Здавалка
Главная | Обратная связь

Індивідуальна робота представника психологічної служби.Література

1. Організація роботи психолога закладу

1) Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А. Бодалева и др.. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 640 с.

2) Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.: Просвещение. – 1996. – 352 с.

3) Настільна книга шкільного психолога. Автор-укладач Марінушкіна О.Є. – К.;Х.: Ранок, 2010 – 288 с.

4) Бех І.Д. Гуманістична модель виховання в межах теоретичного дискурсу. // Педагогіка і психологія. – 2014. - № 3. – С. 46-55.

5) Бех. І.Д. Державницьке виховання як суспільно-освітній пріоритет. // Педагогіка і психологія. – 2015. - № 2. – С.14-17.

6) Цушко І.І., Царенко Л.Г. Планування роботи практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 7 – с.24-27.

7) Квинн В. Прикладная психология. – СПб: Питер, 2000. – 560 с.

8) Грановская Р. М. Элементы практической психологи. – СПб: Свет, 1997. – 608 с.

9) Реан А.А. и др.. Психология и педагогика. – СПб: Питер, 2001. – 432 с.

10) Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К.: Лібра, 1999. – 270 с.

11) Панок В.Г. Українська практична психологія: визначення, структура та завдання // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с.5-8.

12)З Етичного кодексу психолога // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с.30.

13) Етичний кодекс психолога // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 4 – с.2-4.

14) Етичний кодекс психолога України у світлі Європейського мета-кодексу етики психологів. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 5 – с. 2-3.

15) Панок В.Г., Цушко І.І. Нове Положення про психологічну службу системи освіти України. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 2 – с.34-38.

16) Пашнев Б.К. Планирование деятельности практических психологов. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.25-27.

17) Наказ Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи”. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.40.

18) Типове положення про центри практичної психології та соціальної роботи. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.41-42.

19) Про оплату праці практичних психологів, соціальних педагогів системи освіти /Підготував І.І. Цушко. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 7 – с.43-44.

20) Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів. Витяг з листа МНО України №1/3-282 від 10.08.2001. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 7 – с.49-50.

22) Кесарчук З.Г. Методологія і методи практичної психології. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – № 2 – с. 53-57; №3 – с.29-34.

23) Наказ Про введення ставок практичних психологів (соціальних працівників) у дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи освіти. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.66.

24) Полякова Г.С. Робота клубу „Психологічний комфорт” // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.55-56.

25) Гармаш О.В. Моніторинговий психологічний супровід навчально-виховного процесу. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.13-18.

26) Цушко І.І. Структура управління психологічною службою освіти. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.40.

27) Тимощук И.Г. Диагностический инструментарий исследования некоторых аспектов ответственности студентов-психологов. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №8 – с.37-40.

28) Збірник нормативно-правових документів психологічної служби освіти України / Упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 340 с.

29) Горбунова В.В. Контракт у практичній психології. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.1-5.

30) Скрипко Л.В. Проблеми адаптации психологов в учреждениях образования // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №5 – с.56-58.

31) http://psychology.net.ru/ або http://psi.webzone.ru/

32) Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.

1-2. Здійснення психологічною службою корекційної роботи та консультативної діяльності.

1) Ніколенко Н. Розвиваємо мотивацію до навчальної діяльності. // Психологічна служба школи – 2014 - №1-2 – С. 44-53.

2) Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.

3) Глэддинг С. Психологическое консультирование. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.

4) Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический проект, 1999. – 240 с.

5) Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – К.: Наук. думка, 1995. – 128 с.

6) Горностай П.П., Васьковская С.В. Психологическое консультирование: Ситуац. задачи. – К.: Вища шк., 1996. – 192 с.

7) Максименко С.Д., Кісарчук З.Г. Консультативна психологія і психотерапія. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.118.

8) Уоллес В., Холл Д. Психологическая консультация. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.

9) Заика Е.В. Развитие внутреннего плана действий. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.38-40.

10) Ковалев В.Н. Семинар-тренинг „Стрессменеджмент” – эффективная антистрессовая программа для всех: Валеологический практикум. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.28-41.

11) Фадєєв М.Ю., Голушко О.О. Не хвилюйтесь – у вас екзамени . // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №2-3 – с112-119; 2004 - №2 – с. 67-73; №5 – с. 71-72; №5 – с.71-72; 2005 – №6 – с. 78-80; 2007 – №4 – с.24-29; (Закінчення) №6 – с.75-76.

12) Практикум. Як вийти зі стресу? // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 2 – с.34,39.

13) Скальмо Е.В. Стрес у детей (Индивидуальные и возрастные особенности реагирования на стресс) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с. 14-15.

14) Розов В.І. Психологічна діагностика адаптивних здібностей до стресу // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №11 – с.41-47.

15) Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 288 с.

16) Солошенко Д.В. Экстренная психологическая помощь. Консультирование. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.17-38; 2003 – №1 – с.61-66.

17) Мак-Кей М., Роджерс П., Мак-Кей Ю. Укрощение гнева. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 352 с.

18) Свияш А.Г. Разумный мир. Решаем проблемы. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

19) Штепа О.С. Тренінг „Актуалізація особистісної зрілості” (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.42-46; №3 – с. 48-61; (Закінчення) №4 – с. 22-36.

20) Колісник О.П. Саморозвиток духовності особистості // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №2 – с.12-18.

21) Мороз Л.І. Теоретичне та прикладне обґрунтування алгоритму складання програми тренінгу професійно-психологічного спрямування // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.7-10.

22) Горностай П.П. Консультативний практикум // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №5 – с.43-49; №6 – с.16-27; №7 – с. 10-20; №8 – с. 35-42; №10 – с. 24-32; (Закінчення) №11 – с. 4-17.

23) Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – К.: Професіонал, 2005 – 656 с.

24) Мороз Л.І. Засоби досягнення передбачуваних змін особистості учасника професійно-психологічного тренінгу // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №2 – с.48-51.

25) Іваник Г.С. Особливості психокореційного впливу на розвиток позитивного мислення старшокласників // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.19-23.

26) Розов В.І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №8 – с.24-27; № 11 – с. 17-21.

