Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Облік фінансових інвестиційПрактичне заняття

Мета: ознайомитися з поняттям та класифікацією інвестицій, методами оцінки інвестицій на дату балансу, синтетичним обліком довгострокових та поточних фінансових інвестицій.

Питання для обговорення

1. Визнання фінансових інвестицій.

2. Оцінка фінансових інвестицій.

3. Облік фінансових інвестицій.

Рекомендована література: [1], [7], [17], [26], [27], [32], [37], [51], [53], [57], [68], [71].

ЗАВДАННЯ 6

1. Операції з обліку фінансових інвестицій записати у реєстраційний журнал.

2. Визначити кореспонденцію рахунків для кожної операції.

Методичні вказівки. Господарські операції з таблиці 13, записати у реєстраційний журнал і відобразити кореспонденцію рахунків.

Умова завдання

Завдання виконуються на умовному прикладі операцій із обліку поточних фінансових інвестицій за жовтень 20__ р. (таблиця 13).

Таблиця 13

Господарські операції з обліку поточних фінансових інвестицій

за жовтень 20__ р.

№ з/п Зміст операції Сума, грн.  
 
Проведено передоплату продавцю при придбанні цінних паперів   40 000  
Продовження таблиці 13  
 
Сплачено фінансовому посереднику за послуги по купівлі цінних паперів   6 000  
Отримано придбані цінні папери 40 000  
Спрямовано витрати на оплату послуг посередни­ка на збільшення вартості придбаних цінних паперів   5 000  
Відображено податок на додану вартість по виставленому рахунку посередника   1 000  
Відображено збільшення балансової вартості фінансової інвестиції, яку оцінено на дату балансу за справедливою вартістю     7 000  
Відображено дисконт за фінансовою інвестицією 10 000  
Відображено збільшення балансової вартості фінансової інвестиції на частку інвестора в чистому прибутку інвестованого підприємства     15 000  
Нараховано дохід від реалізації фінансових інвестицій 50 000  
Отримано передоплату при продажу фінансових інвестицій 5 000  
Відображено балансову вартість реалізованих фінансових інвестицій   45 000  
Списано на фінансові результати собівартість реалізованих фінансових інвестицій   45 000  
Списано на фінансові результати дохід від реалізації фінансових інвестицій   50 000  
Відображено премію за фінансовою інвестицією 15 000  

Завдання для самостійної роботи

Господарські операції з таблиці 14 записати у реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

Таблиця 14

Господарські операції з обліку поточних фінансових інвестицій

за жовтень 20__ р.

№ з/п Зміст операції Сума, грн.  
 
 
Переведено поточну фінансову інвестицію в довгострокову 30 000  
Переведено довгострокову фінансову інвестицію в поточну 15 000  
Відображено одержані фінансові інвестиції в обмін на акції підприємс­тва власної емісії   35 000  
Придбано цінні папери за рахунок отриманої позики 40 000  
Відображено зменшення балансової вартості фінансової інвестиції, яку оцінено на дату балансу за справедливою вартістю     5 000  

Тема 10. Облік власного капіталу підприємства

Практичне заняття

Мета: вивчення обліку власного капіталу підприємства.

Питання для обговорення

1. Характеристика фондів споживчої кооперації, завдання їх обліку.

2. Синтетичний і аналітичний облік власного капіталу.

Рекомендована література: [1], [10], [26], [32], [33], [41], [44], [50], [51], [53], [54], [59].

ЗАВДАННЯ 7

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції з обліку власного капіталу за грудень 201_ р. згідно з умовою завдання.

Методичні вказівки. Записати операції, відображені в таблиці 15, у реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

Умова завдання

Завдання виконуються на основі операцій з руху власного капіталу Городоцького споживчого товариства за грудень 201__ р. (таблиця 15).

Таблиця 15

Господарські операції Городоцького СТ із руху власного капіталу

за грудень 201_ р.

№ з/п Зміст операції Сума, грн.
Облік статутного капіталу
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу (дооцінка активів)   10 000
Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу   5 000
Збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку   1 000
Зараховано до статутного капіталу СТ незатребувані обов’язкові пайові внески   6 000
Зменшення статутного капіталу в розмірі виплаченого внеску пайовику   1 000
Продовження таблиці 15
Облік пайового капіталу
Внесення пайових внесків членами СТ грошовими коштами
Утримання пайових внесків із заробітної плати
Зараховано до статутного капіталу СТ незатребувані обов’язкові пайові внески   6 000
Списання непокритого збитку за рахунок обов’язкових пайових внесків   1 000
Повернення пайовикам внесків при їх вибутті із споживчого товариства  

Завдання для самостійної роботи

1. Записати у реєстраційний журнал операції з обліку резервного капіталу та нерозподіленого прибутку (табл. 16).

2. Визначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями.

Таблиця 16

Господарські операції Городоцького СТ із руху власного капіталу

за грудень 201_ р.

№ з/п Зміст операції Сума, грн.
Облік резервного капіталу
Збільшення резервного капіталу за рахунок додаткового капіталу   3 000
Збільшення резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку   1 000
Використання резервного капіталу для формування статутного капіталу   6 000
Використання резервного капіталу для покриття збитків 1 000
Облік прибутку підприємства
Відображено нерозподілений прибуток звітного періоду (в кінці року)   1 200
Відображено непокритий збиток звітного періоду (в кінці року)   1 000
Списання непокритого збитку за рахунок обов’язкових пайових внесків  
Спрямування додаткового капіталу на покриття збитків
Формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку  


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.