Здавалка
Главная | Обратная связь

ВКАЗІВКИ ТА ЗРАЗКИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ.1. Обчислити визначник: .

а) за допомогою елементарних перетворень:

б)розклавши за елементами рядка (або стовпця):

Розв’язування.

а) за допомогою елементарних перетворень:

 

(-5)
(-2)
 

Другий рядок залишаємо без змін. Додамо до елементів першого рядка відповідні елементи другого. Додамо до елементів третього рядка відповідні елементи другого, помножені на (-2), додамо до елементів четвертого рядка відповідні елементи другого, помножені на (-5). Одержаний визначник, скориставшись теоремою розкладу, розкладемо визначник за елементами першого стовпця.

б)розклавши за елементами першого рядка , одержимо:

2. Розв’язати систему рівнянь:

а) методом Гаусса,

б)за правилом Крамера,

в)матричним методом.

Розв’язування.

´(-2)
а) заметодом Гаусса, послідовно виключаємо невідомі.

+
+

 

Виключимо невідому x1 з другого і третього рівнянь. Для цього додамо перше і друге рівняння, перше рівняння помножимо на (-2) і додамо до третього, одержимо:

Виключимо змінну x2 з третього рівняння. Для цього додамо друге і третє рівняння, отримуємо:

З одержаної системи, послідовно, визначаємо х3, х2, х1.

Отже множина чисел є розв’язком вихідної системи лінійних рівнянь.

б) За правилом Крамера.

Знаходимо визначник системи (за правилом Саррюса):

Оскільки визначник системи відмінний від нуля, то вона завжди сумісна і має єдиний розв’язок, який знаходять за формулами Крамера:

де одержуємо з визначника заміною і-го стовпця стовпцем вільних членів. Знаходимо:

Отже, ; ; ; - єдиний розв’язок системи (ЄРС).

в) Матричним методом.

Введемо позначення: .

У матричній формі систему лінійних рівнянь запишемо так .

Звідси, одержимо розв’язок: . Знайдемо обернену матрицю .

1) обчислимо визначник матриці ;

2) знайдемо алгебраїчні доповнення до елементів матриці :

;

; ; ; ; ; ; ; .

Запишемо матрицю із цих алгебраїчних доповнень:

.

3) Транспонуючи її, одержимо приєднану матрицю:

.

4) Обернена матриця має вигляд:

.

5) Знаходимо розв’язок системи:

Отже, x1=1, x2=2, x3=1 – розв’язок заданої системи лінійних рівнянь.

3. Для виготовлення чотирьох видів продукції Р1, Р2, Р3, Р4 використовують три види сировини S1, S2, і S3. Запаси сировини та норми витрат наведені в таблиці:

Вид сировини Запаси сировини Витрати сировини на одиницю продукції
Р1 Р2 Р3 Р4
S1
S2
S3

Визначити кількість продукції Р1, Р2, Р3, Р4, яку можна виготовити, якщо сировину буде повністю вичерпано. Вказати базовий розв’язок.

Розв’язування:Якщо вважати, що х1, х2, х3, х4це кількість одиниць продукції Р1, Р2, Р3, Р4, то дану задачу можна записати в вигляді системи лінійних рівнянь:

що представляє собою математичну модель даної економічної задачі.

Розв’яжемо її методом Жордана-Гаусса, використовуючи таблиці:

Табл. 1. В першому рядку за ключовий елемент вибираємо 1. Цей рядок називається ключовим рядком. Переписуємо його без змін першим рядком другої таблиці. До відповідних елементів другого і третього рядків додаємо елементи першого помножені на “-2”. Результати записуємо другим і третім рядком таблиці 2.

  х1 х2 х3 х4 ві
1
-5 -2 -7 -7
-4 -3 -2 -7
4/5 7/5 14/5
2/5 1/5 7/5
-7/5 -6/5 -7/5
5/7
-1/7
6/7

Табл. 2. В якості ключового елемента вибираємо

“-5”. Результат ділення другого рядка на ключовий елемент, записуємо другим рядком третьої таблиці. Помноживши другий рядок таблиці 3 на “-3”, а потім на ”4”, додаючи отримані рядки відповідно до першого і третього рядків другої таблиці, отримуємо перший і третій рядки третьої таблиці, в яких відбувся процес виключення невідомої х2.

