Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі рівня складності BЗАДАЧІ З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ 1

Задачі рівня складності A

 

1A1 Економічна думка зародилась:

а) у стародавньому світі;.

 

1A2 Вкажіть на правильне визначення поняття „економічна категорія”:

в) поняття, які відображають в узагальненому вигляді умови або сторони економічного життя суспільства

 

1A3 Що таке гіпотеза?

в) попередньо сформульована неперевірена теорія;

 

1A4 Стійкі, сутнісні, постійно повторювані зв’язки між економічними явищами – це:

в) економічні закони;

 

1A5 Поняття, які відображають в узагальненому вигляді умови або сторони економічного життя суспільства, – це:

б) економічні категорії

 

1A6 Всезагальні економічні закони – це закони:

а) які властиві всім суспільним способам виробництва;

 

1A7 Загальні економічні закони – це закони:

б) що діють лише у декількох окремих економічних утвореннях (формаціях)

 

1A8 Специфічні економічні закони – це закони:

в) які діють лише в межах однієї економічної системи (суспільного способу виробництва)

 

1A9 Стадійні економічні закони – це закони:

г) діють лише на одній із стадій суспільного способу виробництва.

 

1A10 Мікроекономіка вивчає:

б) рівень окремого підприємства

 

1A11 Попередньо сформульовані неперевірені теорії – це:

а) гіпотези;

 

1A12 Макроекономіка вивчає:

б) національну економіку як єдине ціле

 

1A13 Основними функціями економічної теорії є:

г) виховна, теоретична, практична, пізнавальна;

 

1A14 Метод – це:

д) сукупність способів, прийомів, за допомогою яких визначаються шляхи досягнення поставленої мети.

 

1A15 Економічна система – це:

г) спосіб управління економікою країни та відповідні установи, що його здійснюють

 

1A16 Виберіть узагальнююче визначення засобів виробництва, що використовуються для створення товарів та послуг:

б) сукупність предметів і засобів праці

 

1A17 Для підприємницької діяльності не характерні:

г) залежність у виборі напрямів і методів діяльності

 

1A18 До функцій підприємництва не належить:

в) розробка господарського законодавства;

 

1A19 Новаторська функція підприємництва полягає у:

в) сприянні процесу продукування нових ідей, створення нових товарів;

 

1A20 Господарська функція підприємництва передбачає:

б) ефективного використання ресурсів;

 

1A21 Організаційна функція підприємництва передбачає:

д) впровадженні нових форм оплати та методів організації виробництва, нових форм оплати праці та поєднання їх з традиційними.

 

1A22 Соціальна функція підприємництва перeдбачає:

а) виготовлення товарів і послуг, які необхідні суспільству

 

1A23 Кого з перелічених суб’єктів не можна вважати підприємцями:

д) правильно вказано у в і г.

 

1A24 Кого з перелічених суб’єктів можна вважати підприємцями:

д) правильно вказано у а і б.

 

1A25 Колективне підприємство –це:

в) підприємство, засноване на власності трудового колективу або кооперативу

 

1A26 Приватне підприємство –це:

б) підприємство, засноване на основі приватної власності;

 

1A27 Державне підприємство –це:

г) підприємство, яке знаходиться у державній власності

 

1A28 Комунальне підприємство –це:

а) підприємство, засноване на власності громади адміністративно-територіальної одиниці;

 

1A29 Ринкова система – це:

а) система господарювання, яка заснована на приватній власності, ринковому ціноутворенні та конкуренції;

 

1A30 Економіка нашої країни відноситься до:

а) ринкової

 

1A31 Термін “політична економія” запровадив:

г) А. Монкретьєн

 

1A32 В ринковій економіці питання "що виробляти?" вирішується, враховуючи інтереси:

б) споживачів;

 

1A33 В ринковій економіці проблема "що виробляти?" вирішується:

а) через "голосування" грошима;

 

1A34 Вирішуючи питання „для кого виробляти?", підприємці повинні враховувати в першу чергу:

г) грошові доходи споживачів

 

1A35 Основним представником і засновником школи фізіократів був:

б) Ф. Кене

 

1A36 Українська економіка на сучасному етапі є:

в) переважно ринковою

 

1A37 Яке з визначень точніше передає сутність індуктивного методу пізнання?

а) рух від окремих фактів до загальних висновків

 

1A38 Для тоталітарної держави характерним типом економіки є:

г) командно-адміністративна

 

1A39 Для сучасного інформаційного суспільства характерним типом економіки є:

а) ринкова економіка

 

1A40 Розрізняють чотири загальних типи економічних систем:

б) командно-адміністративну, ринкову, змішану, традиційну

 

1A41 Речовий фактор виробництва –це:

д) засоби виробництва.