27) Мартинюк І. А. Техніки тілесно-орієнтованої терапії у корекції емоційних станів. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 60-63.

28) Васьківська С.В. Технологія консультативної взаємодії. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №6 – с. 1-21.

29) Горбунова В. В. Етичні дилеми у практиці психологічної допомоги. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №8 – с. 1-4.

30) Заїка Є.В., Зуєв І.О. Шкільне психологічне консультування: шляхи оптимізації пізнавальної діяльності. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 1-14.

31) Скворцов С.Ю., Зайва О.О. Методика дослідження стилю гумору (HSQ) та шкала використання гумору як ресурсу стресоподолання (CHS): опис, адаптація, застосування. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 31-33.

32) Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М., 2000. – 487 с.

2. Робота психологічної служби з групою (як форма і засіб вирішення проблем)

1) Крыжановская Ю.С., Третьяков В.П. Граматика общения. – М.: Смисл: Академический проект, 1996. – 276 с.

2) Кан-Калик В.А. Грамматика общения. – М.: Ропедагентство, 1995. – 108 с.

3) Войтович Н.О. Проблеми організаційного клімату у вищому закладі освіти. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 10 – с.6-9.

4) Біла О.Г. Пізнання групової динаміки АСПН через малюнок „Я і група”. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 6 – с.33-38.

5) Кушнірук Т.Д. Подолання конфліктності серед педагогів [див. також соц.-пс. тренінги спілкування] // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 9 (див. також: №№ 6,7,8, 10) – с. 38-42.

6) Кушнірук Т.Д. Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 1 – с.24-25.

7) Винославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки: заочна школа [див.: Тест-вправа „Ідеальний підлеглий очима керівника”] // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 8 (див. також: № 5,6,7 ) – с.35-37; 1998 – № 9 – с. 43-46; ... (Продовження) Розділ 2. Конфлікти // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 2 – с.22-24; 1999 – № 3 – с.29-31; 1999 - № 5– с.30-33; (див. також №7,8)... 2000 - № 2 – с.26.

8) Кэмпбелл Д.Т. Социальные диспозиции индивида и их групповая функциональность: эволюционный аспект / Психологические механизмы регуляции социального поведения. – М., 1979. – С. 76-102.

9) Донцов А.И., Полозова Т.А. Проблемы объективных детерминант межличностного конфликта в группе //Вестн. Моск.ун-то – Сер. 14. – Психология. – 1977. - №4. – С. 23-32.

10) Ли Д. Практика группового тренинга. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

11) Паркер Г., Кропп Р. Формирование команды: Сборник упражнений для тренеров. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

12) Серкіс Ж.В. Про організаційну культуру закладу освіти. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.4-9.

13) Жорнова О.І. Готовність до прийняття гуртових переживань у контексті соціокультурної нормативності (обговорення методики „Оплески в гурті”) Джонсон Д.В. Тренінг саморозкриття. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.69-70.

14) Джонсон Д.В. Удосконалення вміння спілкуватися // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.18-35.

15) Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: Совершенство, 1998. – 208 с.

16) Торн К., Маккей Д. Трениг. Настольная книга тренера. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с.

17) Джонсон Д.В. Тренінг саморозкриття. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.52-63.

18) Рэйс Ф., Смит Б. 500 лучших советов тренеру. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

19) Матвійчик О.С., Саханюк С.А. Скарбничка тренера. На допомогу психологу-початківцю // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №9; (Закінчення) №11 – с. 18-20.

20) Кисляк О.П., Нагорна І.І. Діагностика Я-концепції: адаптація тесту „Тенессійська шкала Я-Концепції” // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №12 – с. 55-58; (Закінчення) №1 – с. 11-14.

21) Філіппова І.Ю. Між культурна комунікація: психологічний дискурс // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №4 – с.9-11.

22) Березін А.М. Психологічні чинники формування національної свідомості. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 10 – с.54-56.

23) Волинець А.Г. Школа діалогу культур (нарис теорії і практики) // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №8 – с.21-26.

24) Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы / Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений – М., 1990.

25) Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения / Пер.с нем. – М.: Генезис, 2002. – 400 с.

26) Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. / Пер.с нем. – М.: Генезис, 2000. – 256 с.

27) Харченко С.В. Особливості спілкування чоловіків та жінок // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.12-15.

28) Капацина А.О. Тренинг для начинающих руководителей // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.30-36.

29) Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління для забезпечення злиття компаній. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 46-54.

30) Зубченко О.В. Взаємозв'язок самооцінки підлітків із їх соціометричним статусом у групі однолітків. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 - № 5 – с. 54-56.

31) Васьківська С. В. Засоби особистісної презентації та робота з ними. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №7 – с. 13-22; № 8 – с. 16-22.

32) Шевякова Є.В. Взаєморозуміння всупереч суб'єктивним уявленням співрозмовників один про одного. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 77-80.

33) Філіппова І.Ю., Матвійчик О.С. Мобінг як психолого-педагогічна проблема // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №2 – с.74.

34) Страцинська І.А. Ціннісні орієнтири самовдосконалення людини /Директор школи. Україна - 06'2007 р. - с. 27-33.

35) Страцинська І.А. Група як засіб і форма розв'язання проблем у професійній діяльності педагогів. //Психолог, 2012 - №24 – с.4-8.

36) Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організації // Психологія і суспільство – 2004 – №2– С.5-29.

37) Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию: групповые методы работы. – Москва-Воронеж, 2000.

38) Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М.: Класс, 2006. – 432 с.

39) Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и экологически замкнутых системах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 431 с.

40) Космолинский Ф.П. Эмоциональный стресс при работе в экстремальных условиях. – М.: Медицина, 1976. – 186 с.

41) Страцинська І.А. Психологічна служба системи освіти. Здійснення професійної діяльності у полі етнічному та у полікультурному середовищі - IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (25 березня – 05 травня 2013р.) м. Донецьк.

42) Страцинська І.А. Психологічний супровід у полікультурному і поліетнічному середовищі - Психолог – 2013 – №2 (506) – С. 13-16.

43) Страцинська І.А. Фактори успішності професійної діяльності модератора - Фахове видання // Наука і освіта. – 2012. - №6 – С.166- 170.