Табл. 3. В третьому рядку ключовий елемент (-7/5) є коефіцієнтом при невідомій х3. Тому ділимо третій рядок третьої таблиці на ключовий елемент (-7/5) і записуємо отриманий рядок третім рядком четвертої таблиці. Нам залишається виключити невідому х3 з перших двох рядків третьої таблиці. Для цього третій рядок множимо спочатку на (-4/5) і додаємо до першого рядка третьої таблиці, а потім, множимо на (-2/5) і додаємо до другого рядка третьої таблиці. Результати дій записуємо першим і другим рядком четвертої таблиці. Таким чином ми отримали результуючу четверту таблицю, в якій кожний рядок має лише дві із чотирьох невідомих. Ця таблиця є розширеною матрицею системи рівнянь:

В останній системі рівнянь х1, х2, х3 називаються базисними змінними, оскільки матриця, складена з коефіцієнтів при них є одиничною. Невідома х4 називається вільною, тому що може приймати будь-які значення. Але в нашій задачі невідомі хі (і=1, 2, 3, 4) виражають кількість реалізованої продукції, тому вони повинні бути невід’ємними, тобто

хі ≥ 0.

А значить Будь-якому значенню відповідає невід'ємний розв’язок, який задовольняє умові задачі. Отже, для х4=0, х1=2, х2=1, х3=1- базовий розв’язок.

4.Три фірми виробили чотири види виробів А1, А2, А3, А4. Відповідно: 13 шт.; 12 шт.; 4 шт.; 11 шт.; ІІ –13; 7; 21; 15; ІІІ – 2; 10; 12; 8. Ціна 1 шт. продукції в місті В1 відповідно: 5 грн., 4, 3 грн., 2 грн., 1, 5 грн., в В2 – 1; 1, 4; 3, 2; 1, 3; в В3 – 2; 3, 6; 2, 5;. 1. Визначити дохід, який одержать фірми від продажу даної продукції в кожному з міст. ( Використати добуток матриць).

Розв’язування: Запишемо матрицю продукції , стрічки якої утворюються з чисел - кількості виробленої продукції кожною фірмою. Запишемо матрицю цін , стовпці якої утворені цінами на вироби в кожному з міст. , .

Знайдемо добуток матриць Ап та Вц

Матриця-добуток дає можливість аналізувати і порівнювати очікуваний дохід від продажу виробленої продукції. Наприклад: 141,5 –дохід першої фірми в місті В1, 103,7 – дохід другої фірми в місті В2, 118,7 – дохід другої фірми в місті В3. З матриці також видно, що перша фірма одержить дохід в першому місті 141,5 грн., в другому – 56,9 грн., в третьому –90,2 грн., друга, відповідно – 939,6;103,7; 118,7; третя – 89; 64,8; 78.

5.Задані координати вершин А(2; 2), B(5; 8), C(7; 1) трикутника ABC. Знайти: а) рівняння висоти AD;б) довжину висоти AD;

в) рівняння медіани CE; г) значення кута В; д) площу трикутника АВС. Зробити малюнок.

Розв’язування.

а) Запишемо рівняння в’язки прямих, які проходять через точку А за формулою у-уА=k(x-xА).

У нашому випадку:y-2=kAD(x-2). З умови перпендикулярності AD i BC одержуємо, що . Для знаходження кутового коефіцієнта kBC запишемо рівняння сторони ВС як прямої, яка проходить через дві точки: , тобто ; ; = ; 2(y-8)= -7(x-5), 2y-16= -7x+35, 7x+2y-51=0 - рівняння сторони ВС.

Якщо змінну у виразити через х, то одержимо: 2y = -7x+51,

у= - . Звідси, kBC = - , а отже, kAD= .

Рівняння висоти має вигляд y-2= , або 7y-14=2(x-2),

7y-2x-10=0.

б) Довжину висоти AD знайдемо як відстань від точки А(2; 2) до прямої ВС (7x+2y-51=0) за формулою . У нашому випадку А=7; В=2; С= -51,і тоді .

в) Медіана СЕ ділить сторону АВ трикутника АВС навпіл, тому

; .

Отже, точка Е(3,5; 5) - середина відрізка АВ. Запишемо рівняння медіани СЕ, як рівняння прямої, яка проходить через дві точки С(7; 1) i E(3,5; 5).

; ;

3,5(y-1)= -4(x-3,5); 3,5y+4x-17,5=0 або 7y-8x-35=0(CE).

