Здавалка
Главная | Обратная связь

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКАЛІТАРАТУРА

Асноўная

 

1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка / В.У.Азарка, А.С.Васілеўская, М.М.Круталевіч. – Мінск: ВВЦ БДПУ, 2004. – 207 с.

2. Антанюк, Л.А. Беларуская навуковая тэрміналогія: фармі­раванне, структура, упарадкаванне, канструяванне, функцыяні­раванне / Л.А.Антанюк. – Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 240 с.

3. Антанюк, Л.А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка / Л.А.Антанюк, Б.А.Плотнікаў. – Мінск: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце РБ, 2004. – 128 с.

4. Асіпчук, А.М. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапам. / А.М.Асіпчук, В.В.Маршэўская, А.С.Садоўская. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 271с.

5. Асновы культуры маўлення і стылістыкі / пад рэд. У.В.Ані­чэнкі. – Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 255 с.

6. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапам. / аўт.-склад. В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. – Гродна: ГрДУ, 2006. – 84с.

7. Беларуская мова ў схемах і табліцах: дапам. для вучняў агуьнаадукацыйных устаноў / [склад. А.В.Ляўковіч]. – Мазыр: Белый ветер, 2010. – 106, [2] с.

8. Беларуская мова: энцыклапедыя / пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск: Беларус. энцыкл., 1994. – 655 с.

9. Жалуновіч, А.А. Прафесійная лексіка (тэставыя заданні для самакантролю па беларускай мове) / А.А.Жалуновіч. – Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2007. – 34 с.

10. Каляда, А. Беларускае літаратурнае вымаўленне: практыкум па дыкцыі і арфаэпіі / А.Каляда. – Мінск: Выш. шк., 2006. – 100 с.

11. Каўрус, А. Дакумент па-беларуску / А.Каўрус. – Мінск: Беларусь, 1994. – 159 с.

12. Куліковіч, У.І. Беларускі правапіс: правілы, заданні, кантрольныя работы / У.I.Куліковіч. – Мінск: Завігар, 1998. – 280 с.

13. Куліковіч, У.І. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы. Заданні. Тэсты. Слоўнік: вучэбны дапаможнік / У.I.Куліковіч. – Мінск: Новое знание, 2011. –507 с.

14. Куліковіч, У.І. Сучаснаябеларуская арфаграфія. Правілы.Трэніровачныя заданні. Кантрольныя работы. Заліковыя тэсты. Даведкі: вучэб. дапам. / У.I.Куліковіч. – Мінск: Новое знание, 2010. –124 с.

15. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова: тэрміналагічная лексіка: вучэб. дапам. / В.А.Ляшчынская. – Мінск: РІВШ БДУ, 2001. – 256 с.

16. Ляшчынская, В.А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка / В.А.Ляшчынская. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2003. – 243 с.

17. Пісарэнка, А.М. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. / А.М.Пісарэнка. – Мінск: БДУ культуры, 2003. – 62 с.

18. Пішам па-беларуску: даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі: дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.І.Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2010. – 191 с.

19. Сучасная беларуская мова: вучэб. дапам. / Л.М.Грыгор’ева [і інш.]; пад агул. рэд. Л.М.Грыгор’евай. – 4-е выд., выпр. – Мінск: Выш. шк., 2011. – 622 с.

20. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.I.Сямешка, 3.I.Бадзевіч, I.Р.Шкраба. – Мінск: Універсітэцкае, 1996. – 654 с.

21. Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі / Г.У.Арашон­кава, А.М.Булыка, А.І.Падлужны; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мінск: Беларус. навука, 1999. – 173 с.

22. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы / М.Я.Цікоцкі. – Мінск: Выш. шк., 1995. – 301 с.

23. Шакун, Л.М. Аб перыядызацыі гісторыі беларускай літа­ратурнай мовы / Л.М.Шакун // Карані роднай мовы. – Мінск: Выш. шк., 2001. – 86 с.

Дадатковая

1. Красней, В.П. Навуковы стыль сучаснай беларускай літара­турнай мовы / В.П.Красней // Беларуская мова ў другой палове XX ст.: матэрыялы Міжнар. навук. канф. – Мінск: Універсітэцкае, 1998. – С. 16–19.

2. Красней, В.П. Аб сінонімах, дублетах і варыянтах у тэрмі­налогіі / В.П.Красней // Веснік БДУ. – Серыя 4. – 1995. – № 1.

3. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. А.Я.Баханькова. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 463 с.

4. Лепешаў, І.Я. Практыкум па беларускай мове / І.Я.Лепешаў, Г.М.Малажай, К.М. Панюціч. – Мінск: Выш. шк., 1998. – 301 с.

5. Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы 1-й нацыянальнай канферэнцыі / рэдкал.: З.Санько [і інш.]. – Мінск: ТБМ, 1995. – 340 с.

6. Прыгодзіч, М.Р. Шчодрасць слова / М.Р.Прыгодзіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1990. – 79 с.

7. Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы рэсп. навук. канф. / рэдкал.: Д.Паўлавец [і інш.]. – Гомель: ГДУ, 1994. – 66 с.

