Здавалка
Главная | Обратная связь

Річна потреба господарства в хімічних та біологічних засобах для захисту ______________ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТУ У ПЛОДІВНИЦТВІ І ОВОЧІВНИЦТВІ

 

Робочий зошит і методичні рекомендації

для виконання курсової роботи

 

 

Виконав ст.. _______________________________

Перевірив_________________________________

Захист відбувся_____________________________

______________________

.______________________________

._______________________________

 

Умань- 2013 р.

 

 

Укладачі:

Мостов'як С.М., доцент;

Фоменко О.О., викладач;

Терещук О.В. викладач

 

Інтегрований захист у плодівництві та овочівництві. Робочий зошит для виконання курсової роботи при підготовці фахівців за напрямом – 6.090101 - Агрономія Умань, 2012. – 40 С.

 

Індивідуальне завдання А №___________

 

Культура (плодова, ягідна, виноград), захист якої від шкідливих організмів планується

_______________________________________________

Шкідники :

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

4.___________________________________

5.___________________________________

 

Хвороби:

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

4.___________________________________

 

Бур’яни:

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

 

_________________________

площа

 

 

Вступ

У вступі необхідно вказати:

– народногосподарське значення культур (згідно завдання А );

– середню та потенційну врожайність культур і втрати врожаю, що зумовлені шкідливою дією комах і кліщів, збудниками хвороб і бур’янами при її вирощуванні;

– роль інтегрованого захисту рослин у технології вирощування культур, основні методи і заходи захисту від шкідливих організмів, їх переваги і недоліки.

– Культури згідно завдань описуються окремо.

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 1А. Видовий склад шкідників, збудників хвороб та бур’янів в посівах чи насадженнях____________________ ___________________________

В розділі наводиться перелік найбільш поширених шкідливих видів членистоногих, збудників хвороб та бур’янів. Вказується назва об’єкта українська та латинська і джерело літератури з якого беруться дані. Зразок написання

1. Медведка (капустянка звичайна) – Gryllotalpa gryllotalpa L.

[1],*

1. Фітофтороз картоплі – Phytophthora infestans deBry.

[2]*

1. Зірочник середній – Stelaria media

[3]*

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* - (номер згідно списку літератури)

 

Розділ 2А. Біологічні особливості шкідників, збудників хвороб і бур’янів, що зустрічаються в насадженнях (посівах) __________

 

В даному розділі слід описати біологічні особливості шкідливих видів, що приведені в індивідуальному завданні заповнити таблиці: 1А, 2А, 3А.

Крім того, слід для кожного шкідливого об'єкту навести агротехнічні та інші заходи, біологічні і хімічні засоби захисту (Згідно „Переліку пестицидів і агрохімікатів …” дозволених до використання в Україні в поточний період).

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Таблиця 1А.

 

Біологічні особливості шкідників

 

Назва шкідника, латинська назва Морфологічні ознаки шкідника Характер пошкоджень Фаза в якій зимує і місце зимів лі шкід ника Фаза розвитку рослини в якій шкідник починає шкодити Кіль кість поко лінь ЕПШ, (як що розробле ні) Заходи і засоби захисту та час їх проведення
імаго личин ка імаго личинка
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Таблиця 2А.

Біологічні особливості збудників хвороб

 

 

Назва хвороби і латинська назва збудника Симптоми проявлення хвороби Збереження інфекції Фаза розвитку рослини та умови при яких відбувається первинне ураження Спори Заходи і засоби захисту. Терміни їх застосування  
що зимує (зберігається) де зимує (зберігається)  
первинного ураження вторин ного уражен ня  
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Таблиця 3А.

Біологічні особливості бур’янів

 

Назва бур’яну, латинська назва Родина, біологічна група Тип кореневої системи, її глибина і особливості розвитку Способи розмноження Максимальна плодючість однієї рослини,тис.шт. Період появи сходів, місяць Глибина, з якої зявляються сходи,см Мінімальна температура проростання насіння,0С Тривалість зберігання схожості насіння в грунті, років Заходи і засоби захисту
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Розділ 3А. Підбір препаратів для захисту посівів (насаджень) _____________________ (згідно чинного Переліку…).