г) значення кута В знаходимо за формулою , рахуючи кут від прямої з кутовим коефіцієнтом k1 до прямої з кутовим коефіцієнтом k2 проти годинникової стрілки . Обчислюємо кутові коефіцієнти сторін:

, .

. Звідси .

д) площу трикутника АВС знаходимо за формулою:

.

Довжину сторони ВС знаходимо як відстань між двома точками

;

.

(кв. од).

6.Скласти канонічне рівняння еліпса, який проходить через точки

М(-5; -4) i N( ). Знайти фокуси еліпса. Зробити малюнок.

Розв’язування.Нехай шукане рівняння еліпса буде .

Цьому рівнянню повинні задовольняти координати точок M i N. Оскільки точка М належить еліпсу, то виконується рівність . Аналогічне рівняння отримуємо з того, що точка N належить еліпсу .

Розв’язавши систему рівнянь знайдемо величини

а і b. Отримуємо a2=50; b2=32.

Значить, рівняння еліпса має вигляд . Звідси, . Тоді координати вершин еліпса:

A1( ; 0), A2( ; 0), B1(0; ), B2(0; ).

Знайдемо величину c= .

Отже, фокуси мають координати: F1( ; 0), F2( ; 0).

 
 

 

 


 

7.Знайти границі функцій: а) ;

б) ; в) ; г) ;

д) .

Розв’язування.

а) Функція f в граничній точці x=1 не визначена, тому що при x=1 чисельник і знаменник дробу перетворюються в нуль, тобто маємо невизначеність виду . Розкладемо чисельник і знаменник на прості множники, знайшовши їх корені. Перетворимо дріб, розділивши чисельник і знаменник на вираз (x-1). Одержимо

.

б) У цьому випадку теж одержимо невизначеність виду . Перетворення функції f зводиться до знищення ірраціональності в чисельнику. Для цього помножимо чисельник і знаменник на спряжений вираз до чисельника, тобто на ( ), а потім скоротимо дріб на (x-3)

в) У цьому випадку має місце невизначеність виду . Розділимо чисельник і знаменник на найвищий степінь x, тобто на x3:

.

г)

Тут використано формулу: - першої “визначної” границі.

д) у цьому прикладі маємо невизначеність виду . Зробимо деякі перетворення функції при знаходженні границі

. При цьому використано формулу: - другої "визначної" границі.

8.Знайти похідні функції:

а) ; б) ; в) .

Розв’язування.

а) .

Використаємо правило диференціювання для суми двох диференці-

йованих функцій, а пізніше знайдемо похідні складних функцій:

б) . Скористаємося правилом диференціювання частки двох диференційованих функцій, а потім знаходимо похідні складних функцій:

в) .

Задану функцію прологарифмуємо, а пізніше знаходимо як похідну складної функції:

9.Підприємство за місяць виготовляє х одиниць продукції. Сумарні витрати виробництва описуються функцією , - залежність між питомою ціною і кількістю одиниць продукції х, яку можна продати по цій ціні. Розрахувати, за яких умов прибуток буде максимальним. Визначити маржинальні і сумарні витрати, прибуток при цих умовах.

Розв’язування.Прибуток визначається як різниця між доходами і сумарними витратами виробництва .

В нас дохід -

сумарні витрати -

прибуток -

Знайдемо маржинальний прибуток - .

Максимальним прибуток буде тоді, коли оскільки

При цьому ; ; .

Отже, щоб прибуток був максимальним, треба випускати 120 од. продукції.

Маржинальні витрати -

сумарні витрати

.

Максимальний прибуток

.

10. Знайти розміри відкритого басейну з квадратним дном об’ємом 32 м3, за яких на облицювання його стін і дна пішла б найменша кількість матеріалу.

Розв’язування.Нехай дно басейну - квадрат з стороною , а висота басейну . Площа дна басейну: . Об’єм басейну: . Площа, яка необхідна для облицювання відкритого

басейну Оскільки то

Дослідимо функцію S(x).

Знайдемо її похідну

Знаходимо критичні точки: , ,

.

Вияснимо, як поводить себе функція при переході через критичну точку .

Обчислимо: ,

Оскільки, похідна функції змінює знак з “-” на “+” при переході через цю критичну точку, то точка є точкою мінімуму.

При ширині дна квадратної форми 4м, площа облицювання відкритого басейну буде найменша.

