Здавалка
Главная | Обратная связь

Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерелЗафіксована в матеріальному джерелі інформація не завжди оче­видна, а її ознаки часто неможливо виявити попереднім досліджен­ням за допомогою комплекту технічних засобів слідчого. У цьому разі вилучені речові джерела досліджують за допомогою судової ек­спертизи – як правило, у стаціонарних умовах із застосуванням спеціальних технічних засобів. Така техніка запозичена з різних га­лузей науки і техніки та скомпонована в лабораторні комплекти.

Так, експертно-криміналістичні підрозділи органів внутрішніх справ України мають спеціальні базові лабораторії певного профілю: дослідження матеріалів, речових виробів; біологічних, автотехнічних, вибухово-технічних, балістичних досліджень; дослідження хар­чових продуктів.

У науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах Управ­ління Міністерства внутрішніх справ України діють лабораторії (гру­пи), де сконцентровано експертну техніку для дактилоскопічних, трасологічних і балістичних досліджень, техніко-криміналістичного дослідження документів, рукописних текстів, холодної зброї, зовніш­нього вигляду та рис обличчя.

Розрізняють таку експертну техніку: лабораторну, вимірювальну, освітлювальну, відтворення зображень, мікроскопічну, акустичну, дослідження мікрооб'єктів і запаху, автоматизації та комп'ютери­зації.

Лабораторна технікає допоміжним засобом дослідження об'єктів різного класу. До неї належать хімічний посуд, засоби пакування та зберігання, пінцети, лупи, штативи, джерела енергії, комплекти інструментів (наприклад, слюсарних, столярних), засоби нагрівання й моделювання тощо.

Вимірювальна технікаекспертних лабораторій значно відрізняєть­ся від засобів вимірювання, які входять до комплектів. За допомогою цих приладів вимірюють різні фізичні тіла в будь-якому агрегатному стані. Так, для складних і точних вимірювань твердих тіл застосову­ють великий інструментальний мікроскоп БІМ-1 та інші моделі, для виявлення й вимірювання газоподібних об'єктів – газові аналізато­ри, наприклад трубку Мохова – Шинкаренка, пристрій "Джміль", детектор РД-1, "Експрес-тест Ф-2" та ін. Для вимірювання порожнин застосовують кронциркулі, нутроміри, каліброметри, шаблони, для вимірювання температур – термометри, термопари, пірометри та ін.

Засоби освітлення.Крім люмінесцентних ламп і ламп розжарюван­ня в лабораторіях широко представлені джерела ультрафіолетового, рентгенівського, інфрачервоного та лазерного випромінювання.

Засоби відтворення зображення.Відтворення досліджуваного об'єкта, його ознак і результатів дослідження є найважливішою ста­дією експертного дослідження. Отримати зображення можна різними методами за допомогою майже всіх ділянок електромагнітного спек­тра – від космічних променів до радіохвиль. У криміналістичних лабораторіях застосовують техніку для отримання зображень у рентгенівській, ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній ділянках спектра.

Мікроскопічна техніка.У криміналістичних лабораторіях найча­стіше застосовують стереоскопічні мікроскопи МБС різних моделей, біологічні, люмінесцентні, вимірювальні та для порівняння – МС-51 і спеціальний криміналістичний МСК-1 (мікроскоп порівняльний криміналістичний). Більшість складних мікроскопів з'єднані з фото-чи кінокамерою, телевізійною системою, що фіксує зображення. У простих мікроскопах отримане зображення фіксується фотоапара­том за допомогою спеціальних мікрофотонасадок МФН-1, МФН-2, МФН-5 та інших пристроїв.

Акустична технікау фоноскопічних лабораторіях компонується у вигляді автоматизованого робочого місця експерта (АРМЕ), до якого входять пристрої візуалізації фонограми, персональний ком­п'ютер, спектроаналізатор, синтезатор мови.

Засоби дослідження мікрочастинок і запаху– це оптичні прилади і мікроінструменти, лупи, мікропіпетки, пінцети, люмінесцентні дже­рела світла, вимірювальні прилади, а також комплекти, спеціально виготовлені для роботи з мікрооб'єктами на місці події та в кабінеті слідчого. Для дослідження слідів запаху застосовують фізичні та хі­мічні методи і відповідні засоби. На місці події використовують одорологічні валізи і найпростіші засоби роботи зі слідами запаху.

Засоби комп'ютеризації та автоматизаціїпотрапили до експерт­них лабораторій у середині XX ст. і істотно вплинули на роботу екс­перта, звільнивши його від рутинної роботи, насамперед від оброб­ки кількісних показників приладів під час вимірювання властивостей і ознак об'єктів. За допомогою комп'ютерної техніки формують інди­відуальні та галузеві банки даних, довідкову інформацію, методику дослідження конкретного об'єкта. Зрештою, програмні засоби умож­ливили автоматичне формування висновків експерта під час дослід­ження. За допомогою нових програм можна обчислювати випадкові помилки і надавати експерту інформацію для прийняття оціночних рішень.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.