В таблицю записують дозволені до застосування на певній культурі препарати з вказуванням регламентів для правильного планування їх застосування

 

Таблиця 4А

Асортимент засобів захисту

 

Назва пестицида, його препаративна форма, діюча речовина Норма витрати препарату Об'єкти дії Спектр дії Спосіб, час обробок, Максимальна кратність обробок Період очікування Терміни виходу людей на роботи
Механізова ні Ручні
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Розділ 4А. Інтегрована система захисту ___________________ від шкідників, хвороб та бур’янів

В даному розділі необхідно дати визначення інтегрованої системи захисту сільськогосподарської культури. Описати базові принципи побудови екологічно безпечної системи захисту культури. Показати фітосанітарне та природоохоронне значення агротехнічних, організаційно-господарських, селекційно-насінницьких, карантинних заходів захисту культури. При складанні інтегрованої системи (табл. 5А), слід обґрунтовувати заплановані у хронологічному порядку заходи відповідно до метеорологічних умов зони (додаток 1). Текстово описати порядок складання таблиці 5А.

При виборі засобів захисту (особливо хімічних) треба надавати перевагу високоефективним препаратам, що є найбільш безпечними для людини і довкілля, згідно таблиці 4А

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Таблиця 5А.

 

Інтегрована система захисту __________________________ від шкідників, хвороб та бур’янів

(Частина 1) Агротехнічні, організаційно-господарські, селекційно-насінницькі, карантинні, фізичні заходи і засоби спрямовані на обмеження чисельності шкідливих організмів.

№ п/п Шкідливі організми Заходи захисту
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

(Частина 2 ) Застосування хімічних і біологічних засобів захисту спрямоване на обмеження чисельності шкідливих організмів

 

№ п/п Шкідливі організми Фаза рослини, шкідливого організму (строки проведення захисних заходів) Об’єм роботи (м2, т, га) Хімічні та біологічні засоби захисту, їх препаративна форма згідно „Переліку...” Ентомофаги і акарифаги Спосіб застосування засобів захисту (обприскування рослин, протруєння насіння, внесення в грунт гербіцидів) Норма витрати на одиницю площі Концентра ція препарату в робочій суміші
препарату кг, л, г/ га, м2 Робочої суміші л/га
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Розділ 5А. Потреба господарства в хімічних та біологічних засобах для забезпечення захисту _______________________________________________

В даному розділі слід розрахувати потребу в хімічних і біологічних засобах захисту виходячи із даних таблиці 5А. Розрахунок базується на запланованій у таблиці 5 нормі витрати препарату та згідно обсягу робіт, тобто площі, що зайнята культурою (згідно індивідуального завдання). Кожний конкретний розрахунок слід описати. Вартість препаратів наводити в таблицю (колонка 4), згідно прайс-листів.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 6А.

Річна потреба господарства в хімічних та біологічних засобах для захисту ______________

культури

№ п/п Назва хімічних і біологіч них препаратів (згідно т.5А) Об’єм роботи (га, м2), згідно завдан ня Норма витра ти засобу на 1 га, м2. л/га, кг/га Вартість 1 л, кг засобу згідно прайс-листа   Вартість загальної кількості засобу на 1 га , м2. (грн) Загальна кількість засобу на весь об’єм роботи (л, кг) Вар тість загальної кількості засобу на весь об’єм роботи (грн)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          Сума (грн)   Сума (грн)
               
               
               

 

Розділ 6А.Економічна ефективність застосування хімічних і біологічних засобів захисту _______________ від шкідників, хвороб та бур’янів в умовах

В цьому розділі слід дати детальний текстовий опис послідовності складання таблиці 7А.

Економічна ефективність інтегрованої системи захисту будь-якої сільськогосподарської культури від шкідливих організмів визначається з розрахунку на 1 га. Основними показниками її є чистий прибуток, рівень рентабельності виробництва і окупність витрат. Ці показники визначаються для двох варіантів: базового (без застосування захисних заходів) і дослідного (із застосуванням захисних заходів).

