Здавалка
Главная | Обратная связь

Розподіл балів, які отримують студентиВід заняття або контрольного заходу Балів за одно заняття або контрольний захід За семестр До 1-й атестації
кількість занять або контрольних заходів сума балів кількість занять або контрольних заходів сума балів
Практичні, в тому числі:        
- виконання
- здача звіту
Семінарські          
Поточн.контр
Контр. роб
Модул.контр.
Здача реферату          
Самостійна робота
Ітого      

За участь у науковій роботі, вивчення спеціальної літератури і поглиблене вивчення курсу студенту можуть призначатися додаткові бали.

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 відмінно     зараховано
82-89 добре
74-81
64-73 задовільно
60-63
35-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

1. Теорія и технологія производства стали. / В. О. Кудрін. Підручник для ВНЗ - М.: ізд. «Мір», 2003. - 534 с.

2. Технологія виробництва сталі в сучасних конвертерних цехах / С. В. Колпаков, Р. В. Старов, В. В. Смоктій і ін.; Під загальною редакцією С. В. Колпакова - М.: Машинобудування, 1991. - 461 с.: илл.

3. Металургія сталі: Підручник для ВУЗів/ В.И. Явойський, Ю.В. Кряковский, В.П. Григорьев и др..- М. Металургія,- 1983.- 584 с.

4. Металургія сталі. Мертеновсий процес / К.Г. Трубін, Г.Н. Ойкс – М. Металургія,- 1970, -621 с.

5. Позапічне рафінування сталі. / Поволоцький Д.Я., Купрін В.О., Вішкарьов А.Ф. – М. : МІСІС. – 1995. – 256 с.

6. Процессі непрерівной розливки / А.Н. Смирнов, В.Л. Пелюшенко, А.А. Минав и др.. – Донецк,- ДонНТУ,- 2002, -536 с.

7. Смирнов А.Н., Сафонов В.М., Дорохова Л.В., Цупрун А.Ю. Металургійни міні-заводи.- Донецьк: Норд-прес, 2005.- 469 с.

8.Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Класифікація, маркіровка і властивості сталей» / Склали: В.М. Бакланський, О.І. Романов (№1443). – Маріуполь: ПДТУ, 2003. –18 с.

9. Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Аналіз технологічних параметрів конвертерної плавки»/ Склали: О.І. Романов, В.М. Бакланський (№1444). – Маріуполь: ПДТУ, 2003. –21 с.

10.Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Контроль і аналіз технологічних параметрів виплавки сталі в основній мартенівській печі»/ Склали: О.І. Романов, В.М. Бакланський. – Маріуполь: ПДТУ, 2003. – 20 с.

11. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Гідродинаміка ванни киснево-конверторного процесу»/ Склав: В.Г.Конопля, - Маріуполь: ПДТУ, 2002.-26 с.

Допоміжна

 

12. В. О. Кудрін, В. М. Парма Технологія отримання якісної сталі - М.: Металургія, 1984. - 320 с.

13. Кнюпель Т. Розкислення і вакуумна обробка сталі, 1984. - 414 с.

14. Смирнов А.Н., Сафонов В.М., Дорохова Л.В., Цупрун А.Ю. Металургійни міні-заводи.- Донецьк: Норд-прес, 2005.- 469 с.

15. Обробка металу інертними газами / Г. Н. Ойкс, А. В. Степанов, П. І. Меліхов і ін. - М.: Металургія, 1969. - 112 с.

16. Новік Л. М. Позапічна вакуумна металургія сталі. - М.: Наука, 1986. - 192 с.

17. Позапічне рафінування чавуну і сталі / І. І. Борнацький, В. І. Мачікин, В. С. Живченко і ін. - К.: «Техніка», 1979. - 168 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.