Індивідуальна робота представника психологічної служби.

1) Санникова О.П. Феноменология личности. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.

2) Дусавицкий А.К. Психология личности в социальном измерении. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.1-3.

3) Домнич Т.М. Опитувальник на визначення механізмів захисту (LSI, 8 механізмів захисту, психоеволюційна теорія емоцій Р. Плутчика)// Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.18-21.

4) Пономаренко И.Л. Проективный метод актуализации психологического запроса. (Див.: диссонанс, «Тест руки») // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.30-35.

5) Пащенко М.І. Методи діагностики і розвитку комунікативних вмінь і навичок. Методичні рекомендації (див.: Визначення типових способів реагування на конфліктну ситуацію: Тест К. Томаса) // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 9 – с.9-12.

6) Горностай П.П. Психодіагностична методика „Локус рольового конфлікту”. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.36-38.

7) Булка Н.І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.43-53.

8) Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь, 2002. – 480 с.

9) Маценко В.Ф. Технология создания имиджа. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с. 37-40 ... (Продовження) № 4 – с.37-42.

10) Мазур А.В. Страх як психологічна проблема особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №3 – с.25-28.

11) Шамшурин А.Г. Проблемы интерпретации результатов диагностики характера по методике Шмишека. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.54-57.

12) Мілютіна К.Л. Страх відокремлення. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – С.14-15.Удовенко М.В. Методы диагностики эмпатии. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7 – с.55-58.

13) Малімон Л.Я. До проблеми діагностики емоційності як властивості особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7 – с.59-65.

14) Штепа О.С. Пропріум зрілої особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №2 – с26-35.

15) Штепа О.С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура // Практична психологія та соціальна робота, 2005 (Початок) – 5; (Закінчення) – №9 – с.4-7.

16) Дмитрієва О.А. Особливості потребнісно-мотиваційної сфери психосоціально зрілих і психосоціально незрілих особистостей // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №9 [Анкета вивчення потребнісно-мотиваційної сфери особистості] – с.8-12.

17) Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагностики – М.: ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 1998. – 512 с.

18) Камероу Дж., Баргер Н., Кирби Л. Ваш психологический тип и стиль работы – Пер.с англ. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 224 с.

19) Гаєвська Н.В. Формування іміджу як проекцій архетипу в політичній рекламі. // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.15-18.

20) Вовчик-Блакитна О.О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку дитини: стратегії педагогічного супроводу // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №4 – с.1-3.

21) Маслоу А.Г. Мотивация и личность – СПб: Евразия, 1999. – 478 с.

22) Климчик В.О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №10 – с.52-59.

23) Трофімов Ю.Л., Напрана О.Б. Психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій поле залежних / поленезалежних особистостей // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №2 – с.3-11.

24) Калошин В.Ф. Конформізм: сутність, причини, наслідки, шляхи подолання // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.58-61.

25) Розов В.І. Методики оцінки і самооцінки адаптивних індивідуально-психологічних властивостей особистості// Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №6 – с. 30-48; 2007 – №7 – с.14-16.

26) Вітюк О. Ю. Міжособистісна атракція як основа рівня самооцінки особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 56-59.

27) Дьяков СІ. Техніка застосування репертуарних решіток Дж. Келлі у дослідженні суб'єктності особистості . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №3 – с. 39-53.

28) Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч.посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с.

29) Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.

30) Когутяк Н. Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель. // Психологія і суспільство – 2008 – №1 – с.115-126.

31) Потапчук Т.В. Дослідження процесу ідентифікації особистості // Педагогіка і психологія. – 2013. - № 1. – С.87-91.

4-1. Робота психологічної служби з дітьми різного віку

1) Бех І.Д. Ідентифікація у вихованні та розвитку особистості. // Педагогіка і психологія. – 2013. - № 4. – С.42-50.

2) Максименко С.Д. Психологічні механізми самореалізації особистості в медіа просторі. // Педагогіка і психологія. – 2013. - № 2. – С.14-18.

3) Третяк О.П. Виховання в дітей ціннісного ставлення до людини як психолого-педагогічна проблема // Педагогіка і психологія. – 2013. - № 1. – С.67-74.

4) Гурлєва Т.С., Вовчик-Блакитна О.О. Оздоровлення соціокультурного середовища дітей як психологічна проблема // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – (Початок) №5 – с.54-56; (Закінчення) №6 – с. 32-34.

5) Вовчик-Блакитна О.О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку дитини: стратегії педагогічного супроводу // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №4 – с.1-3.

6) Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – М.: Академический Проспект, 2001. – 704 с.

7) Колесникова Г.И. Справочник детского психолога /Г.И. Колесникова – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 348 с.

4-1. 1. Робота психологічної служби з дітьми різного віку : Особливості психологічної роботи з дітьми дошкільного віку

1) Юхова І.В. Що робити, якщо... (На допомогу дошкільним психологам, батькам та вихователям) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 2 – с. 9-10.

2) Гурковська Т.Л. Система завдань з розвитку сприйняття дітей третього року життя. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 3 – с. 32-34.

3) Арановская-Дубовис Д.М., Заика Е.В., Цопа Е.А. Роль сказки в психическом развитии ребенка-дошкольника. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 3 – с. 10-12.

4) Шеллі Братан. Тест „Дерево” // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с.24-29.

5) Матвійчик В.Є. Програма... розвитку емоційно-особистісної сфери... дошкільника // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.41-58.

6) Сушко В.В. Психологічна програма для учнів початкової школи „Формування довільності та зосередженості” // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №11 – с.46-51.

7) Мазур А.В. Арттерапія та дитяча гра як засоби корекції страху у дошкільників та дітей 6-7 років. ”. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 6 – с.5-10.

8) Литвиненко І.С. Розвиток словникового запасу дітей молодшого і середнього дошкільного віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №1 – с.28-32.

9) Байєр О.М. Психічна саморегуляція старших дошкільників (психолог-педагогічні умови розвитку) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.70-73.

10) Литвиненко І.С. Розвиток словникового запасу дітей молодшого і середнього дошкільного віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №2-3 – с.96-100.