Порядок розрахунків такий: спочатку обчислити вартість валової продукції з 1 гектара в обох варіантах. Для цього урожай культури в т/га помножити на реалізаційну ціну 1т в гривнях, яка береться з довідкового матеріалу, при цьому в базовому варіанті вона повинна бути меншою, в дослідному – більшою завдяки підвищенню якості продукції за рахунок застосування захисних заходів. (Дані взяти із довідкової літератури)

Потім знайти виробничі витрати на вирощування урожаю на площі 1 га. В базовому варіанті вони вже визначені шляхом статистичного та бухгалтерського обліку і наведені в довідковому матеріалі. Виробничі витрати в дослідному варіанті студент повинен обчислити сам і розрахунок їх записати в розгорнутому вигляді (повністю по пунктах під таблицею економічної ефективності).

якщо вибраний студентом пестицид застосовується способом обприскування, то до ціни гектарної норми витрати в гривнях (графа 8 в табл. 6А) додається вартість обробки (обприскування) 1 га, що становить 3,5 грн.; якщо ж препарат застосовується способом обробки насіння чи посадкового матеріалу, то до ціни гектарної норми витрати (графа 8 в табл. 6А) додається вартість обробки, яка дорівнює 2,3 грн. за тонну, помножені на норму висіву насіння або норму садивного матеріалу на 1 га, виражену в тоннах; так само ведуться розрахунки виробничих витрат проти шкідника в разі, коли студент пропонує біозасіб.

Зробивши ці попередні розрахунки, приступити до визначення чистого прибутку, рівня рентабельності виробництва та окупності витрат по обох варіантах.

Чистий прибуток визначається як різниця між вартістю валової продукції та виробничими витратами і виражається в гривнях.

Рівень рентабельності виробництва – це чистий прибуток , поділений на виробничі витрати і помножений на 100, виражається в процентах.

Окупність витрат обчислюється шляхом ділення вартості валової продукції на виробничі витрати, виражається в гривнях.

Одержані результати занести в таблицю 7А

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Таблиця 7А

Економічна ефективність застосування засобів захисту _________________________

 

Варіанти досліду Урожайність Прибавка врожаю (п. 1- п. 2) Вартість прибавки урожаю (3 х ціну) Вартість пестицидів на 1 га + 20% ПДВ сума колонки 6 із табл. 6А) Витрати на обробку посівів чи посадок Витрати на збирання і транспортування додаткової продукції Всього прямих затрат (5+6+7) Загально господар ські витрати (12% від колонки 8) Сума всіх додаткових затрат (9+8) Додатко вий чистий прибуток (4-10) Окуп ність додаткових затрат (11:10)
Базовий                      
Дослідний                      

 

Ціна реалізації однієї тонни продукції:

 

 


Розділ 7А. Екологічні аспекти застосування хімічних і біологічних засобів захисту _____________ від шкідників, хвороб та бур’янів

В цьому розділі слід детально обґрунтувати свій вибір стосовно тих чи інших хімічних і біологічних засобів захисту застосування яких заплановане в курсовій роботі. Обов’язково описати характеристику запланованих препаратів згідно гігієнічної класифікації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Індивідуальне завдання Б №___________

 

Культура (овочева, технічна), захист якої від шкідливих організмів планується

_______________________________________________

Шкідники :

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

4.___________________________________

5.___________________________________

 

Хвороби:

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

4.___________________________________

 

Бур’яни:

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

 

____________________________

площа

 

 

Вступ

У вступі необхідно вказати:

– народногосподарське значення культур (згідно завдання Б);

– середню та потенційну врожайність культур і втрати врожаю, що зумовлені шкідливою дією комах і кліщів, збудниками хвороб і бур’янами при її вирощуванні;

– роль інтегрованого захисту рослин у технології вирощування культур, основні методи і заходи захисту від шкідливих організмів, їх переваги і недоліки.

– Культури згідно завдань описуються окремо.

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 1Б. Видовий склад шкідників, збудників хвороб та бур’янів в посівах чи насадженнях____________________ ___________________________

В розділі наводиться перелік найбільш поширених шкідливих видів членистоногих, збудників хвороб та бур’янів. Вказується назва об’єкта українська та латинська і джерело літератури з якого беруться дані. Наприклад :

1. Медведка (капустянка звичайна) – Gryllotalpa gryllotalpa L.

[1]*

 

1. Фітофтороз картоплі – Phytophthora infestans dBy.

[2]*

1. Зірочник середній – Stelaria media

[3]*

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.