Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки до аналітичних розділів завданняМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

з курсу«Економічний аналіз підприємства»

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

7.03050701 – маркетинг

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК УДХТУ 2015

ЗМІСТ

1. Загальні положення.

2. Методичні вказівки до аналітичних розділів завдання.

Загальні положення

Домашнє завдання є однією із складових, що формують майбутнього менеджера, і передбачене навчальним планом підготовки бакалавра з менеджменту в процесі вивчення курсу «Економічний аналіз підприємства».

Мета домашнього завдання:

а) закріплення і поглиблення теоретичних знань з курсу «Економічний аналіз підприємства»;

б) придбання студентами необхідних навичок для самостійної роботи при проведені економічного аналізу;

Об’єктом домашнього завдання виступають техніко-економічні показники, що надаються викладачем.

Домашнє завдання повинне містити:

- титульний аркуш (зразок дається в додатку);

по кожному техніко-економічному показнику, що затверджений викладачем:

- вхідні дані для виконання домашнього завдання,

- факторний аналіз техніко-економічного показника;

- зведену таблицю результатів аналізу по кожному техніко-економічному показнику;

- висновки за результатами аналізу по кожному техніко-економічному показнику.

Усі розділи роботи за змістом повинні бути тісно пов’язані між собою.

Домашнє завдання виконується на стандартних аркушах, формат А4, українською мовою і набраною на комп’ютері (Шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5), або рукописно.

Зміст домашнього завдання:

Вступ.

1. Аналіз виробництва продукції.

1.1. Вхідні данні для проведення аналізу виробництва продукції (таблиця).

1.2. Факторний аналіз виробництва продукції.

1.3. Результати аналізу виробництва продукції (таблиця).

1.4. Висновки за результатами аналізу виробництва продукції.

2. Аналіз наступного економічного показника, наданого викладачем.

Наприклад, аналіз використання основних фондів підприємства (фондовіддачі).

1.1. Вхідні данні …..………….

1.2. Факторний аналіз ………..

1.3. Результати аналізу ………

1.4. Висновки …………………

3. Аналіз наступного економічного показника, наданого викладачем.

Наприклад, аналіз використання трудових ресурсів підприємства (продуктивність праці).

Методичні вказівки до аналітичних розділів завдання

У вступі до домашнього завдання наводиться місце і роль економічного аналізу в системі менеджменту на виробництві, його призначення і розкривається основний зміст домашньої роботи.

У аналітичних розділах роботи виконується економічний аналіз діяльності підприємства по виробництву продукції по тим техніко-економічним показникам, що затверджені викладачем.

Вхідні данні для проведення аналізу виробництва продукції (інших показників) формуються в вигляді таблиць (див. Додаток 1) на підставі даних, що надані в Додатку 2.

Факторний аналіз того чи іншого узагальнюючого техніко-економічного показника виконується в наступній послідовності:

- розробка факторної моделі показника за даними, що надаються в таблиці вхідних даних згідно Додатку 1;

- розрахунок зміни вартості продукції до базового значення;

- розробка формул розрахунку впливу зміни факторів на зміну показника згідно його факторній моделі;

- розрахунок впливу зміни факторів на зміну показника послідовно з розробкою формул впливу;

- формування вихідної таблиці результатів факторного аналізу.

Для приклада в даних методичних вказівках розглянуто факторний аналіз виробництва продукції по показнику – вартість продукції.

Факторна модель вартості продукції згідно даним Додатка 1 має наступний вигляд (див. Рис.1).

Зміна вартості продукції розраховується по формулі:

Те саме у відсотках до базового значення -

Рис.1. Факторна модель вартості продукції.

Розробка формул розрахунку впливу факторів на вартість продукції розглянуто по одній гільці ділення факторної моделі вартості продукції – в залежності від використання основного обладнання підприємства.

В даному випадку на 1 рівні ділення факторів вартість продукції (B) залежить від випуску продукції в натуральному вимірі (N) та ціни (C) одиниці продукції.

Для розробки формули розрахунку впливу випуску (N) і ціни (C) на вартість продукції (В) треба установити базову формулу розрахунку вартості продукції:

базова формула -

1-а заміна - зміна кількісного фактору;

2-а заміна - зміна якісного фактору.

Звідси зміна вартості продукції в залежності від зміни:

- випуску продукції -

- ціни продукції -

На 2 рівні ділення факторів вартість продукції (B) залежить:

1)через гілку факторів випуску продукції в натуральному вимірі (N) від:

- кількості основного обладнання (n),

- фонду часу його роботи за рік (Тр,ед),

- продуктивність одиниці обладнання за годину (Gч) в нат. од.;

2) через гілку факторів ціни продукції (С) від:

- питомоїсобівартості продукції,

- собівартості одиниці продукції (Sу) та рентабельності продукції (Rs).

