Здавалка
Главная | Обратная связь

Форматування сторінки, абзаців документа, символівОдним з основних питань при створенні документа є вибір типу шрифту, його стилю та розміру, а також визначення вимог до щільності друку на рядку і на сторінці.

Тип шрифту (або прийнятий в поліграфії термін - гарнітура шрифту) визначає особливості написання усього набору символів, що включає заголовні та рядкові букви, цифри, знаки пунктуації та спеціальні символи, (наприклад, Times New Roman Cyr, Arial Cyr або Courier New Cyr). Вибір шрифту повинен відповідати інформації, котру необхідно передати читачеві. Шрифт не повинен бути ні занадто помітним, ні занадто ординарним. Правильний вибір шрифту, його стилю (жирний, курсив, звичайний) та розміру, акцентує зміст повідомлення, не привертаючи уваги до самого шрифту.

 

Форматування сторінкизастосовується для визна­чення її зовнішнього вигляду. Для забезпечення форматування, можна змінити такі параметри, як розміри сторінки, розмір полів та орієнтацію сторінки, і т. ін. Для виконання цих операцій викорис­товуються команди: „ФайлØПараметри сторінки”.

У вікні що з'явиться на екрані дисплея (рис. 2.3), зазначають:

• у вкладці „Поля”- розміри верхнього, нижнього, лівого, правого полів сторінки;

• у вкладці „Розмір паперу”– визначає розміри аркушу паперу, а також орієнтацію сторінки для друку документа в горизонтальному (книжковому) або вер­тикальному (альбомному) вигляді;

• у вкладці „Джерело паперу”– визначає режим подачі па­перу у принтер (вручну чи автоматично);

• у вкладці „Макет”– відзначається відмінність (якщо вона є) пар­них і непарних колонтитулів та колонтитулу пер­шої сторінки.

 

Рис. 2.3. Діалогове вікно „Параметри сторінки”

 

Усі вкладки цього вікна, крім того, мають ще список, в якому можна вибрати вид застосування зазначених параметрів до документа (поточний розділ, весь доку­мент тощо), як це показано на рис. 2.3.

 

Форматування тексту та встановлення параметрів абзацу.Для форматування тексту, необхідно виділити фрагмент, потім виконати команду „ФорматØШрифт”, або клацнути на одній з кнопок на панелі інструментів „Форматування . Можна одночасно використовувати декілька параметрів форматування. Для встановлення спецефектів, у тексті, необхідно виділити потрібний фрагмент, (наприклад, формулу), після чого застосувати команду „ФорматØШрифтØАнімація”.

Низька розрідженість рядків (невелика відстань між сусідніми рядками) ускладнює процес читання, а висока - робить документ малоінформативним. Для правильного вибору розрідженості рядків необхідно виділити фрагмент, а потім використати команди „ФорматØ „АбзацØ „Міжрядковий”. Далі зі списку, вибрати один з потрібних інтервалів, наприклад, одинарний, полуторний, подвійний.

При досягненні межі правого краю документа, у процесі набору тексту, текст переноситься на наступний рядок автоматично.

Для створення нового абзацу в місці, де встановлено курсор, треба натиснути на клавішу <Еnter>, при цьому, в документ вставляється маркер абзацу , а уведення переноситься на перший рядок нового абзацу. Маркери абзацу можна переглянути активізацією кнопки „Недруковані знаки”.

Абзац має такі параметри:

1 - відступи вправо та вліво відносно розмірів по­лів сторінки;

2 - абзацний відступ;

3 - вирівнювання;

4 - міжрядковий інтервал.

Перші два параметри абзацу встановлюють за допо­могою маркерів, котрі знаходяться на спеціальній лінійці, яку можна активізувати коман­дами „ВидØ „Лінійка”.Користуватися маркерами лінійки треба так: встановити покажчик миші на одному з мар­керів і, натиснувши на її ліву клавішу, „протягти” його по лінійці до потрібного розміру.

Маркери виконують такі функції: верхній лівий змі­нює положення відступу першого рядка (або абзацного відступу); нижній - положення першого рядка і ліво­го відступу абзацу разом; правий - положення правого відступу абзацу.

Третій параметр абзацу встановлюють за допомо­гою відповідних кнопок панелі інструментів „Форматування”:

- по лівому краю;

- по центру(вирівнювання відносно центра);

- по правому краю;

- по ширині(вирівнювання по ширині).

 

Якщо треба змінити параметри окремого абзацу, то курсор має бути встановлений будь-де в абзаці, а якщо це стосується блока тексту, то його доцільно спочатку виділити.

Четвертий параметр абзацу (а також попередні) встановлюють за допомогою команд „ФорматØАбзац”головно­го меню MS Word.

Після активізації цих команд на екрані дисплея з'явля­ється діалогове вікно (рис. 2.4), у якому задають:

- параметри вирівнювання тексту (відносно лівої та правої меж, за шириною, відносно центра);

- розміри лівого і правого відступів;

- розміри відступу першого рядка (абзацного від­ступу);

- інтервал між рядками.