8. Станкевіч, А.А. Дэтэрміналагізацыя тэрмінаў іншамоўнага паходжання ў сучаснай беларускай мове / А.А.Станкевіч // Беларуская мова. – 1977. – Вып. 5. – С. 27 – 34.

9. Сучасная беларуская літаратурная мова: марфалогія / пад рэд. М.С.Яўневіча. – Мінск: Выш. шк., 1997. – 288 с.

10. Шакун, Л.М. Словаўтварэнне: вучэб. дапам. для філал. фак-таў. ВНУ / Л.М.Шакун. – Мінск: Выш. шк., 1978. – 128 с.

 

Слоўнікі

1. Арашонкава, Г.У. Кароткі слоўнік беларускай мовы. Права­піс. Вымаўленне. Націск. Словазмяненне. Словаўжыванне / Г.У.Арашонкава, В.П.Лемцюгова. – Мінск: Нар. асвета, 1994. – 367 с.

2. Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: у 2 т. / А.М.Булыка. – Мінск: БелЭн, 1999. – Т.1: А – Л. – 735 с.; Т. 2: М – Я. – 735 с.

3. Дубянецкі, Э. Культуралогія: энцыкл. даведнік / Э.Дубянецкі. – Мінск: Беларус. энцыкл., 2003. – 384 с.

4. Дубянецкі, Э. Сусветная культура: ад старажытнасці да нашых дзён: папул. энцыкл. даведнік / Э. Дубянецкі. – Мінск: БелЭн, 2001. – 240 с.

5. Михневич, А.Е. Русско-белорусский разговорник / А.Е.Мих­невич. – Мінск: Выш. шк., 1991. – 335 с.

6. Асветнікі зямлі беларускай: Х – пачатак ХХ ст.: энцыкл. да­веднік / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2001. – 496 с.

7. Народная культура Беларусі: энцыкл. даведнік / пад рэд. В.С.Цітова. – Мінск: БелЭн, 2002. – 432 с.

8. Плотнікаў, Б.А. Слоўнік цяжкасцяў беларускай мовы / Б.А.Плотнікаў, В.П.Трайкоўская. – Мінск: Кніжны дом, 2004. – 544 с.

9. Прыгодзіч, М.Р. Асобна, разам, праз дэфіс: слоўнік-даведнік / М.Р.Прыгодзіч. – Мінск: Нар. асвета, 1994. – 256 с.

10. Русско-белорусский словарь: в 3 т. / Под ред. ч.-к. НАН Беларуси докт. филол. наук А.А. Лукашанца. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2012. – Т.1. – 880 с.; Т.2. – 1087 с.; Т.3. – 960 с.

11. Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / пад рэд. М.В.Бірылы. – Мінск: БелСЭ, 1987. – 903 с.

12. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. – Мінск: БелСЭ, 1977–1984. – Т.1. – 608 с.; Т.2. – 768 с.; Т.3. – 672 с.; – Т.4. – 768 с.; Т.5. Кн. 1. – 783 с.; Т.5. Кн. 2. – 608 с.

13. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. – Мінск: БелЭн, 2005. – 784 с.

14. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. – Мінск: БелСЭ, 1984–1987. – Т. 1. – 727 с.; Т. 2. – 702 с.; Т. 3. – 751 с.; – Т. 4. – 742 с.; Т. 5. – 703 с.

15. Этнаграфія Беларусі. – Мінск: БелСЭ, 1989. – 575 с.

***

1. Алоўнікава, Н.Г. Руска-беларуска-англійскі слоўнік па педа­гогіцы і псіхалогіі / Н.Г.Алоўнікава, В.В.Кандрацьева; Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага. – Мінск: МДПІ, 1996. – 64 с.

2. Бярэйшык Л.У. Музеі замежных краін: вучэб. дапам. для студэнтаў гістарычнага фак-та спецыяльнасці 1-23 01 12 “музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках)”: у 2 ч. / Л.У.Бярэйшык, А.А.Гужалоўскі. – Мінск: БДУ, 2008. – Ч. 2: Музеі Азіі, Амерыкі, Аўстраліі, Афрыкі. – 247 с.

3. Дубовик, А.Е. Англо-русско-белорусский словарь менеджера / А.Е.Дубовик. – Мінск: Выш. шк., 1996. – 76 с.

4. Інфарматыка: беларуска-рускі тэрміналагічны слоўнік / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага; уклад. Ю.А.Быкадораў [і інш.]; пад агульн. рэд. А.I.Паўлоўскага. – Мінск: МДПІ, 1996. – 95 с.

5. Каляда, А.А. Слоўнік акцёра і рэжысёра /А.А.Каляда. – Мінск, 1995. – 210 с.

6. Кароткі беларускі слоўнік музычных тэрмінаў: у дапамогу выкладчыкам і студэнтам музычных спецыялізацый Мінскага ін-та культуры / М-ва культуры Рэсп. Беларусь; Мінскі ін-т культуры, каф. тэорыі музыкі; склад.: А.І.Смагін [і інш.]. – Мінск: Выд-ва МІК, 1992. – 22 с.