11) Микитюк Н.В. Психологічні аспекти супроводу дітей раннього віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – (Початок) №1 – с. 30-41; №3 – с.34-38; №5 – с. 27-31; №6 – с. 48-56.

12) ШахТ.Г, Лукашук М.І. Пізнавальний потенціал дошкільника. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – (Початок) №1 – с. 42-51.

13) Поуль В.С. Особливості взаємозв'язку мовленнєвої діяльності та вольової поведінки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №9 – с. 51-58.

14) Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). – К.: Стилос, 2000. – 336 с.

15) Дидактичний супровід навчальної дисципліни «Психологічна служба в системі освіти» для студентів за спеціальністю 7.01010101 «Дошкільна освіта». Електронний варіант -- Дидактичний супровід // Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2013 рік. - 101 с.

4-1. 2. Робота психолога з дітьми різного віку : Особливості психологічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку

1) Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами. Методичний посібник. – К.;Х.: Ранок, 2010. – 416 с.

+ Серія „Бібліотека шкільного психолога” - видавництво „Ранок”, 2010.

2) Висковатова Т.П. Дифференциация задержки психического развития от нормы до олигофрении. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 9 – с.13-23.

3) Кондратенко Л.О., Богуславська Л.О. Я хочу, можу, буду добре вчитися (Діагностика та корекція готовності дитини до школи) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 3 – с. 14-22; ... (Закінчення) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 4 – с. 18-23.

4) Тарасун В.В. Попередження недорозвитку навчальних здібностей у дітей // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с.9-13; (Закінчення) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 2 – с.11-13.

5) Васьковская С.В., Горностай П.П. Если учение «пробуксовывает» (Ситуационные задачи по психологическому консультированию) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с.23,30; // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 4 – с.29.

6) Бастун Н.А. Диференційна діагностика шкільного невстигання та стратегії його корекції. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 4 – с. 10-14; №5 – 24-26.

7) Бовть О.Б. Психокоррекционная работа по предупреждению агрессивности детей младшего школьного возраста // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с.18-19; № 3 – с.3-8; № 4 – с.15-17; № 5 – с.19-23; № 8 – с.14-18; 1998 - № 9 – с.15-19.

8) Шебанова В.И. Профилактика и коррекция агрессивного поведения у младших школьников с задержкой психического развития. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 10 – с. 29-30; 2002 – №1 – с. 6-21.

9) Акіменко Ю.Ф. Програма та методика проведення ігрових занять з розвитку соціального інтелекту в учнів 1-4 класів. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 10 – с.31-33.

10) Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; в 4-х тт.. – Тт. 2-3. – М.: Генезис, 1998. – 160 с.

11) Поліщук С.А. Розвиток вольових якостей у дітей молодшого шкільного віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.12-14.

12) Поліщук В. Негативні особистісні утворення в дітей молодшого шкільного віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.11-13.

13) Марінушкіна О.Є. Проблема шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.10-12.

15) Каган В.Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопросы психологии. – 1984. - № 4.

16) Выготский Л.С. Проблема возрастной периодизации детского развития // Вопросы психологии – 1972. - №2. – С. 114-123.

17) Гобова Л.Ю. „Психологічна готовність до життя” для школярів 1-7 класів (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №3 – с.40-52; 2004 – №7 – с. 15-21.

18) Безверхий О.С. Методика діагностики моральної саморегуляції молодшого школяра (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с.36-45.

19) Бєлкіна О.В. Критичне мислення учнів початкових класів // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – (Початок) №4 – с. 37-42; №5 – с. 43-51.

20) Акімова М.К., Козлова В.Т. Розвиток розуміння навчального матеріалу в учнів 3-5 класів. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.32-41.

21) Вітюк О. Ю Программа занять з корекції агресивності учнів 5-8 класів. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 35-45.

22) Гобова Л.Ю. Курс „Основи психологічної готовності до життя”. Конспекти уроків циклу „В тобі самому джерело циклу” для учнів 3 (2) класу (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №4 – с. 43-47; №5 – с. 45-51.

23) Обухов Я.Л. Диагностика внутрисемейных отношений при помощи проективной методики «три дерева». // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 8 – с.17-21.

24) Курганов С.Ю. Построение подростковой школы // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.4-16.

25) Скорикова Л.В. Методичні рекомендації для проведення курсу „Філософія і психологія для дітей у початкових класах” Додаток до курсу // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – (Початок) №4 – с.44-45; (Закінчення) №5 – с. 16-23.

26) Пеньковська Н.М. Групова психокорекція у роботі з молодшими школярами // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – (Початок) №9 – с.72-74; № 10 – с. 60-72; №11 – с. 72-80; (Закінчення) № 12 – с. 39-49.

27) Пеньковська Н.М. Здатність молодших школярів регулювати власну поведінку як складова рефлексивної самосвідомості // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №8 – с.51-54; №10 – с.60-72.

28) Олексюк В. Р. Психомалюнок як засіб дослідження світоглядних уявлень дітей молодшого шкільного віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 69-74.

29) Тітов І.Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів у навчальній діяльності. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №4 – с.28-33.

30) Юдіна Н.О. Особливості структури мотивації молодших школярів при інтегрованому навчанні. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №9 – с. 46-50.

31) Томчук С. Динаміка негативних психічних станів у молодших школярів та шляхи їх трансформації // Психологія і суспільство, 2005 – №3 – с.101-108.

32) Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Программа формирования психологического здоровья у младших школьников. – М.: Генезис, 2001. – 280 с.

33) Зубаль Н.Г. Розвивальна ігротека для школярів 6-7 років (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №1 – с.58-62; 2006 – №2 – с.54-58; (Закінчення) №3 – с.43-51.

4-1. 3. Робота психологічної служби з дітьми різного віку : Особливості психологічної роботи з дітьми середнього шкільного віку

1) Циркин С.Ю. Справочник по психологи и психиатрии детского и подросткового возраста. – СПб.: Питер, 1999. – 752 с.

2) Котко Т.П. Пути формирования здорового психологического климата в классном коллективе (9-12 лет). // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 6 – с.22; № 6 – с.13-20; №7 – с. 13-20.

