Здавалка
Главная | Обратная связь

Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років, тис. осіб)Задача 4-5.2

В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15-70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. – школярів, студентів і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15-70 років зайняті економічною діяльністю. Визначте:

1) чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;

2) чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;

3) рівень безробіття.

 

Задача 4-5.3.

У звітному місяці, в якому був 21 робочий день за графіком, підприємство, котре налічує 828 працівників, через низьку якість продукції мало проблеми з її збутом та завантаженням виробництва й у зв’язку з цим на відпустках з ініціативи адміністрації втратило 4830 людино-днів, проте у звітності цього не відобразило. Який рівень прихованого безробіття був на підприємстві у звітному місяці?

Задача 4-5.4.

У місті 215 тис. осіб у віці від 15 до 70 років включно працюють у різних галузях економіки; 24,2 тис. – ведуть індивідуальну трудову діяльність; 19,4 тис. громадян даної вікової категорії зайняті доглядом за дітьми та хворими; 48,3 тис. – незайняті, серед яких 24,6 тис. є безробітними.

Визначте:

1) чисельність економічно активного населення;

2) рівень економічної активності населення;

3) рівень безробіття в місті.

 

Задача 4-5.5.

Підприємство, на якому працюють 988 робітників, у звітному місяці через відключення струму мало простій 6 робочих днів з 22 за графіком. Лише 126 робітників отримали оплату з часткового безробіття, а всі інші – повністю як за відпрацьований час. Визначте рівень прихованого безробіття на даному підприємстві.

Задача 4-5.6.

Використовуючи наведені в табл. статистичні дані, визначити показники та проаналізувати тенденції економічної активності, зайнятості та безробіття в Україні за 2005—2009 рр.

Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років, тис. осіб)

Показник
Економічно активне населення 22 280,8 22 245,4 22322,3 22397,4 22150,3
працездатного віку 20 481,7 20 545,9 20 606,2 20 675,7 20321,6
Зайняті 20 680,0 20 730,4 20 904,7 20 972,3 20191,5
працездатного віку 18 886,5 19 032,2 19 189,5 19 251,7 18365,0
Безробітні 1600,8 1515,0 1417,6 1425,1 1958,8
працездатного віку 1595,2 1513,7 1416,7 1424,0 1956,6
зареєстровані у державній службі зайнятості 891,9 784,5 673,1 596,0 693,1
Економічно неактивне населення 13 540,4 13 518,9 13 312,0 12 971,1 12823,0
працездатного віку 8406,5 8310,7 8144,8 7909,5 8051,7

Задача 4-5.7.

У місті налічується 825,3 тис. жителів, з яких 29, 0 тис. – діти до 15 років; 25,2 тис. – особи старше від 70 років. У межах вікової категорії 15-70 років за даними обстеження робочої сили виявлено 122 тис. незайнятих осіб, серед яких 70,8 тис. безробітні. Крім того, серед громадян у віці 15-70 років 6,8 тис. школярів і студентів на денному навчанні; 21,9 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими. Визначте: 1) чисельність і рівень економічно активного населення;

2) чисельність і рівень економічно неактивного населення; 3) рівень безробіття в місті.

 

Задача 4-5.8.

За даними таблиці знайдіть чисельність економічно активного населення та рівень економічної активності населення

  Варіанти
1-й 2-й 3-й
Чисельність усього населення теорії, осіб
Питома вага населення у віці 15-70 років, %
З категорії населення 15-70 років: усі незайняті, осіб
В тому числі:      
безробітні громадяни, осіб
школярі старших класів і студенти, осіб
домогосподарки і ті, хто доглядає дітей та хворих, осіб
зневірені особи

Задача 4-5.9.

За даними перепису населення із загальної чисельності населення області 3,5 млн. осіб 60 % припадає на населення у працездатному віці, а на те населення у працездатному віці, що не працювало за об’єктивними причинами (інваліди та пільгові пенсіонери), — 1,5 %. Крім того, 13 % населення було зайнято у домашньому господарстві та в різноманітних видах підсобного господарства, перебували на навчанні або жили за рахунок перерозподілу доходів, а 8 % припадало на ту частину населення, яка працювала, перебуваючи за віковими межами пра­цездатного віку.

