Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок концентрації шкідливої речовини в місці водокористуванняТаблиця 3.Інтенсивність запахів і присмаків за балами

Інтенсивність присмаку або запаху Ніякого Дуже слабкий Слабкий Помітний Виразний Дуже сильний
Бал

Розрахунок концентрації шкідливої речовини в місці водокористування

Контроль і управління якістю води у водоймах передбачає вирішення таких завдань: 1) визначення необхідного ступеня очищення стічних вод; 2) встановлення достатнього ступеня розбавляння стічних вод для того, щоб у пункті водокористування домішки розсіювалися до безпечних концентрацій; 3) прогнозування якості води на певну перспективу. Ці завдання вирішують для водотоків і непроточних водойм. Розглянемо це для водотоків.

Розрахунок складу забруднень стічних вод. Для розрахунку середньої концентрації забруднень одного показника шкідливості, за наявності кількох потоків стічних вод, потрібні дані про витрати кожного потоку qi і вміст у ньому домішки Ci:

 

Cсер = (q1C1+ q2C2+ ... + qnCn)/(q1+ q2+ ... + qn).(1)

 

Порівнюючи розрахункове значення Ссер і гранично допустиму концентрацію (ГДК) цієї речовини у воді водного об'єкта, встановлюють, чиможливе скидання у водойми неочищених стічних вод, чи необхідне їх попереднє очищення. Залежно від величини Ссер і необхідної глибини очищення вибирають відповідний метод знешкодження стічних вод.

Визначення умов скидання стічних вод у водойму. Балансове рівняння змішування стічних вод з природними записують у такому вигляді:

 

qCgст + aQCp= (q + aQ)Сгдк, (2)

 

де q – витрати стічних вод, м3/добу; Q – найменші середньомісячні витрати ріки, м3/добу; Cgст – допустима концентрація забруднювальної речовини в стічних водах, мг/л; Ср – концентрація тієї самої забруднювальної речовини в річці, мг/л; СГДК – санітарний норматив забруднювальної речовини у воді водойми, мг/л; а – коефіцієнт змішування стічних вод з водою ріки.

Розв'язуючи рівняння відносно Cgст , дістанемо вираз

 

Cgст = aQ (СГДКCp)/q + СГДК, (3)

 

який дає змогу визначити допустиму концентрацію забруднювальних речовин у стічних водах перед скиданням у водойму і визначити необхідний ступінь очищення Е за співвідношенням

 

E = 100 (СстCgст)/Сст,(%) (4)

 

де Сст – фактична концентрація забруднення в стічних водах, мг/л.

У разі високого забруднення води водойми, тобто при Ср СГДК, рівняння (3) набуває вигляду

 

CgстСГДК. (5)

 

У цьому випадку вимоги до стоків будуть такими самими, як до водойми в місці скидання стічних вод (у розрахунковому створі).

 

Друге завдання – визначення максимальної граничної концентрації полютанта (Смг), яку можна допустити в стоках перед скиданням (ГДК в пункті водоспоживання). її значення визначають за формулою

 

Смг = aQ (ГДК – Cp)/q + ГДК. (6)

 

Отже, Смг беруть за основу при вжитті заходів санітарної охорони водойм. За допомогою цього рівняння можна визначити умови, за яких розбавляння стоків у водоймі неможливе, і скидання повинно виключатися. Якщо вода нижче від місця скидання вже забруднена так, що

 

Смг = СГДК, або [Смг + aQ/q(ГДК – Ср)] > ГДК,

 

то в цих умовах скидання стічних вод не допускається, навіть якщо нормативні вимоги до води водойми віднести до стічних вод.

Розрахунок необхідного ступеня очищення стічних вод за вмістом завислих речовин.Допустимий вміст завислих речовин (Cgст) в очищуваних стічних водах, які скидають у водойми, розраховують виходячи з балансу забруднень з урахуванням розбавляння стоків водою ріки за рівнянням

Cgст = Cдоп(aQ/q + 1) + Ср (7)

 

де Сдоп – допустиме збільшення вмісту завислих речовин у водоймі в результаті скидання стічних вод, мг/л, (вміст завислих речовин не повинен зростати більш ніж на 0,25 для господарсько-питного і на 0,75 мг/л – для культурно-побутового водозабезпечення); Ср – концентрація завислих речовин у водоймі до скидання стічних вод, мг/л; а – коефіцієнт змішування стічних вод з водою водойми; Q – найменша середньомісячна витрата води, м3/с; q – витрати стічних вод, м3/с.

Необхідний ступінь очищення розраховують за формулою

Е = (СстCgст) / Eст∙ 100 %, (8),

де Сстконцентрація завислих речовин у стічних водах до очищення, мг/л.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.