3) Козлик Е.Г. Программа адаптации детей к средней школе „Первый раз в пятый класс!” // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №5,№6 – с.9-19.

4) Крупенко О.В. Нова ігрова методика діагностики конфліктних ситуацій „Два козлики” // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №5 – с.28.

5) Гобова Л.Ю. Курс „Основи психологічної готовності до життя” Конспекти уроків циклу „З малої стежини твій шлях до вершини” для учнів 5 класу // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №8 – с.49-64.

6) Гончаренко С.А., Манилова Л.М. Комплексная диагностика интеллектуального развития учащихся 7-11 кл. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 4 (див. також № 5, 6-7) – с.24-28.

7) Корніяка О.М. Комунікативна гра як засіб становлення і розвитку культури спілкування підлітка // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №2 – с.77-80.

8) Заика Е.В. Память: ее развитие и совершенствование // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.39-44.

9) Трухін І.О., Шпак О.Т. Виховна робота з учнями середнього шкільного віку (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.9-17; – №11 – с. 1-6.

10) Романовська Д.Д. Тренінгові опанування учнями проблемно-вирішальної поведінки // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 5 – с.68-74.

11) Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под ред.И.В. Дубровина. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 134 с.

12) Рєпнова Т.П. Феномен емоційної зрілості і кризи розвитку (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.42-52; №6 – с54-64.

13) Гурлєва Т.Г. Діагностика та корекція відповідальності у підлітків. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 5 – с.5-11.

14) Трухін І.О., Шпак О.Т. Методи організації самовиховання учнів (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №3 – с.5-15.

Мізерна О.О. Корекційна тренінгові програма „Самовдосконалення” для подолання агресивних проявів серед підлітків. // Практична психологія 15) та соціальна робота, 2003 – №4 – с.37-43.

16) Матвійчук О.С. Як навчити школярів розв’язувати конфлікти. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 8 – с.13-18; 2000 - №1 – с. 10-14.

17) Удовенко М.В. Развитие эмпатии у подростков. Программа игрового социально-психологического тренинга. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 3 (див. також №5) – с.6-13.

18) Методика вивчення особистості: Тест „Егостани”; Тест шкільної тривожності; Опитувач Тейлора (модифіковані). // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 7 – с.32-36.

19) Юрченко З.В. Ігрові методики розвитку художньо-словесних здібностей учнів 5-11 класів. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 2 – с.9-12.

20) Берлінський О.І. Формування стратегії аналогізування (на матеріалі географії). Програма спецкурсу для 6-8 класів // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.53-56.

21) Седнев В.В. Диагностика невротических расстройств у детей младшего и среднего школьного возраста (Детский вопросник неврозов) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 2 – с.17-20.

22) Страцинська І.А. "Найрозумніший" чи "найшвидший"? / Психолог № 10 (202) - С. 27 - 28.

23) Жуков В.В. Ти і твої права (тренінг для підлітків 13-17 років) // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 9 – с.28-31.

24) Лапенок М.И., Моисеев В.Г. Формирование готовности ученика основной школы к обучению в старшей школе (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №6 – с. 42-56; (Закінчення) № 7 – с. 21-25.

25) Кашкарьова Л.Р. Методика визначення потенційних навчальних можливостей учнів основної школи. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №5 – с. 21-26.

4-1. 4. Робота психологічної служби з дітьми різного віку : Особливості психологічної роботи з дітьми старшого шкільного віку, юнаками

1) Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000. – 624 с.

2) Мамешина О.С. Эколого-психологический тренинг для старшеклассников // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.17-38.

3) Болтівець С.С. Оцінка референтної і вікової психогенності // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.52-55.

4) Грицаєва І.В., Бурлачук Л.Ф. Фактори ризику: що молодь та підлітки знають про СНІД // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 3 – с.39-42.

4) Петрович В.С., Закусило О.Ю., Шульган Ф.П., Федорчук І.В., Никитюк Л.М. Тренінг з впровадження програм профілактики ВІЛ/СНІДу та пропаганди здорового способу життя (Початок)// Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №10 – с.16-29; (закінчення) №11 – с. 7-36.

5) Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодежи. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 3 – с.36-37.

6) Поміткін Е.О. Проблема розвитку та діагностики духовних ціннісних орієнтацій у старшокласників. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 10 – с.10-16.

7) Лантушко Г.Н. Развитие личностного целеполагания старшеклассников. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - №2 (див. також № 1) – с.14-19.

8) Дика В.А. „Телефон довіри” молодіжна лінія. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 3 – с.11-13.

9) Чумакова Л.П. Групове проективне малювання – це імпровізований танок. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 1 – с.89-91.

10) Моргун В.Ф. Опитувальник реального, бажаного та фантастичного бюджетів часу людини // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.45-50.

11) Ковчин Н.А. Диференціація учнів за здібностями у старших класах. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 6-7 – с.15-17.

12) Губенко О.В. Чи можна навчити школярів робити відкриття? (З досвіду розвитку творчого мислення старшокласників) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 6-7 – с.29-32.

13) Кордунова Н.О. Стосунки особистості та її спілкування. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 4 – с.46-47.

14) Поміткін Е.О. Методика „Перетворення” // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.17-20.

15) Шебанова С.Г. Практичний курс «Сприяння своєму зростанню» // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 3 (див. також №2, 4)– с.21-28.

16) Моляко Р.В. Свет мой, зеркальце, скажи... ( Самооценка внешности в подростковом и юношеском возрасте. Методы диагностики) // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 4 – с.21-22.

17) Методика вивчення особистості: Тест „Егостани”; Тест шкільної тривожності; Опитувач Тейлора (модифіковані). // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 7 – с.32-36.

18) Духнович В.Н. Опросник стратегий и атрибуций (SAQ): описание, адаптация, применение. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 1 – с. 15-21.

19) Рудометкина Е.А. Развитие когнитивных процессов учащихся. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 6 – с.11-17.

20) Коломинский Я.Д. Человек: психология. Кн.для учащихся старших классов. – М.: Просвещение, 1980. – 224 с.

