Здавалка
Главная | Обратная связь

Річна потреба господарства в хімічних та біологічних засобах для захисту ______________культури

№ п/п Назва хімічних і біологіч них препаратів (згідно т.5А) Об’єм роботи (га, м2), згідно завдан ня Норма витра ти засобу на 1 га, м2. л/га, кг/га Вартість 1 л, кг засобу згідно прайс-листа   Вартість загальної кількості засобу на 1 га , м2. (грн) Загальна кількість засобу на весь об’єм роботи (л, кг) Вар тість загальної кількості засобу на весь об’єм роботи (грн)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          Сума (грн)   Сума (грн)
               
               
               

 

Розділ 6Б.Економічна ефективність застосування хімічних і біологічних засобів захисту _______________ від шкідників, хвороб та бур’янів в умовах

В цьому розділі слід дати детальний текстовий опис послідовності складання таблиці 7Б.

Економічна ефективність інтегрованої системи захисту будь-якої сільськогосподарської культури від шкідливих організмів визначається з розрахунку на 1 га. Основними показниками її є чистий прибуток, рівень рентабельності виробництва і окупність витрат. Ці показники визначаються для двох варіантів: базового (без застосування захисних заходів) і дослідного (із застосуванням захисних заходів).

Порядок розрахунків такий: спочатку обчислити вартість валової продукції з 1 гектара в обох варіантах. Для цього урожай культури в т/га помножити на реалізаційну ціну 1т в гривнях, яка береться з довідкового матеріалу, при цьому в базовому варіанті вона повинна бути меншою, в дослідному – більшою завдяки підвищенню якості продукції за рахунок застосування захисних заходів. (Дані взяти із довідкової літератури)

Потім знайти виробничі витрати на вирощування урожаю на площі 1 га. В базовому варіанті вони вже визначені шляхом статистичного та бухгалтерського обліку і наведені в довідковому матеріалі. Виробничі витрати в дослідному варіанті студент повинен обчислити сам і розрахунок їх записати в розгорнутому вигляді (повністю по пунктах під таблицею економічної ефективності).

якщо вибраний студентом пестицид застосовується способом обприскування, то до ціни гектарної норми витрати в гривнях (графа 8 в табл. 6А) додається вартість обробки (обприскування) 1 га, що становить 3,5 грн.; якщо ж препарат застосовується способом обробки насіння чи посадкового матеріалу, то до ціни гектарної норми витрати (графа 8 в табл. 6А) додається вартість обробки, яка дорівнює 2,3 грн. за тонну, помножені на норму висіву насіння або норму садивного матеріалу на 1 га, виражену в тоннах; так само ведуться розрахунки виробничих витрат проти шкідника в разі, коли студент пропонує біозасіб.

Зробивши ці попередні розрахунки, приступити до визначення чистого прибутку, рівня рентабельності виробництва та окупності витрат по обох варіантах.

Чистий прибуток визначається як різниця між вартістю валової продукції та виробничими витратами і виражається в гривнях.

Рівень рентабельності виробництва – це чистий прибуток , поділений на виробничі витрати і помножений на 100, виражається в процентах.

Окупність витрат обчислюється шляхом ділення вартості валової продукції на виробничі витрати, виражається в гривнях.

Одержані результати занести в таблицю 7Б

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 7Б

Економічна ефективність застосування засобів захисту _________________________

 

Варіанти досліду Урожайність Прибавка врожаю (п. 1- п. 2) Вартість прибавки урожаю (3 х ціну) Вартість пестицидів на 1 га + 20% ПДВ сума колонки 6 із табл. 6А) Витрати на обробку посівів чи посадок Витрати на збирання і транспортування додаткової продукції Всього прямих затрат (5+6+7) Загально господар ські витрати (12% від колонки 8) Сума всіх додаткових затрат (9+8) Додатко вий чистий прибуток (4-10) Окуп ність додаткових затрат (11:10)
Базовий                      
Дослідний                      

 

Ціна реалізації однієї тонни продукції:

 


Розділ 7Б. Екологічні аспекти застосування хімічних і біологічних засобів захисту _____________ від шкідників, хвороб та бур’янів

В цьому розділі слід детально обґрунтувати свій вибір стосовно тих чи інших хімічних і біологічних засобів захисту застосування яких заплановане в курсовій роботі. Обов’язково описати характеристику запланованих препаратів згідно гігієнічної класифікації та екологічної характеристики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновки

Проаналізувати результати розрахунків економічної ефективності запланованих інтегрованих систем захисту (завдання А і Б), порівняти основні їх показники (дослідний варіант) з відповідними показниками в базовому варіанті (без застосування захисних заходів). Зазначити, в якому варіанті вищі економічні показники та які заходи були спрямовані на екологізацію системи захисту.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--________________________________-_

Список рекомендованої літератури.

1. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений / Под ред. В.П. Васильева т.2. К.: Урожай, 1988. – 576 с.

2. Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов М.П. Общая и сельскохозяйственная энтомология. - М.: Колос, 1983. – 416 с.

3. Круть М. В. Основи захисту рослин від шкідників. – Київ., 1997. – 100с.

4. Байков А.Д. Усовершенствование методов защиты плодово-ягодных растений. – М.: Колос. 1961. – 112 с.

5. Щеголев В.Н. Сельскохозяйственная энтомология. – М. –Л.: Сельхозгиз, 1960. – 448 с.

6. Химическая защита растений // Под ред. Г.С. Груздева. – М.: Агропромиздат, 1987. – 415 с.

7. Лапа О.М., Яновський Ю.П., Воєводін В.В., Лапа С.М, Кучер М.Ф. Захист ягідних культур. – Київ.: Колобіг, 2004, – 67 с.

