Здавалка
Главная | Обратная связь

Няма падручніка у 2 т. па стараж.Па дысцыпліне “Беларуская літаратура” (скарочаны)

“Жыціе Е.Полацкай”.

Ф.Скарына. 2-3 прадмовы да “Бібліі”.

М.Гусоўскі. “Песня пра зубра”.

Ф.У.Радзівіл “Распуснікі ў пастцы” ці інш. на выбар.

А.Міцкевіч. “Пан Тадэвуш”.

Я.Чачот. Вершы і балады на выбар.

Ф.Багушэвіч. Прадмовы да паэтычных зборнікаў, вершы на выбар.

В.І.Дунін-Марцінкевіч. “Ідылія”.

Янка Купала. П’еса “Тутэйшыя”.

Якуб Колас. Паэма “Сымон-музыка”.

Багдановіч М. Вершы са зб. “Вянок”, апавяданне “Музыка”.

Гарэцкі М. Апавяданні “Роднае карэнне”, “Фантазія”.

Зарэцкі М. Апавяданне “Дзіўная”.

Бядуля З. “Салавей”.

Куляшоў А. “Варшаўскі шлях”.

Панчанка П. Лірыка 40-90-х гг. – 10-15 вершаў розных гадоў на выбар.

Чорны К. Апавяданні “Буланы”, “Макаркавых Волька”, “Маё дзела цялячае”.

Танк М. Вершаваныя творы са зб. 40-х гг. да 90-х гг. ХХ ст. на выбар.

Караткевіч У. Аповесці і раманы “Ладдзя Роспачы”, “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Чорны замак Альшанскі”, “Нельга забыць” – на выбар.

Быкаў В. Зб. прытчаў “Пахаджане”, “Сцяна” (аналіз 2–3 апавяданняў на выбар). Аповесць “Пакахай мяне, салдацік”.

Аляхновіч Ф. “У кіпцюрох ГПУ”, Геніюш Л. “Споведзь” – твор на выбар.

Станкевіч Ю. Раман “Любіць ноч – права пацукоў”.

Жук А. “Паляванне на Апошняга Жураўля”, Федарэнка А. “Бляха” – на выбар.

Баравікова Р. (зб. “Вячэра манекенаў” – 2-3 апавяданні на выбар), Л.Рублеўская (“Сэрца мармуровага анёла”), А.Брава (зб. “Каменданцкі час для ластавак” – твор на выбар), Ю.Каляда (Invicta, альбо Галоўная памылка Афанасія) – адзін аўтар на выбар.

Алексіевіч С. “Чарнобыльская малітва”.

Разанаў А., Я.Янішчыц, А.Пісьмянкоў, С.Законнікаў – па 10-15 вершаў розных аўтараў на выбар.

Гілевіч Н., Барадулін Р., Вярцінскі А., Бураўкін Г., Сіпакоў Я. – вершы розных гадоў на выбар.

Дранько-Майсюк Л. Вершы на выбар з наступных зб. “Гаспода”, “Тут”, “Акропаль”.

Дудараў А. П’есы “Вечар”, “Радавыя”, “Чорная панна Нясвіжа” – адна на выбар.


Хрэстаматыі

1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры / пад рэд. В.Чамярыцкага. – Мінск: Выш. шк., 2003. – 1015 с.

2. Літаратура XVII–XVIІІ стагоддзяў / Укладанне А.У.Бразгунова, С.Л.Гараніна; навук. рэд. В.А.Чамярыцкі. – Мінск : Маст. літ., 2012. – 830 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 2).

3. Літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя: анталогія / уклад.: К.А.Цвірка, І.С.Шпакоўскі, К.У.Антановіч; нав. рэд. А.В.Мальдзіс; прадм.: К.Цвірка . – Мінск : Бел. навука, 2013.

4. Старажытная беларуская літаратура (XII–XVII стст.) / Уклад., прадм., камент. І.Саверчанкі. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – 608 с.

5. Старажытная беларуская літаратура : Зборнік : Для ст. шк. Узросту / Уклад. Л.С.Курбека; Аўт. Прадм. У.Г.Кароткі. – Мінск : Юнацтва, 1990. – 350 с.

6. Сучасная беларуская драматургія: Традыцыі і наватарства / Уклад. П.Васючэнка. – Мінск: Маст. літ., 2003.

7. Сучасная беларуская п’еса: Зб. / Склад. Г.Марчук. – Мінск: Маст. літ., 1992.

8. Сучасная беларуская п’еса: Зб. / Склад. П.Васючэнка. – Мінск: Маст. літ., 1997. – с.

9. Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі: у 3 т. / Бел. ун-т культуры; уклад., рэд. тэкстаў, уступ. арт. і камент. А.В.Сабалеўскага. – Мінск : Бел. навука, 1997. – 444 с.

Асноўная літаратура

Няма падручніка у 2 т. па стараж.

1. Бельскі, А. І. Сучасная беларуская літаратура : станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцяў (80–90 гг.): вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / А.І.Бельскі. – Мінск : Нар. асвета, 1997. – 254 с.

2. Гiсторыя беларускай лiтаратуры XІ - ХІX стагоддзяў. У 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я.Купалы; Навук. рэд.: В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд. – Мінск: Бел. навука, 2006 – 2007.

3. Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя : У 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я.Купалы; Навук. рэд.: І.Я.Навуменка, В.А.Каваленка. – Мінск : Бел. навука, 1999–2003.

4. Гісторыя беларускай літаратуры : XX стагоддзе (20-50-я гг.): Падруч. для студэнтаў фiлал. спецыяльнасцей ВНУ / У.В.Гніламёдаў, В.В.Казлова, М.А.Лазарук і інш.; Пад агул. рэд. М.А.Лазарука, А.А.Семяновіча. – Мінск : Выш. шк., 2000. – 510 с.

5. Гісторыя беларускай літаратуры : Старажыт. перыяд: Падруч. для філал. спец. пед. выш. навуч. устаноў / М.М.Грынчык, У.А.Калеснік, У.Г.Кароткі і інш.; Пад агул. рэд. М.А.Лазарука, А.А.Семяновіча. – Мінск : Выш. шк., 1996. – 351 с.

6. Гісторыя беларускай літаратуры, XIX – пачатак XX ст. : падручнік для філалагічных факультэтаў педагагічных інстытутаў БССР / [Л. С. Голубева і інш.]; пад агульнай рэдакцыяй М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. – Мінск : Вышэйшая школа, 1981. – 412 с.

7. Лойка, А. А. Старабеларуская літаратура: Падруч. для філал. спецыяльнасцей ВНУ / А.А.Лойка. – Мінск : Выш. шк., 2001. – 318 с.

8. Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд: падручнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў БССР: у 2 ч. / А. А. Лойка. – Мінск: Выш. школа, 1989.

9. Хаўстовіч, М. В. Гiсторыя беларускай лiтаратуры 30-40-х гг. XIX ст. : Дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ / М.В.Хаўстовіч. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т, 2001. – 169 с.

Электронныя сайты:

http://www.vershy.ru/©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.