Здавалка
Главная | Обратная связь

Дані національних рахунків України за 2011–2014 рр., млн грнЗадача 1.

Крива попиту на пшеницю у Зарубіжжі описується рівнянням: D=170–10P, крива пропозиції – S=50+20P. Розрахуйте ціну за умов автаркії. Крива попиту у Вітчизні – D*=200–40P, крива пропозиції – S*=60+30P. Визначте ціну пшениці при відсутності міжнародної торгівлі. Побудуйте графік попиту на імпорт та криву пропозиції на експорт за умов відкритості національного ринку. Визначте світову ціну і обсяг продажу за умов світової торгівлі.

 

Задача 2.

Обсяги взаємної торгівлі країн А та В характеризується умов­ними даними табл. 1. та 2.

 

Таблиця 1

Динаміка експорту країни А до країни В

Групи товарів 2013 р. 2014 р.
Кількість продукції, тис. тонн (q0) Сукупна вартість, млн дол. (p0q0) Кількість продукції, тис. тонн (q1) Сукупна вартість, млн дол. (p1q1)
Продовольчі товари
Непродовольчі товари

 

Таблиця 2

Динаміка експорту країни В до країни А

 

Групи товарів 2013 р. 2014 р.
Кількість продукції, тис. тонн (q0) Сукупна вартість, млн дол. (p0q0) Кількість продукції, тис. тонн (q1) Сукупна вартість, млн дол. (p1q1)
Продовольчі товари
Непродовольчі товари

 

Розрахуйте чисті умови торгівлі країни А з країною В. Визначте, добробут якої з країн змінився і чому.

 

Задача 3.

За даними табл. 1 проаналізуйте рівень експортоорієнтова­ності галузей економіки країни А у 2013–2014 рр. Зробіть відповідні висновки.

Таблиця 1

Експорт та виробництво окремих галузей економіки країни А у 2013–2014 рр., млн у.о.

 
  Виробництво Експорт Виробництво Експорт
Добувна промисловість 32473,4 5405,4 9015,5 3871,6
Легка промисловість 1002,8 913,9 1225,5 915,3
         
Хімічна та нафтохімічна промисловість 6032,3 2988,3 7049,9 3387,2
Металургійне виробництво 20666,3 14008,6 24132,1 19426,9
Машинобудування 11933,6 4628,5 13746,1 5559,3

 

 

Задача 4.

За даними національних рахунків України за 2008–2014 рр. (табл. 1) розрахуйте різними методами ВВП країни. Поясніть отри­мані результати. Проаналізуйте динаміку ВВП за 2012–2014 рр.

Таблиця 1

Рахунок товарів і послуг зведених національних рахунків України, млн грн

(у фактичних цінах)

 
Ресурси
Випуск (в основних цінах)
Імпорт товарів і послуг
Податки на продукти
Субсидії на продукти
Усього
Використання
Проміжне споживання
Кінцеві споживчі витрати
Валове нагромадження основного капіталу
Зміна запасів матеріаль­них оборотних коштів –42 –12274
Придбання, за виключен­ням вибуття цінностей
Експорт товарів і послуг
Усього
                 

 

 

Задача 4.

За даними національних рахунків України у 2011–2014 рр. економічний розвиток України можна охарактеризувати такими показниками (у фактичних цінах):

 

Таблиця 1

Дані національних рахунків України за 2011–2014 рр., млн грн

Показник
Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах)
Споживання (амортизація) основного капіталу
Валовий прибуток, змішаний дохід
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво та імпорт
Дохід від власності, одержаний від інших країн
Дохід від власності, сплачений іншим країнам
Чисті поточні трансферти
Кінцеві споживчі витрати

Розрахуйте чистий внутрішній продукт, чистий прибуток, валовий та чистий національний дохід, чистий наявний дохід та чисті заоща­дження вітчизняної економіки за 4 роки. Перевірте власні розрахунки за даними Державного комітету статистики України.

Прокоментуйте динаміку зміни макроекономічних показників України у 2011–2014 рр.

 

Задача 5.

За даними табл. 1 проаналізуйте структуру доданої вартості окремих груп країн світу і дайте відповіді на запитання:

1. У чому полягають основні відмінності структури економіки КР та КПЕ на сучасному етапі?

2. Як змінилася структура економіки світу у 2013–2014 рр.?

3. Яку роль відіграє сфера послуг в економіці на сучасному етапі? Які фактори, на вашу думку, впливають на зміну будови економіки різних груп країн?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.