Рис. 2.4. Діалогове вікно „Абзац”

 

Аналогічне діалогове вікно з'явиться, якщо встанови­ти курсор у межах блоку тексту, і натиснути на праву клавішу миші та активізувати команду „Абзац”.

Форматування символів.Найменшим елементом документа є символ. При форматуванні символів, їхні параметри стосуються усіх символів виділеної частини доку­мента, або тих символів, які будуть уведені після завдання параметрів. Всі параметри символу можна змінити у вікні, що з'явиться на екрані дисплея після активізації ко­манд „ФорматØШрифт”головного меню MS Word (рис. 2.5).

 

Рис. 2.5. Діалогове вікно „Шрифт”

 

Вкладка „Шрифт”містить:

• розділ „Шрифт”із переліком різних шрифтів (на­приклад, Times New Roman);

• розділ „Накреслення”з параметрами” Звичайний”,„Курсив”тощо;

• список „Підкреслення”з такими видами підкрес­лення, як „Тільки слова”,„Подвійне”,„Пунктирне”і т. ін. (по умовчуванню – „Ні”);

• список „Колір”, дає змогу змінити колір симво­лів документа;

• розділ „Ефекти,в якому можна застосувати такі параметри, як нижній і верхній індекси, перетворити текст на закреслений тощо.

Після активізації кнопки „По умовчанню”,усі вста­новлені параметри будуть збережені та застосовані до документів, що будуть створюватись у майбутньому.

За допомогою кнопок панелі інструментів (рис. 2.1) ці операції забезпечуються такими кнопками:

Шрифт”;

Розмір шрифту”.

 

 

- виділений текст виконується напівжирним шрифтом;

- виділений текст виконується курсивом;

- виділений текст підкреслюється.

Розмір шрифтуабо інакше кегль, - це його вертикальний розмір, вимірюваний в пунктах (1 пункт дорівнює 0,376 мм). Встановлюється командами „ФорматØ „Шрифт Ø „Розмір”.Зазвичай, для більшості документів використовуються 10 - 12 - пунктові шрифти, в той час як газетна смуга може мати тільки 8-пунктовий шрифт. Розмір шрифту більше 14 пунктів, зазвичай використовується лише для заголовків і виділень. Шрифти різних типів, але одного розміру необов'язково виглядають однаковими по величині.

Наприклад, 14 - пунктовий Times New Roman Сyr має більший вертикальний розмір, чим 14- пунктовий Courier New Cyr. А для того щоб увести формулу відповідним чином (верхні і/або нижні індекси), необхідно виділити цей фрагмент, потім застосувати команду „ФорматØШрифтØАнімація”(встановити необхідні прапорці рис. 2.5).

Ширина рядка (колонки) визначається кількістю знаків, які можуть бути в ньому розміщені. Зазвичай, оптимальною вважається ширина рядка в межах від 45 до 60 символів.

Друкування тексту

Для друку тексту, необхідно виконати команди „ФайлØДрук”головного меню MS Word. На екрані дисплея з'явиться діалогове вікно, показане на рис. 2.6.

 

Рис. 2.6. Діалогове вікно „Друк”

 

В полі „Ім'я” можнавибрати потрібний принтер, якщо в мережі встанов­лено більше одного принтера.

Кнопка „Властивості” дає змогу змінити параметри яко­сті друку (інтенсивність) і встановити їх відповідно до створюваного документа (конверт, лист, папір А4 тощо).

 

У групі „Сторінки”треба активізувати один із таких параметрів:

усі”– друк усіх сторінок документа (по умовчанню);

поточна” - друк поточної сторінки;

номера”- друк окремих сторінок або їх діа­пазону;

виділений фрагмент” - друк попередньо виділеної частини документа.

 

У групі „Вивести на друк”, у списку що розкриється, потрібно активізувати один із таких параметрів:

Усі сторінки діапазону”(по умовчанню);

Непарні сторінки”;

Парні сторінки”.

Останні два параметри використовуються при друці документів на двох сторінках паперу. У групі „Копії”вказують кількість копій документа, що буде друкуватись (по умовчанню - одна копія). У переліку поля „Надрукувати”можна вибрати інший об'єкт для друку (елементи автотексту, комбінацію клавіш, тощо).

Кнопка „Параметри”дає змогу активізувати такі об'єкти для друку, як прихований текст, коди по­лів тощо; а також встановити друк сторінок у зворотному порядку і т. ін.

У групі „Масштаб”у полі „число сторінок на аркуші”визначають кількість сторінок документа, які будуть дру­куватися на одній стороні паперу.

Після встановлення всіх параметрів друку, необхід­но активізувати кнопку „ОК”.

Друк тексту здійснюється також за допомо­гою кнопки („Друк”)панелі інструментів „Стандартна”.При цьому (на відміну від друкування за допомо­гою меню), параметри друку змінити неможливо, вони будуть такими, які встановлено по умовчанню (на­приклад, сторінки для друку - всі, кількість ко­пій - 1 тощо).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.