Визначити: чисельність працездатного населення у працездатному віці, чисельність економічно активного населення, загальну чисельність трудових ресурсів області.

Задача 4-5.10.

У таблиці наведено дані щодо чисельності населення умовної країни.

чисельність населення, млн. осіб

Наймані працівники
Особи, що працюють індивідуально
Роботодавці 0,7
Неоплачувані працівники сімейних підприємств 0,5
Члени кооперативів та господарських товариств
Особи, що раніше не мали роботи та займаються її пошуком, готові приступити до роботи
Учні та студенти денної форми навчання
Домогосподарки 4,5
Пенсіонери за віком та утриманці
Особи, що припинили пошук роботи 0,1
Особи до 16 років

 

Визначити чисельність економічно активного та неактивного населення, чисельність зайнятих та безробітних у країні.

Тема 7. "продуктивність праці"

Задача 7.1.

Підрахуйте, як змінився виробіток у основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.

  Базисний період Звітний період Коефіцієнт переводу в умовні тони Вартість 1 кг, грн.
Цукор-сирець, тн. 1,0 2,0
Цукор-пісок, тн. 1,8 3,5
Цукор-рафінад, тн. 2,1 4,4
Чисельність основних робітників, осіб    
Чисельність ПВП, осіб    

 

Задача 7.2.

Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл. 1.

Цех Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва, грн. Середньоспискова чисельність, осіб Обсяг виробництва, грн. Середньоспискова чисельність, осіб
1-й
2-й

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.

Задача 7.3.

Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників - 1220 осіб.

Задача 7.4.

Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість — 1 200 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів — 150 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1830 до 1850 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 65 до 72 %.

Задача 7.5.

Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потріб­но 1200 робітників. Упровадження нової технології дозволить скоротити потребу робітників на 5 %, модернізація діючого устаткування - на 7,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу - на 1,5 %, удосконалення організації праці - на 4 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.

Задача 7.6.

Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва -38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.

Задача 7.7.

Підрахуйте, як змінилася продуктивність праці в умовно-натуральному вимірі у звітному періоді на фабриці по виробництву консервів. Необхідні дні в таблиці

  Базисний період Звітний період Коефіц. переводу в умовні банки
Вироблено овочевих консервів, банок 310 200 290 800
Вироблено м’ясних консервів, банок 110 000 135 000 1,8
Консервів дитячого харчування, банок 2,8
Затрати праці, людиноднів

 

ТЕМА 8 "ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ"

Задача 8.1.

Визначити рівень організації праці на підприємстві, якщо чисельність працівників становить 1680 осіб, у році 366 календарних днів, тривалість робочої зміни - 8 год; планові неявки - 228 560 люд.-днів; фактичні цілоденні неявки - 252 000 люд. днів, а сума внутрішньо-змінних втрат становить 36 570 год.

 

Задача 8.2.

Визначити економічну ефективність заходів щодо поліпшення організації праці, якщо до впровадження заходів собівартість одного виробу становила 12 грн, після впровадження - 11 грн 30 коп.; річний обсяг виробництва після впровадження заходів становить 40 500 одиниць, капітальні витрати - 96 тис. грн, Ен -0,25.

Задача 8.3.

На підприємстві 1600 робітників, питома вага відрядників - 67 %, коефіцієнт виконання норм у відрядників - 1,15. Кожен робітник відпрацював по 170 год. Визначити частку науково обґрунтованих норм за трудомісткістю та чисельністю робітників, які працюють за цими нормами, якщо трудомісткість робіт, виконаних за дослідно-статистичними нормами, становить 75 000 нормо-год.

Задача 8.4.

Сукупний потенційний фонд робочого часу на підприємстві в базисному році становив 2658 тис. год, у звітному — 2764 тис. год. Використаний фонд робочого часу становив відповідно 2115,6 та 2266,5 тис. год. Визначити, як змінився рівень організації праці на підприємстві.

 

ТЕМА 9. "ОПЛАТА ПРАЦІ"©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.