Здавалка
Главная | Обратная связь

Повноваження суб’єктів місцевого самоврядуванняОсновними формами діяльності територіальних громад є форми їх безпосереднього (прямого) волевиявлення, спрямовані на забезпечення здійснення територіальними громадами безпосереднього самоврядування в межах Конституції і законів України. До них належать:

— місцевий референдум,

— вибори депутатів відповідної місцевої ради та передбачених законом посадових осіб місцевого самоврядування (місцеві збори);

— загальні збори громадян за місцем проживання;

— колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міст до органів і посадових осіб міського самоврядування;

— громадські слухання;

— місцеві ініціативи;

— участь у роботі органів місцевого самоврядування;

— робота на виборних посадах місцевого самоврядування та інші, не заборонені законом, форми.

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, законами до їх відання, зокрема:

- щодо організації власної діяльності та діяльності інших органів місцевого самоврядування : затвердження регламенту ради; утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, обрання голів комісій; утворення виконавчого комітету ради, заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

- щодо контролю за діяльністю сільського, селищного, міського голови та місцевих органів виконавчої влади: заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради; прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові; скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень; прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови; прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

- щодо затвердження і реалізації місцевих програм розвитку, муніципального майна і коштів, місцевих податків, зборів і приватизації: затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; затвердження місцевого бюджету; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету; прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах; встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- щодо земельних та природоресурсних питань: вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад; вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

- щодо об’єктів природно-заповідного фонду та культурної спадщини: прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

- щодо адміністративно-територіального устрою, містобудування, благоустрою: прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації.

Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом) крім вищезазначених вирішуються також питання про: визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах; встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

Як видно з вищенаведеного, вирішення всіх основних питань місцевого життя покладено на місцеву раду. Тому, для забезпечення ефективної роботи місцевої ради Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» визначено статус депутата місцевої ради як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Згідно ст.2 вказаного закону депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Повноваження сільського, селищного, міського голови встановлюються п.3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». За своєю природою частина цих повноважень може здійснюватися ним одноособово, тобто самостійно, інша частина – лише у взаємодії з відповідною радою.

Сільський, селищний, міський голова: забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організує роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її виконавчого комітету; вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради а також про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Щодо самостійних повноважень, то сільський, селищний, міський голова є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування; звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади; забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань. При цьому сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Щодо виконання виконавчим органом ради покладених на нього функцій виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті, слід зазначити таке. По-перше, як уже було зазначено, у сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Загалом повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад можна розділити на два блоки:

а) власні (самоврядні) повноваження;

б) делеговані повноваження.

Делегування повноважень може відбуватися як з боку рад відповідного рівня так і з боку виконавчих органів.

Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад належать повноваження у таких сферах: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; в галузі бюджету, фінансів і цін; щодо управління комунальною власністю; в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; у галузі будівництва; у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища; у сфері соціального захисту населення; в галузі зовнішньоекономічної діяльності; щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою; щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; щодо відзначення державними нагородами України та ін.

Слід особливо наголосити на тому, що сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Районні, обласні, районні у місті ради відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішують зокрема наступні питання: 1) обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади; 3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї; 5) затвердження регламенту ради; 6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання; 7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; 9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них; 13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування; 16) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; 17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; 18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення; 21) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин та ін.

Крім того, виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі питання: затвердження відповідно до законодавства правил забудови і благоустрою населених пунктів області; прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність; прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.

До делегованих повноважень обласних і районних рад відносяться, зокрема: 1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради; 2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України; 3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України; 5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області; 6) об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.