Здавалка
Главная | Обратная связь

Завдання вивчення дисципліни.РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Виробничі процеси і обладнання об’єктів

металургійного виробництва »

напрям підготовки: 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Маріуполь - 2013 рік


Робоча програма «Виробничі процеси і обладнання об’єктів металургійного виробництва»

для студентів за напрямом підготовки: 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

„10” липня 2013 року - 29 с.

 

Розробник: Назюта Л.Ю., професор, д.т.н., професор

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Металургія сталі»

Протокол від “17” липня 2013 року, № 18

 

Завідувач кафедри _____________ (Харлашин П.С.)

“” 2013 року

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Протокол від. “30” липня 2013 року, № 9

 

“___”______________2013 року

 

Голова _______________ (О.В.Кривенко)

 

 

Зав. кафедрою «АТПіВ»,

доцент, к. т. н. ______________(О.І.Сімкін)

 

©ДВНЗ „ПДТУ”, 2013 р.

©Назюта Л.Ю., 2013 р.

Опис навчальної дисципліни

Форма навчання Кредитів Кредитів ECTS Години Аудиторних годин Самостійна робота Розподіл за семестрами
Всього Лекції Практичні Лабораторні Екзаменів Заліків Курсових робіт Курсових проектів
Денна 1,65 2,33 - - - -
Заочна 1,65 2,33 - - - -
Прискорена 1,65 2,33 - - - -

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни. Мета викладання дисципліни: вивчення основ теорії і практики виробництва сталі, а також специфіки пристрою металургійних агрегатів.

До задач дисципліни, що вивчається, слід віднести придбання студентами навиків відтворювання відомих і прогнозування нових технологічних схем і процесів виплавки сталі заданого складу і експлуатаційних властивостей з мінімальними витратами матеріальних і енергетичних ресурсів.

Завдання вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати: структуру сталеплавильного виробництва, типи сталеплавильних агрегатів, установок позапічного рафінування (доведення) і безперервного розливання сталі. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Сировинну і паливну базу чорної металургії. Технологію виробництва сталі в кисневих конвертерах, мартенівських і електричних печах, включаючи позапічне рафінування, безперервне розливання сталі. Основи теорії і технології виробництва основних видів металопродукції, параметри і особливості кожного технологічного процесу. Конструктивні особливості агрегатів і технологічних пристроїв, а також основне і допоміжне обладнання, їх параметри і технологічні характеристики. Тенденції розвитку і напряму інноваційної діяльності в області сталеплавильного виробництва;

вміти: застосовувати в своїй діяльності отримані знання. Розробляти технологічні схеми по контролю і автоматизації металургійних процесів, що протікають у сталеплавильних агрегатах і установках по доведенню і розливанню сталі, мати навики оптимізації металургійних процесів, раціональної експлуатації агрегатів, установок і пристроїв. Дати технологічну і економічну оцінку ефективності різних технологічних рішень для отримання сталі високої якості із застосуванням позапічного очищення з мінімальними витратами матеріальних ресурсів і дією на екосистему.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.