуы

C)Ток көзінің болуы

Электромагниттік индукция заңына сай

A)Егер болса

B) ~

C)Өткізгі магнит өрісін қиып өтсе бойында ток пайда болады

Электр тогының қуатын есептеп табуға мүмкіндік беретін өрнек:

A)

B)

C)

Электромагниттік толқынның және векторлары Х және У өстерінің бойымен сәйкес бағытталған. Электромагниттік толқын

A)Z өсінің бойымен оң бағытта таралады

B) Z өсінің бойымен энергия тасымалдайды

C) жылдамдықпен таралады

Элементар бөлшектер физикасында лептондарға жататын бөлшек:

A) Электрон

B) Мюон

C) Нейтрино

Элементар бөлшектер физикасында адрондарға жататын бөлшек:

A) Мезон

B)Нуклон

C) Гиперон

Электромагниттік толқын көзі:

A)Тербеліп тұрған электрон

B)Үдемелі қозғалыстағы заряд

C)Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалатын заряд

Я

Ядролық физикада кең қолданылатын өлшем бірлік:

A) Ферми

B)Массаның атомдық бірлігі

C) Электрон-Вольт

Ядролық реакторларда тежегіш ретінде қолданылатын графит пен су

A)Ядролық реакция ықтималдылығын арттыру үшін нейтрондарды тежейді B)Реакцияның жүру ықтималдығын арттыру үшін нейтрондарды баяулатады

C)Белсенді аймақтағы нейтрон санын арттыру үшін нейтрондарды тежейді

Ядролық күштер

A)Қысқа қашықтықта әрекет етеді

B)Зарядқа тәуелсіз

C)Қаныққыш күштер

САНДАР

7 сынып оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) Жылу құбылыстары

B) Электр құбылыстары

C) Жарық құбылыстары

8 сынып оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) Қозғалыс

B) Кванттық физика

C) Тербелістер мен толқындар

8 сынып оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) Механика

B) Кванттық физика

C) Тербелістер мен толқындар

9 сынып оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) МКТ негіздері

B) Электростатика

C) Электромагниттік индукция

9 сынып оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) Толқындық оптика

B) Электростатика

C) Электромагниттікиндукция

10 сынып (жаратылыстану-математикалық бағыт) оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) Тербелістер

B) Толқындар

C) Электромагнитік тербелістер

10 сынып (жаратылыстану-математикалық бағыт) оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) Толқындық оптика

B) Толқындар

C) Атом физикасы

11 сынып (жаратылыстану-математикалық бағыт) оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) Электростатика

B) Кинематика

C) МКТ негіздері

11 сынып (жаратылыстану-математикалық бағыт) оқулығының мазмұнына кірмейтін бөлім:

A) Тұрақты электр тогы

B) Динамика. Ньютон заңдары

C) Термодинамика негіздері

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.