Здавалка
Главная | Обратная связь

Задача 3 (Матриці Джонса).Умова: Маємо с-му (дивись малюнок), яка складається з двох пластинок , між якими розташовано фазообертач, який змінює фазу на кут . Права пластинока повернута на кут . Знайти власні хвилі с-ми (хвилі, поляризація яких не змінюється після проходження через пластини) на прохід в обох напрямках та стан їх поляризації (еліптичність і азімут). Далі іде розв’язок. У власній с-мі координат матриця кожної з пластин має вигляд: - т. як для пластинки . Але, т. як. друга пластина повернута на кут , то матриця Джонса для неї матиме вигляд: . Матриця Джонса для фазообертача має вигляд: . Повна матриця с-ми при проходженні хвилі зліва направо має вигляд:

. Поляризаційні умови: стан поляризації не повинен змінитись після проходження с-ми, отже . Тут - компоненти хвилі у власній с-мі координат. Знаходимо з умови рівності нулю головного визначника с-ми (*): . Далі обчислюємо відношення , яке дасть нам змогу визначити параметри хвилі: . Отже з (**) маємо: . Далі обраховуємо параметри, які визначають вигляд поляризації, а саме еліптичність і азимут: - така еліптичність відповідає прямій (лінійно поляризована хвиля). Для азимуту маємо: . Отже дві власні хвилі с-ми являють собою лінійно поляризовані хвилі, площина поляризації яких має кут з осями власної с-ми координат. Для іншого напрямку поширення хвилі все аналогічно: . Власні числа і власні хвилі будуть точно такі самі як в попередньому випадку.

 

45.Чому і наскільки коефіцієнт підсилення газового лазера на довжині хвилі 3,39 мкм більший за коефіцієнт підсилення на довжині хвилі 0,63 мкм?(F l u f f y)

 

Точна формула для Гаусівської лінії має вигляд: Тоді напівширина визначається з рівняння: А повна напівширина:

Тоді можна визначити через :

Розглядаємо тепер He-Ne: Частоти, що їм відповідають ( ), співвідносяться відповідно . Робимо висновки із отриманих чисельних результатів враховуючи формули (3) і (4): 1) напівширина лінії для 3.39 мкм більше як в 5 разів менша ніж у 0.63 мкм. 2) відповідно коефіцієнт підсилення на резонансній частоті для 3.39 мкм в 5 разів більший ніж у 0.63 мкм.

 

38.Виведіть формулу для частотної залежності коефіцієнта підсилення однорідноуширеної лінії активної речовини лазера при генерації на частоті , що не співпадає з центральною частотою . Відомі коефіцієнти втрат і ненасичене значення коеф підсилення на центральній частоті .

Однородное уширение линий может быть вызвано конечным временем жизни в данном состоянии связанным с вероятностью спонтанного перехода, либо взаимодействием молекул между собой (в том числе и соударением). Однородное уширение одинаково для каждой отдельной молекулы и характеризуется полушириной линии (шириной однородной линии перехода (индекс л)), которая почему-то не задана (спросите у Пкгача). Будем считать ее заданной. (Насыщенный коэф усиленияопределяется из формулы (1) , где - коэф нелинейности, S – яркость, v – скорость света в среде (это так для справки)). Контур насыщения усиления описывается лоренцевой кривой (2), где может быть найдено из условия , получим (3). Зачем было дано не знаю.

 


 

КР №1

 

 

 

 

 

 

КР №2

 

 

 

 

 

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.