21) Міщенко Т.А. Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь саморегуляції емоцій у старшокласників. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 7 – с.10-13.

22) Пономаренко Л.П., Білоусова Р.В. Основи психології для старшокласників: Навчальні програми. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 5 – с.17-20; № 6 – с.18-20; № 7 – с.22-23; 2001 - № 4 – с.26-29.

23) Рудомьоткіна О.А. Матеріали курсу „Психологія особистості” для старшокласників. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.11-23.

24) Шемелюк І.Я. Короткий індекс самоактуалізації і шкала ясності Я-концепції як показник особистісної зрілості. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.26-27.

25) Лебедев М.В. Психологический тренинг развития самосознания у подростков. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №5 – с.61-73.

26) Дроздов О.Ю. Проективна методика „Тест руки” з досвіду використання на молодіжних вибірках. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 - № 7 – с.24-27.

27) Гіббс Джон Тренінг моральних міркувань // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №8 – с.14-36.

28) [Економічна психологія] Аверьянова Г., Москаленко В. Особливості економічної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.49-55.

29) Брунова-Калісецька І. Крос-культурні особливості соціальної дистанції в рамках міжетнічної адаптації старших школярів // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №12 – с.67-70.

4-1.5. Робота психологічної служби з дітьми різного віку : Особливості психологічної роботи з юнаками, студентською молоддю

1) Губенко .В. Розвиток здатності до розуміння та засвоєння навчальної інформації. (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №11 – с.60-64; № 12 – с. 33-35; (Закінчення) 2005 – №2 – с. 47-49.

2) Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.21-32.

3). Занюк С.С. Мотиваційний тренінг. Формування мотиваційної учбової діяльності у студентів та старшокласників. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №8 – с.31-42; №9-10 – с.74-83.

4) Хазратова Н.В. Тренінг адаптації першокурсників до умов навчання у вищому закладі освіти (Включення до соціально-психологічного простору організації). // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 5 – с.27-31

5) Попелюшко Р.П. Аналіз вивчення проблеми формування самооцінки у студентської молоді // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №7 – с.72-75.

6) Попелюшко Р.П. Програма корекції відхилень у розвитку самооцінки студентської молоді // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №8 – с.55-64.

7) Шебанова С.Г. Анализ «образа Я» в исследовании феномена агрессии у студентов. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 1 – с.31-34.

8) Гридковець Л.М. Засади формування психосексуальної культури студентської молоді (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №10 – с.16-29; №11 – с. 37-40.

9) Ткач Н.В. Некоторые методы исследования проявления зависти у студентов // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №6 – с. 69-72.

10) Гридковець Л.М. Роль релігійного фактора в розвитку психосексуальної культури сучасної студентської молоді // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.17-20; (Закінчення) №11 – с. 72-73.

11) Коваленко О.Г. Емоційні аспекти педагогічного спілкування. Програма спецкурсу для підготовки студентів педагогічних спеціальностей. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.25-35; (Закінчення) №11 – с. 38-41.

12) Цекова Я.Ю. Психологічна корекція високої особистісної тривожності у студентів-соціальних працівників. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №12 – с.66-71.

13) Ракитянська С.С. Порівняльний аналіз результатів дослідження психологічних факторів резистентності до стресу у дівчат та юнаків старшого юнацького віку. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.110-115.

14) Чирков В.И., Диси Э.Л. Святи между здоровьем студентов и их жизненными стремлениями, восприятием родителей и учителей / Вопр.психол. – 1999. - №3 – С. 48-57.

15) Періг І.М. Тренінгові методика розвитку творчості студентів природничо-наукових спеціальностей // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №10 – с.45-51.

16) Дідора М.І., Яцула В.В. Розвиток впевненості у студентів // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №11 – с.30-34.

17) Земна А.Б. Проблема ефективності управління студентською групою: тренінг розвитку лідерських якостей студентів // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.42-48.

18) Філіппова І. Ю. Літня школа з психології - нова проблемно-евристична форма додаткової освіти студентів. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 59-61.

19) Подкоритова Л. О. Індивідуально-типологічні особливості антиципації життєвих виборів випускників вищих навчальних закладів. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 15-17.

20) Яцюк М.В. Адаптація опитувальника академічної саморегуляції Р.М.Райана і Д.Р.Коннелла (CAUSAL DIMENSION SCALE II SRQ-А). // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №4 – с.45-47.

21) Кокун О.М. Здоровий спосіб життя та навчальна успішність студентів . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №6 – с. 74

22) Мустафаев С.М. Межэтническая адаптация студентов в условиях совместной учебной деятельности. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №6 – с. 76-80

23) Методика «Способность к обучению в школе» (Г. Вицлак) // Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей. – Самара: Издательский дом «Бахрам-М», 2008. – С. 147-164.

а також див. у

//Практична психологія та соціальна робота, 2011 – № 7 – С. 59- 65.

4-2.Робота представника психологічної служби з дорослими

4-2. 1. Робота психологічної служби з педагогами

1) Матвеєва М.П. Особливості професійної діяльності шкільного психолога (рекомендації з проблем оптимізації нормативних аспектів діяльності) // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №1 – с.44-60.

2) Бодалева А.А. Психологические условия педагогического общения // Психология педагогического общения / Сб. научных трудов. – Кіровоград: КГПИ, 1991. – Т. 1. – С. 4-14.

3) Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка педагога к общению с учащимися. К.: Вища шк., 1988. – 112 с.

4) Зуєв І.О. Навчальні стилі. Експрес-методика та рекомендації педагогам. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.16-20.

5) Чернобровкин В.М., Чернобровкина В.А. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 1 – с.5-20.

6) Чернобровкин В.М., Чернобровкина В.А. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов. Оценочные таблицы // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 2 – с.17-25.

7) Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів. Психологічний аспект. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 5 (див. також №4) – с.16-22.

8) Манцевич В.Ф., Козенчук Н.А. Практичні поради вчителю з розвитку педагогічної інтуїції. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.9-11.

9) Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів (див. також №1) // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.12-13.

10) Мінько Т.В. Емпатія як умова розвивального впливу в між особистісних стосунках. Методичні рекомендації для практичних психологів та вчителів. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 2 – с.19-21.

