Здавалка
Главная | Обратная связь

Проведення тестуванняЗапустити тест для перевірки і самоперевірки набутих студентом знань з дисципліни "Теорія тепло- і масопереносу" можливо натисканням відповідного гіпертекстового посилання на титульній сторінці електронного підручника (рис. 2). Після вибору цього режиму на екрані з'явиться зображення аналогічне показаному на рис. 7.

На екрані буде відображено повний перелік тестових запитань. Для вибору відповіді на тестові запитання слід навести курсор маніпулятора "миша" на одну з відповідей і натисненням лівої клавіші миші активізувати її.

Перевірка правильності відповідей здійснюється натисканням кнопки "Дізнатися результат" наприкінці тесту (рис.8).

Рис. 7. Загальний вигляд сторінки тестування

Рис. 8. Приклад перевірки результатів тестування.

ДОДАТОК 2

Програма-тренажер “Розв’язки другого рівніння Фіка”

 

Тренажерна програма розміщена у локальній комп’ютерній мережі кафедри фізики металів PhysMetNet і застосовується в навчальному процесі з метою наочної демонстрації можливостей практичного використання розв’язків другого рівняння Фіка для дослідження дифузійних процесів в металах та сплавах. Вона дозволяє проводити комп’ютерне графічне моделювання концентраційних розподілень за аналітичними розв’язками другого рівняння Фіка при різних початкових та граничних умовах і аналізувати особливості масопереносу у безперервному контінуумі на різних стадіях процесу.

Програма складається з набору модульних блоків за окремими розв’язками для наступних випадків:

-дифузія в необмежений зразок з безмежно тонкого шару;

-дифузія з точкового джерела по поверхні;

-дифузія з точкового джерела в об’ємі;

-дифузія в напівобмежений зразок через поверхню;

-дифузія з напівобмеженого зразка через поверхню;

-дифузія з напівобмеженого зразка в напівобмежений зразок;

-дифузія в необмежений зразок з шару кінцевих розмірів;

-дифузія в складовій пластині;

-дифузія в кулі;

-дифузія в циліндрі.

Таким чином передбачається поетапне проходження окремих розділів. Кожний блок містить інформаційну частину, яка є теоретичною складовою курсу, довідкову та навчально-тренувальну. У рамках кожної математичної моделі і відповідного розв’язку студент має можливість побудувати концентраційні розподілення при різних значеннях дифузійних параметрів. Наприклад, при дослідженні дифузії речовини в необмежений зразок з безмежно тонкого шару вар’юються наступні параметри-коефіцієнт дифузії, час відпалу, товщина шару дифузанта. Тобто можна отримати графічну інтерпретацію відповідного розв’язку другого рівняння Фіка при різних варіантах співвідношення цих параметрів, зокрема при постійних значеннях двох з них і змінному значенні третього.

На завершальній стадії роботи студент повинен роздрукувати одержаний масив даних, проаналізувати вплив кожного параметра на інтенсивність розвитку дифузійних процесів і зробити висновки.

 

ДОДАТОК 3

Завдання на СРС

1. Термодинамічний і статистичний методи вивчення теплових явищ. Поняття термодинамічної системи. [4] - С.5-6.

2. Теплоємність (середня, істинна, питома). Ізотермічний, ізохорний та ізобарний процеси. Газова стала. [4] - С.20-22.

3. Основні поняття теплопровідності. Тепловий опір. Стаціонарний режим теплопереносу. Густина теплового потоку. [4] - С.122-124.

4. Температурне поле. Ізотермічна поверхня. Градієнт поля. Теплопровідність. Температуропроводність. Закони Фур’є. [4] - С.122-127.

5. Умови однозначності – геометричні, фізичні, крайові. [4] - С.127-129.

6. Стаціонарна теплопровідність плоскої стінки. Теплопередача. Температурний напір. Коефіцієнт теплопередачі. [4] - С.129-131.

7. Поняття конвективного теплообміну. Вільна та вимушена конвекція.- [4] - С.134-140.

8. Основні поняття та закони теплового випромінювання. Складний теплообмін.- [4] - С.146-147, 150-151.

9. Тепловий рух атомів у газах, рідинах та твердих тілах.- [2] - С.25-32.

10. Поверхнева дифузія. Рельєф поверхні. Густина адсорбованих атомів. Коефіцієнт поверхневої дифузії.- [1] - С.77, 182-185, [3] - С.52-57.

11. Механізми поверхневої само- і гетеродифузії.- [1] - С.182-187, [2] - С.171-172, [3] - С.57-63.

12. Ефект Ребіндера.- [3] - С.63-64.

13. Самодифузія на поверхні кристалу. Канавки термічного травлення.- [3] - С.64-71.

14. Границі зерен. Модель Фішера.- [1] - С.172-177, [2] - С.140-146, 167-169.

15. Основні закономірності зернограничної дифузії.- [1] - С.175-177.

16. Будова границь зерен.- [2] - С.163-167.

17. Залежність швидкості дифузії від кута розорієнтації між зернами.- [1] - С.177-182, [2] - С.173-174.

18. Реактивна дифузія. Швидкість росту нової фази. [1] - С.192-195.

19. Механізми дифузії в металах.- [1] - С.66-73, [2] - С.68-72, 77-79.

20. Дифузія і випадкові блукання.- [1] - С.47-53, [2] - С.32-38,106-108, [3] - С.35-40.

21. Вплив дефектів кристалічної гратки на процеси масопереносу.- [1] - С.164-166, 172-173, [3] - С.9-18.

22. Рівноважна концентрація вакансій. Джерела та стоки вакансій.- [1] - С. 73-83, [2] - С.79-86, [3] - С.18-31, 110-112.

23. Ефект Кіркендала.- [1] - С. 93-98, [2] - С.102-105, [3] - С.113-118.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.