7. Кароткі руска-беларускі слоўнік па выяўленчым мастацтве / Магілёўск. дзярж. ун-т; уклад.: В.І.Казлоў, А.С.Лаўшук; навук. рэд. М.В.Машчанка. – Магілёў: МДУ, 1998. – 87 с.

8. Кароткі слоўнік псіхалагічных паняццяў / Мазыр. дзярж. пед. ін-т; склад.: Н.П.Бярнацкая [і інш.]; пад агульн. рэд. П.П.Шум­скага. – Мазыр: МазДПІ, 1993. – 23 с.

9. Кароткі слоўнік тэрмінаў па гісторыі Беларусі / Брэсц. дзярж. ун-т; уклад.: Л.П.Нікіценкава, І.І.Шаўчук. – Брэст: БрДУ, 1996. – 38 с.

10. Кароткі тлумачальны слоўнік педагагічных тэрмінаў / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага; уклад.: А.І.Андарала, Г.Ф.Андарала. – Мінск: МДПІ, 1995. – 48 с.

11. Кацэвіч, С.С. Слоўнік педагагічных тэрмінаў / С.С.Кацэвіч. – Брэст: МПП “Арэна-сэрвіс”, 1995. – 103 с.

12. Леончиков, В.Е. Русско-белорусский словарь библиотечных и библиографических терминов / В.Е.Леончиков, Л.А.Демешко. – Мінск: Выш. шк., 1992. – 133 с.

13. Лазука, Б.А. Слоўнік тэрмінаў: архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва / Б.А.Лазука. – Мінск: Беларусь, 2001. – 158 с.

14. Музычны слоўнік беларуска-рускі. Музыкальный словарь русско-белорусский / Г.Р. Куляшова, Т.Г.Мдывані, Н.А.Юўчанка [і інш.]; навук. рэд. Г.Р.Куляшова, Л.А.Антанюк. – Мінск: Бел. навука, 1999. – 559 с.: нот. іл.

15. Руска-беларускі, беларуска-рускі слоўнік па выяўленчым мастацтве і архітэктуры / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Гор­кага; склад. І.Р.Чыкалава. – Мінск: МДПІ, 1992. – 34 с.

16. Руска-беларускі музычна-педагагічны слоўнік / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага; склад. В.В.Карпуць; навук. рэд. А.У.Рагуля. – Мінск: МДПІ, 1994. – 39 с.

17. Руска-беларускі культуралагічны слоўнік / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага; склад.: Т.І.Пашковіч [і інш.]; пад рэд.А.У.Рагулі. – Мінск: МДПІ, 1992. – 22 с.

18. Руска-беларускі слоўнік музычна-педагагічных тэрмінаў / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага; склад. В.В.Карпуць; навук. рэд. А.У.Рагуля. – Мінск: МДПІ, 1991. – 24 с.

19. Руска-беларускі слоўнік па псіхалогіі / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага; склад.: Т.У.Васілец [і інш.]. – Мінск: МДПІ, 1991. – 48 с.

20. Руска-беларускі слоўнік педагагічных тэрмінаў / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага; склад.: М.А.Ярмаловіч, І.І.Кабіціна. – Мінск: МДПІ, 1992. – 34 с.

21. Русско-белорусский словарь делопроизводственной и архивной терминологии. Беларуска-рускі слоўнік справаводнай і архіўнай тэрміналогіі / Белорусско-русский словарь делопроизводственной и архивной терминологии/ сост.: В.А.Сорока, Т.Н.Мальцева, А.В.Запартыко. – Мінск: Полымя: БелНДІДАС, 1997. – 441с.

22.Савіцкі, М. Тлумачальны слоўнік па інфарматыцы / М.І. Савіцкі. – 2 выд. – Мінск: Медыял, 2014– 418 с.

23. Словарь маркетинговых терминов[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infosystems.ru/index.php?id=1221. – Дата доступа: 08.01.2015.

24. Слоўнік вакальна-харавых тэрмінаў / Мінскі дзярж. пед. ін-т імя М.Горкага; склад.: І.М.Сіманоўская [і інш.]. – Мінск: МДПІ, 1993. – 32 с.

25. Слоўнік педагагічных тэрмінаў / Брэсц. дзярж. пед. ін-т імя А.С.Пушкіна, каф. педагогікі; склад. С.С.Кацэвіч. – Брэст: МПП “Арэна-сэрвіс”, 1995. – 55 с.

26. Сухая, Т. Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ / Т.Сухая [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 193 с.

27. Чэчат, В.У. Кароткі руска-беларускі педагагічны слоўнік: каля 800 тэрмінаў / В.У.Чэчат, В.В.Чэчат, Р.Р.Чэчат; Нац. ін-т адукацыі. – Мінск: : Нац. ін-т адукацыі,1996. – 41 с.

28. Экономико-социологический словарь / сост. : Г. Н. Соколова, О. В. Кобяк, науч. ред. Г. Н. Соколова. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 615 с.

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.