Для розробки формули розрахунку впливу кількості основного обладнання (n), фонду часу його роботи за рік (Тр,ед) і продуктивності одиниці обладнання за годину (Gч) на вартість продукції (В):

базова формула -

1-а заміна - зміна 1 кількісного фактору;

2-а заміна - зміна 2 кількісного фактору;

3-я заміна - зміна якісного фактору.

Звідси зміна вартості продукції в залежності від зміни:

- кількості основного обладнання

- фонду часу роботи одиниці обладнання за рік

- продуктивності одиниці обладнання за годину

Для розробки формули розрахунку впливу собівартості одиниці продукції (Sу) та рентабельності продукції (Rs) на вартість продукції (В):

базова формула -

1-а заміна - зміна 1 якісного фактору.

2-а заміна - зміна 2 якісного фактору.

Звідси зміна вартості продукції в залежності від зміни:

- собівартості одиниці продукції

- рентабельності продукції

На 3 рівні ділення факторів вартість продукції (B) залежить:

1)через гілку факторів фонду часу роботи одиниці обладнання за рік (Тр,ед) від:

- простоїв одиниці обладнання в планових ремонтах (Тппр,ед),

- простоїв одиниці обладнання за технологією (Тто,ед),

- простоїв одиниці обладнання в зв’язку з відсутністю енергії (Тоэ,ед),

- простоїв одиниці обладнання в зв’язку з відсутністю сировини (Тос,ед),

- простоїв одиниці обладнання в зв’язку поломками обладнання (Тпл,ед),

- простоїв одиниці обладнання в зв’язку з відсутністю робочих (Тор,ед);

2)через гілку факторів продуктивності одиниці обладнання (Gч) за годину від:

- об’єму завантаження одиниці обладнання (Vз),

- тривалості циклу виготовлення продукції (Дц),

- коефіцієнту виходу готової продукції (Кв).

Для розробки формул розрахунку впливу простоїв одиниці обладнання в зв’язку з різними причинами на вартість продукції (В):

базова формула -

враховуючи, що значення Тк і Треж по аналізу та базі однакові,

1-а заміна - зміна 1 кількісного фактору – простоїв в планових ремонтах -

2-а заміна - зміна 1 кількісного фактору – простоїв за технологією -

те саме по іншим простоям одиниці обладнання.

Звідси зміна вартості продукції в залежності від зміни:

- простоїв одиниці обладнання в планових ремонтах

- простоїв одиниці обладнання за технологією

- простоїв одиниці обладнання в зв’язку з відсутністю енергії

- простоїв одиниці обладнання в зв’язку з відсутністю сировини

- простоїв одиниці обладнання в зв’язку з поломками обладнання

- простоїв одиниці обладнання в зв’язку з відсутністю робочих

Для розробки формул розрахунку впливу об’єму завантаження одиниці обладнання (Vз), тривалості циклу виготовлення продукції (Дц) та коефіцієнту виходу готової продукції (Кв) на вартість продукції (В):

базова формула -

1-а заміна - зміна 1 кількісного фактору – об’єму завантаження -

2-а заміна - зміна 2 кількісного фактору – тривалості циклу -

3-я заміна - зміна якісного фактору - коефіцієнту виходу готової продукції -

Звідси зміна вартості продукції в залежності від зміни:

- об’єму завантаження одиниці обладнання

- тривалості циклу виготовлення продукції

- коефіцієнту виходу готової продукції

Вплив по кожному «і-му» фактору в відсотках до базового значення вартості продукції розраховується по формулі:

Результати факторного аналізу вартості продукції зводяться в таблицю. Перелік факторів дорівнює їх переліку згідно вхідним даним.

У висновках за результатами аналізу виробництва продукції надається констоктація факторів, що чинять найбільший позитивний та негативний вплив на зміну вартості продукції по кожному рівню ділення вартості продукції.

 

Табл.__

Вплив факторів на зміну вартості продукції

Найменування показника Індекс Відхилення
Абсолютне Відносне
Зміна вартості продукції      
в т.ч. за рахунок випуску продукції      
ціни продукції      
кількості обладнання      
часу роботи одиниці обладнання      
продуктивності одиниці обладнання      
собівартості одиниці продукції      
рентабельності продукції      
простоїв одиниці обладнання в планових ремонтах      
за технологією      
в зв’язку з відсутністю енергії      
в зв’язку з відсутністю сировини      
в зв’язку з поломками      
в зв’язку з відсутністю робочих      
об’єму завантаження обладнання      
тривалості циклу виготовлення      
коефіцієнту виходу продукції      

 

Аналіз по іншим показникам, що затверджені викладачем, виконується аналогічно. Для розробки формул впливу факторів на узагальнюючі показники використовуються формули розрахунку узагальнюючих та проміжних показників, що надані в Додатку 3.

 

Додаток 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.