11) Юрченко В.І. Дослідження особливостей „Образу-Я” майбутнього вчителя із застосуванням модифікованого тесту „Двадцять тверджень самоствердження”. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 3 – с. 5-7.

12) Хаєт Л.Г. Професійно орієнтований асоціативно-малюнковий тест фрустрацій них реакцій. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.51-54.

13) Черный Е.В. Инициирование профессиональной рефлексии у педагогов. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №3 – с.1-3.

14) Болтівець С.І. Сучасний стан розробленості педагогічної гігієни. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №2 – с.54-66.

15) Болтівець С.І. Формування психогігієнічної позиції педагога. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.45-48.

16) Болтівець С.І. Якість психічного здоров’я: педагогічні критерії, прогнозування. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №5 – с.62-66.

17) Савчук Н.А. Діагностика особистісно-характеріологічних особливостей вчителів загальноосвітніх шкіл. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №11 – с.78-80.

18) Вірна Ж.П., Івашко О.Є. Актуально-потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації педагогів. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №8 – с.74-78.

19) Калошин В.Ф. Як подолати стрес у педагогічній діяльності . // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №8 – с.58-67; №9 – с.60-66.

20) Винославська О.В. Зміст моделі психолого-управлінського консультування працівників навчальних закладів з проблеми ефективної між особистісної взаємодії. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №3 – с.1-4.

21) Страцинська І.А. Психологічний супровід освіти /Завуч № 3 (261), січень 2006 р. - С. 8-10.

22) Коваленко О.Г. Емоційні аспекти педагогічного спілкування // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10; (Закінчення) №11 – с.38-41.

23) Савенкова Л.О. „Комунікативна атака” у формуванні навичок педагогічного спілкування // Педагогіка і психологія. – 1998. - № 4. – С. 100-106.

24) Заброцький М. М. Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 31-34.

25) Пріснякова Л. М. Інноваційна поведінка учасників освітнього простору. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №9 – с.1-5.

26) Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – 712 с.

27) Сціборовська Н. Аналіз факторів формування моральних взаємовідносин у педагогічному колективі // Психологія і суспільство – 2008 – №1 – с.130-133.

28) Щербак О.І. Психолого-педагогічні засади професійного розвитку і саморозвитку педагога професійного навчання в контексті освіти впродовж життя // Педагогіка і психологія. – 2015. - № 2. – С. 27-34.

4-2. 2. Організація роботи психологічної служби з батьками учнів

1) Рахматшаева В.А. Граматика общения (Школа для родителей). – М.: Сім’я и школа, 1995. – 188 с.

2) Акименко Ю.Ф. Тренінг батьківської ефективності. Програма і методика проведення. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 5 – с.21-28.

3) Братусь І. Програма „Школа батьківства”. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.49-50.

4) Губенко О.О., Мельничук Л.В. Інтерактивні форми роботи з батьками шестирічних першокласників // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.36-52.

5) Сербіна Р.Г. „Групи зустрічей” для батьків проблемних учнів. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №1 – с.22-25.

6) Радченко М.І. Особливості соціально-психологічної саморегуляції сімей з „ненаучуваними” дітьми // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №3 – с. 23-27.

7) Радченко М.И. Тренинги личностного роста как метод психокоррекционной помощи родителям „необучаемых” детей (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.36-45; (закінчення) №11 – с. 47-55.

8) Русалкіна Л.М. Материнська школа: досвід роботи Херсонського обласного ЦССМ. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.40-44.

9) Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 240 с.

10) Фелан Т.У. Воспитание без принуждения – Мн.: Попудри, 2006. – 288 с.

11) Пономаренко Л.П. Роль тренінгу батьківської ефективності у формуванні демократичної ментальності (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №11 – с.66-67; (Закінчення) №12 – с. 13-15.

12) Корчова Г.Л. Роль сім’ї у формуванні сексуальної культури старшокласників // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №2; №3 – с.17-19.

13) Бондаренко З.П., ЛазаренкоВ.І. Соціально-педагогічна робота з дітьми та батьками в громаді . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №4 – с.50-53.

4-2. 3. Робота психологічної служби з інженерно-технічним персоналом та на підприємствах

1) Психология. Учебник для технических вузов / Под. ред. В.Н. Дружинина – СПб.: Питер, 2000 – 656 c.

2) Рибалка В.В. Роль психологічної культури у професійному становленні гуманітарно-технічної еліти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць. Ч.1. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2002 – С. 273-279.

3) Драгов В.П. Психотроника. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №9 – с.50-57.

4) Заїка Є.В., Жорник Є.В. Психотренінг в професійній діяльності: комплексні психологічні заняття для операторів // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.49-50.

5) Ангуладзе Т.Ш. Проблема мотивации в теориях установки и деятельности // Развитие эргономики в системах дизайна. – Боржоми, 1979. – 234 с.

6) Доценко Л. Психологічне осмислення етапів технічної та художньої творчості// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.118-122.

7) Руссу В.М., Пеструев Н.А., Жила К.Д., Ангелов Г.В., Тенюх К.М. В поисках эффективного управления. Учебное пособие. /Под общей редакцией профессора Ангелова Г.В. / Рекомендуется Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. - Одесса: Аспект, 2002. - 292 с.

8) Руссу В.М., , Ангелов Г.В. и др.. Социология воспитания управленческого персонала. Учебное пособие. Серия "Социальные и психолого-педагогические проблемы управления"/ Рекомендуется Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. - Одесса: СМИЛ, 2003. - 308 с.

9) Винославська О.В., Андрійченко Н.Г., Розвиток практичної компоненти комунікативної компетентності студентів технічного університету // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с. 65-68.

10) Чугунова Э.С. Опыт построения модели личности членов инженерного коллектива // Социальная психология: История, теория, эмпирические исследования. – Л., 1973 – С. 252-260.

11) Словьева С.В., Бендас Т.В. Об исследовании социально-психологического климата предприятия швейной промышленности // Тезисы докладов научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Караганда, 1986. – С. 106.