8. Мамаєв К.А., Ленский Г.К. Борьба с вредителями и болезнями плодовых., ягодных и овощных культур – М.: Колос, 1981. – 203 с.

9. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. / Под ред. В.П. Васильева Т.1. К.: Урожай, 1987 – 440 с.

10. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений / Под ред. В.П. Васильева Т.2. К.: Урожай, 1988. – 576 с.

11. Фадеев Ю.Н., Новожилов К.В. Современные принципы интегрированной защиты растений // Защита растений. – 1985. №5 – С.22-5.

12. Інтегровані системи захисту зернових. /Ольховська-Буркова А.К., Шевченко Ж.П., Лук’янова Є.М. О.Є. Недвига / За ред А.К. Ольховської-Буркової, Ж.П. Шевченко, – К.: Урожай, 1990. – 280 с.

13. Шестопал З.А., Д.Г. Файфер, Г.С. Шестопал, О.П. Чоловська, І.М. Долинний. Довідник з інтегрованого захисту плодово-ягідних культур від шкідників і хвороб. – Львів.: ВАТ „Бібльос”, 1999. – 240 с.

14. Методики випробування і застосування пестицидів. // С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун, О.О. Іващенко та ін. За ред. Проф. С.О. Трибеля. – К.: Світ, 2001. – 448 с.

15. Славгородская-Курпиева Л.Е., Славгородский В.Е., Алпеев А.Е. Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. – Донецк.: Донеччина, 2003. – 480 с.

16. Пестициди і заходи їх застосування. /М.Д.Євтушенко., Ф.М.Марютін., І.І. Сушко., В.М. Жеребко, В.Ф. Пащенко., Є.А. Бориш., М.П Гусаренко., С.М.Дудко; За ред. М.Д. Євтушенка., Ф.М. Марютіна / Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва – Харків.: 2001 – 349 с.

17. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В.П. Омелюта, І.В. Григорович, В.С. Чабан, В.Н. Підоплічко, Ф.С. Каленич, О.Й. Петруха, С.І. Антонюк, З.А. Пожар, Є.І. Тищенко, В.Г. Григоренко, М.К. Коваль, О.О. Черненко; За ред В.П.Омелюти. – К.: Урожай, 1986 – 296 с.

18. Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодовоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві. // За ред. доктора економічних наук, професора Шестопаля О.М. / К.: Науковий центр УААН ”Плодівництво”. – 2002. – 136 с.

19. Мацибера В.І. Економіка сільського господарства . – К.: Вища школа. – 1994. – 415с.

20. Хоменко І.І. Захист зерняткових садів в Центральному Лісостепу України. – К.: Фенікс, 1996. – 240 с.

21. Писаренко В.М., Захист рослин: Екологічно обґрунтовані системи. Полтава: Камелот, 2000. – 188с.

22. Довідник із захисту рослин /Л.І. Бублик, Г.І. Васечко, В.П. Васильєв та ін. За ред. М.П. Лісового, К.: Урожай, 1999. – 744с.

23. Пересипкін В.Ф. Сільськогосподарська фітопатологія. К.: Аграрна освіта, 2000. – 415с.

24. Васильєв В.П. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Т. 3. К.: Урожай, 1989. – 485 с.

25. Фісюнов А.В. Сорные растения. – М.: Колос, 1984. – 320 с.

26. Шувар І.А. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2008. – 496 с.

27. Яновський Ю.П. Основні шкідники зерняткових культур у розсадниках і захист рослин від них у Лісостепу України.- Корсунь-Шевченківський: Ірена, 2002 – 298 с.

28. Яновський Ю.П. Захист маточно-живцевих насаджень від грушевої листоблішки і особливості її біології та шкодочинності в центральному Лісостепу України: Зб. наук. праць УДАУ. – Умань. – 2004. – № 58. – С. 206-212.

29. Яновський Ю.П. Букарка в плодовому розсаднику. Особливості біологічної шкодочинності, ефективні методи захисту насаджень // Захист рослин. – 2005.- №5. – С. 28-29.

30. Яновський Ю.П., Лактіонов О.М. Захист плодового розсадника від казарки та особливості її біології й шкідливості в центральному Лісостепу України // Науковий вісник НАУ. – К.: 2005. – №86. – С. 103-109.

31. Яновський Ю.П. Нові препарати для захисту яблуні в маточно-живцевих насадженнях від шкідників // Захист і карантин рослин.- Міжвідомчий тематичний збірник.- К.: Світ, 2000.- №46.- С. 58-64.

32. Яновський Ю.П. Каліфорнійська щитівка. Особливості біології та шкодочинності в Центральному Лісостепу// Захист рослин.- 2000.- №5.- С. 26.

33. Яновський Ю.П. Попелиці на плодових // Захист рослин.- 2000.- №9.- С. 14-15.

34. Яновський Ю.П. Західний травневий хрущ. Біологічні особливості розвитку в Центральному Лісостепу України// Захист рослин.- 2000.- №11.- С. 20-21.

35. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Інтегрований захист рослин” для студентів факультету плодоовочівництва, екології і захисту рослин.Уманський національний університет садівництва, м. Умань, 2012.

Додаток А.

Критерії оцінювання курсової роботи

Критерій за яким оцінюється робота Рейтинговий бал Бал перевірки
1. Перевірка курсової роботи: 0–61
· відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та вимогам навчально–методичних рекомендацій щодо її виконання 0–40
· самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення 0–6
· наявність елементів науково–дослідного характеру 0–6
· використання комп’ютерних технологій 0–5
· відповідність стандартам оформлення 0–4
2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 0–39
· доповідь 0–14
· правильність відповідей на поставлені запитання 0–25
Всього 0–100

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.