Знайдемо висоту басейну

Отже, розміри відкритого басейну будуть такі: дно квадратної форми має сторону квадрата 4м, висота басейну 2м.

11. При відомій функції попиту і пропозиції S=S(p)=р+1, де Qі S-кількість товару; p-ціна товару.

Знайти:

а)рівноважну ціну, тобто ціну, при якій попит і пропозиція врівноважуються;

б) еластичність попиту і пропозиції для рівноважної ціни;

в) зміну доходу при підвищенні ціни на 5% від рівноважної.

Розв’язування.

а) рівноважна ціна – ціна, при якій попит і пропозиція врівноважуються. Тому, рівноважна ціна визначається з рівняння р=3 грн.

б) знаходимо еластичність попиту і пропозиції за формулами:

 

В даному випадку

Для рівноважної ціни р=3маємо

Знайдені значення еластичності за абсолютною величиною менші за 1, тоді і попит, і пропозиція даного товару при рівноважній ціні нееластичні відносно ціни, тобто зміна ціни не призведе до різкої зміни попиту і пропозиції. Так, при підвищенні ціни на 1%, попит зменшиться на

0,75%, а пропозиція підвищиться на 0,75%.

б) при підвищенні ціни p на 5% від рівноважної, попит зменшиться на , а дохід зросте на 3,75%.

12. Дослідити та побудувати ескіз графіка функції .

Розв’язування.

1. Знаходимо область визначення функції: ]-¥; 2[È]2; +¥[.

2. Знаходимо точки перетину прямої з осями координат.

Якщо y=f(x) перетинає вісь Ох, то у=0. Якщо у=0, то х=0.

3. Досліджуємо функцію на парність.

. Функція є ні парна, ні непарна.

4. Досліджуємо функцію на неперервність.

В т. х=2 функція має розрив (знаменник рівний нулю, функція невизначена. ). . Це є розрив ІІ роду.

5. Знаходимо асимптоти кривої. Вертикальна асимптота х=2, тому що .

Похилу асимптоту шукаємо у вигляді y=kx+b, де ,

b= .

;

.

Отже, рівняння похилої асимптоти має вигляд: у=х+2.

6. Досліджуємо функцію на екстремум:

Критичні точки: х=0, х=2, х=4.

Зобразимо числову пряму і проміжки монотонності:

 

 
 

 

 


т. х=0 – точка максимуму, f(0)=0;

т. х=4 – точка мінімуму, f(4)= .

Зробимо малюнок.

 

13.Мале підприємство виробляє товари А і В. Загальні щоденні витрати V (у гривнях) на виробництво х одиниць товару А та у одиниць товару В відомі: V=320 – 14х-10у+ 0, 2 х2+ 0, 1 у2. 1)Визначити кількість одиниць товарів А і В, яку потрібно виробляти, щоб загальні витрати підприємства були мінімальними.

Розв’язування. Загальна функція витрат відома: V=320–14x–10y+0, 2+0,1 у. 2 Щоб знайти кількість одиниць товарів хтовару А і у товару В, необхідно дослідити цю функцію на екстремум.

Знайдемо частинні похідні І-го порядку

Прирівнюючи їх до нуля, одержимо систему рівнянь

Знайдемо частинні похідні II порядку:

Обчислимо D=АС-В2=0, 4 0, 2-0=0, 08 > 0 і А=0, 4 > 0

Отже, функція витрат при х =35, у=50 досягає мінімуму. Це означає, що для того, щоб загальні витрати підприємства були мінімальними, необхідно виробити 35 одиниць товару А і 50 одиниць товару В.

14.Нехай виробнича функція визначається функцією Кобба-Дугласа. Щоб збільшити випуск продукції на 5%, треба збільшити фонди на 10% або чисельність робітників на 15%. В 2001 році один робітник за місяць виготовляв продукції на 2000 грн., а всього робітників було 1000. Основні фонди оцінювались в 4 млн. грн. Записати виробничу функцію, величину середньої фондовіддачі і середньої продуктивності праці, еластичність випуску по праці і по фондах.

Розв’язування. Еластичність випуску по праці , а по фондах Отже, функція Кобба-Дугласа має вигляд: ,

Підставляючи інші величини, одержимо:

, тобто

Отже, шукана виробнича функція Середня фондовіддача дорівнює а середня продуктивність , .

15.Знайти невизначені інтеграли: а) ,

б) , в) , г) , д) , е) є) ,

ж) .