12) Горбов Ф.Д., Лебедев В.И. Психоневрологические аспекты труда оператора. – М.: Медицина, 1975. – 215 с.

13) Радкевич В.О. Професійний розвиток персоналу вітчизняних підприємств. //Педагогіка і психологія, 2015 - №1 – с. 27-32.

4-2. 4. Робота психологічної служби у військових частинах, поліцейських підрозділах/ відділках міліції

1) Медведєв В.С. Практична психологія в органах внутрішніх справ України. Сьогодення та перспективи. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.47-48.

2) Синєокий О. Індивідуально-психологічні умови професійної деформації слідчого // Психологія і суспільство – 2008 – №1 – с.138-142.

3) Делікатний С.К. Етичний кодекс практичного психолога ОВС МВС України. Проект. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 1 – с.37-39; №2 – 29.

4) Горелов І.Ю., Лефтеров В.О. Професійно-психологічний тренінг з формування готовності курсантів ВНЗ МВС України до застосування зброї // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.37-39.

5) Малкова Т.М. Експектації співробітників органів внутрішніх справ щодо поведінки правоохоронців у конфліктних ситуаціях // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №5 – с.69-73.

6) Мороз Л.І., Яковенко С.І. Встановлення психологічного контракту працівниками внутрішніх справ при спілкуванні з різними категоріями громадян (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №11 – с.21-37.

7) Барко В.І Розвиток професійно важливих якостей управлінця поліцейського підрозділу (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №10 – с.61-66; №11– с.65-77.

8) Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Омельченко С.В. Групові ролі у команді поліцейського підрозділу. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №1 – с.41-44.

9) Мороз Л.І. Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції (Початок) // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с.51-54; 2005 – №2 – с. 61-68; (Закінчення) №3 – с. 28-36.

10) Кондратьєв Ю.Я. Використання психологічних знань як напрям удосконалення діяльності оперативних підрозділів з розкриття злочинів . // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №5 – с.61-62.

11) Сіліонова Н.В. Вправи для курсантів, спрямовані на запобігання конфліктам та шкідливим звичкам // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.40-42.

12) Агаєв Н.А., Литвиненко Е.С. Рольові ігри професійно-психологічного спрямування в системі МВС України // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.31-34.

13) Конуп О.Ф. Допоміжні тренінгові вправи (МВС)// Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.38.

14) Лев енець О.А. Тренінгові вправи для розвитку окремих психічних функцій (МВС)// Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.39.

15) Скрипко Л. Психологічні особливості спілкування майбутніх офіцерів. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.45-46.

16) Глушкова Т. Профілактика суїцидів у військових частинах. Методика роботи у військових частинах України щодо вивчення та профілактики суїцидальних явищ серед військовослужбовців (З досвіду підрозділів ППО) // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 1 – с.26-31; №2 – 27-28.

17) Чорноусенко Н.С. Варіативність підходів до вивчення креативності командирів військових підрозділів. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 7 – с.39-40.

18) Ірхін Ю.Б. Використання мультимедійних технологій при розробці модулів тренінгових програм (МВС)// Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.35.

19) Ковальчишин Н.І., Литвинова Г.О. Гра „Лабіринт” (МВС)// Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.36-37.

20) Будник С. Визначення рівнів сформованості професійної готовності офіцерських кадрів до творчого вирішення завдань управлінської діяльності // Психологія і суспільство, 2005 – №3 – с.126-129.

21) Стасюк В. Психологічна допомога військовослужбовцям у бойовий та після бойовий період // Психологія і суспільство, 2006 – №2 – с.137-140.

22) Ягупов В. Військова психологія: Підручник. – К.: Тандем, 2004. – 656 с.

23) Инженерная психология в военном деле / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Воениздат, 1983. – 224 с.

24) Тепелим В.М., Приходько. Реформування системи військової освіти як пошук раціональних підходів і рішень. // Педагогіка і психологія. – 2014. - № 4. – С.36-43.

4-2. 5. Робота психологічної служби з офісними працівниками/ бізнесменами та з працівниками сфери надання послуг

1) Экономическая психология / Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Питер, 2000 – 512 с.

2) Дейнека О.С. Экономическая психология. – СПб.: Питер, 1997 – 160 с.

3) Психология. Учебник для экономических вузов / Под. ред. В.Н. Дружинина – СПб.: Питер, 2000 – 656 с.

4) Борисов В.К. Этика бизнеса // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №10 – с. 63-65.

5) Гриненко Л.А. Автоматизированная диагностика персонала в сфере менеджмента и бизнеса. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 2 – с.32-36.

6) Кратний вариант теста Торренса „Диагностика невербальной креативности”. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №1 – с.25-37.

7) Мірошниченко О.М. Психологічні особливості особистісної самоактуалізації ділової жінки у сучасному суспільстві // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.56-59.

8) Завьялова Е.К., Посохова С.Т. Психология предпринимательства. – СПб, 1994.

9) Дайновський Ю.А. Ефективні рішення в мікроекономіці: 505 прийомів бізнесу. – Львов: Ініціатива, 1997 – 160 с.

10) Малахів С.В. Основы экономической психологи: Учеб. пособие / Под ред. И.В. Задорожнюка. – М., 1992.

11) Кряж І.В., Повидиш М.Ю., Лавренова О.В. Реклама, що викликає негативні переживання: який образ товару вона формує? // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №9 – с. 35-38.

12) Малкова Т. М., Вартилецька І. А. Психологічні механізми професійної деформації працівників міліції. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок) №9 – с. 48-56.

13) Акімов Д.І. Проблеми формування концептуальних основ соціального маркетингу. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №4 – с.17-20.

14) Андерсон Р., Шихирев П. «Акулы» и «дельфины» (психология и этика российско-американского делового партнерства). – М.: Дело ЛТД, 1994. – 208 с.

15) Москвичёв С.Г. Мотивация, деятельность и управление. – К; Сан-Франциско: Light Press, 2003. – 492 с.

16) Завалкевич Л.Е. Развитие психологической гибкости как фактор эффективности менеджерской деятельности. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №1 – с.15-29.

17) Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Основы психологии управления. – Х.: Ун-т внутр.дел, 1999. – 528 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.