Розв’язування.

а) .

Зробимо підстановку:

Продиференціюємо: . Тому

 

б)

в) .

Застосовуємо метод інтегрування за частинами:

Вибираємо: u=x, dv=sin3xdx. Тоді du=dx, v= cos3x.

Тобто: .

г)

Знову інтегруємо методом інтегрування за частинами.

Підінтегральний вираз є добутком показникової функції на тригонометричну. Виберемо u= , а dv= . Тоді , Застосуємо двічі цю формулу. Два разиза uберемо . Одержуємо .

Знаходимо шуканий інтеграл:

г) .

Підінтегральний раціональний дріб неправильний.

Виділяємо цілу частину:

-

 
 

x+2+
-

 
 
7x-4  

 

.

Використовуючи метод невизначених коефіцієнтів, розкладаємо дріб на суму простих: ; ;

В=5; А=2. Одержимо:

Тобто .

е)

Розкладемо підінтегральну функцію, яка є правильним раціональним дробом, на суму найпростіших дробів за допомогою неозначених коефіцієнтів Звідси,

Прирівнюємо коефіцієнти при однакових степенях :

.

Тоді

є) .

Враховуємо, що cos3x=cos2xcosx, та cosxdx=dsinx. Тоді

ж) .

За допомогою універсальної підстановки , даний інтеграл зводимо до інтегралу від раціонального дробу. Використавши формули

; , отримаємо:

. Одержимо інтеграл від правильного дробу. Розкладемо підінтегральну функцію на прості дроби: . Звідси: . Прирівнюємо коефіцієнти при однакових степенях і складаємо систему рівнянь:

Тоді,

16.Обчислити визначений інтеграл .

Розв’язування.Зробимо підстановку .

Продиференціюємо цю рівність .

Встановимо нові межі інтегрування.

При , при . Тоді

17.Обчислити площу криволінійної трапеції, обмеженої лініями , .

Розв’язування. Для знаходження меж інтегрування знайдемо точки перетину ліній, розв’язавши систему рівнянь .

; ; .

Отже, площа фігури, яку треба знайти, обмежена заданими кривими, що перетинаються у точках з абсцисами , .

 

 
.

18. Обчислити об’єм тіла обертання утвореного обертанням навколо осі Ох фігури, обмеженої лініями , .

Розв’язування. Щоб знайти межі інтегрування розв’яжемо систему рівнянь

, .

 

Об’єм тіла обертання знаходиться за формулою

.

Отже, на основі цього маємо

(куб. од. ).

19.Швидкості зміни витрат і доходу підприємства після початку його діяльності визначались формулами:

і вимірювали у мільйонах гривень, а - у роках. Визначити тривалість прибуткового існування підприємства і знайти загальний прибуток, що одержали за цей час.

Розв’язування. Оптимальний час для прибутку підприємства одержимо з умови

Отже, підприємство було прибутковим 1 рік. За цей час одержано прибутку:

20.Знайти загальний розв’язок (загальний інтеграл) диференціальних рівнянь та розв’язати задачу Коші для тих рівнянь, де вказані початкові умови.

а) , б) ; при , в) , г) , д) е) , є) , ж) .

Розв’язування.

а) . Це рівняння з відокремлюваними змінними. Розділимо змінні, поділивши обидві частини рівняння на . Одержимо . Проінтегруємо одержане рівняння ; , .

Сталу записали у вигляді для зручності спрощень. Далі маємо ; ; . Одержали загальний інтеграл рівняння.

б) ; при . Дане дифрівняння однорідне, оскільки є функція від . Використаємо заміну . Тоді . Підставивши в дане рівняння, маємо ; . Розділивши змінні, одержимо . Проінтегрувавши, дістанемо ; ; або . Це загальний інтеграл даного рівняння.

Підставивши початкові умови, знайдемо : .

При такому С маємо розв’язок задачі Коші, що задовільняє даній умові: або .

в) . Розв’яжемо це рівняння методом Бернуллі. Це є лінійне неоднорідне рівняння першого порядку.

Робимо заміну , (1) ; ; (2);

Прирівнюємо до нуля вираз в дужках .

Розв’язуємо диференціальне рівняння: ; ; , ; ; (3)

Розв’язок підставимо в рівняння (2): .

Розв’язуємо одержане рівняння: ; ⇐ Предыдущая12©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.