 

1A42 Власність як економічна категорія – це:

в) відносини між людьми з приводу привласнення об’єктів власності в усіх сферах суспільного виробництва;

 

1A43 Категорії володіння, користування і розпорядження характеризують власність у:

в) юридичному аспекті

 

1A44 Суспільне виробництво – це виробництво:

д) всіх благ, які забезпечують життєдіяльність людини.

 

1A45 Особистий фактор виробництва –це:

б) робоча сила

 

1A46 Категоріями власності є:

г) володіння, користування, розпорядження

 

1A47 Власність як юридична категорія – це:

г) загальна умова виробництва, правове оформлення права власності;

 

1A48 Формами власності в Україні є:

г) державна, колективна, індивідуальна і змішана;

 

1A49 Економічний кругообіг національної економіки складається з таких етапів:

б) виробництво, розподіл, обмін, споживання

 

1A50 В Україні здійснюється побудова:

б) соціально орієнтованої ринкової економіки;

 

1A51 Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу?

а) хід міркування від узагальнень до фактів;

 

1A52 Що таке економічна модель?

б) спрощене відображення економічної системи або її окремих елементів

 

1A53 Вкажіть на правильне визначення методу наукової абстракції:

а) відокремлення випадкових, швидкоплинних чи другорядних ознак від усталених і типових;

 

1A54 До основних економічних цілей суспільства не можливо віднести:

г) підвищення рентабельності підприємства

 

1A55 Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:

д) діють лише у людському суспільстві.

 

1A56 Економічний експеримент - це:

в) штучне відтворення економічного явища чи процесу з метою вивчення його за найсприятливіших умов

 

1A57 Яке з наведених положень не пов’язане з тим, що вивчає економіка?

г) необмежені виробничі ресурси;.

 

1A58 Економічна політика - це:

а) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем

 

1A59 Кого вважають основоположником класичної політичної економії?

а) А. Сміта

 

1A60 Основним типом неринкової економіки є:

г) командно-адміністративна.

 

1A61 До засобів праці належить:

д) правильно вказано у п. б і г.

 

1A62 Ресурси, які мають виробниче призначення називають:

б) засобами виробництва

 

1A63 До предметів праці належать:

а) сировина та матеріали

 

1A64 Економічна система – це сукупність всіх видів діяльності людей у сфері:

д) перелічених в п. а, б, в, г.

 

1A65 До об’єктів власності не належать:

д) немає правильної відповіді.

 

1A66 Користування – це:

г) відносини між суб’єктами власності, пов’язані з виробничим та особистим використанням об’єктів власності;

 

1A67 Основним типом власності для моделі вільного підприємництва є:

в) приватна

 

1A68 Представники економічної школи меркантилізму вважали, що багатство суспільства формується:

а) лише у торгівлі

 

1A69 Представники школи фізіократів вважали, що багатство суспільства формується:

б) лише у сільському господарстві

 

1A70 Який з перелічених напрямів не належить до сучасних напрямів економічної теорії?

в) науковий соціалізм

 

1A71 Класичну економічну теорію розробляли:

в) В. Петті, Д. Рікардо, А. Сміт.

 

1A72 Хто став першим українським вченим, якого визнала світова економічна думка?

г) М.І. Туган-Барановський.

 

1A73 Основними типами ринкової економіки є:

а) ринкова, змішана, керована державою

 

1A74 Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає категорія:

б) користування

 

1A75 Людина, яка взяла автомобіль на прокат, є:

а) користувачем;

 

1A76 Хто наділений найбільшими правами відносно певного об’єкта?

б) розпорядник

 

Задачі рівня складності B

1B1 Проблема "як виробляти?" пов'язана з:

а) організацією виробництва, способом поєднання ресурсів, технологією виробництва;

 

1B2 При розв'язанні питання "як виробляти?", підприємці в умовах ринкової економіки:

в) самостійно обирають спосіб виготовлення продукції, застосовуючи найдосконаліші методи виробництва і ресурсозберігаючі технології

 

1B3 Які з принципів не належать до основних ідей марксизму?

а) приватна власність на засоби виробництва

 

1B4 Основними перевагами ринкової економіки є:

б) забезпечення ефективного розміщення ресурсів та конкуренції

 

1B5 У чому сутність методу наукової абстракції?

в) у відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища і зосередженні на з’ясуванні внутрішніх суттєвих зв’язків;

 

1B6 Які з перелічених нижче понять є економічними категоріями?

в) наймана робоча сила, ринок, вартість, ринкова рівновага;

 

1B7 Предметом вивчення економічної теорії є:

д) виробничі відносини.

 

1B8 Виберіть з наведеного нижче найповніше визначення предмета економіки:

в) економіка вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів з метою задоволення потреб його членів

 

1B9 Яке визначення точніше передає сутність підприємництва?

б) підприємництво – ініціативна, самостійна діяльність людей, пов’язана з організацією нового підприємства, розробкою нового товару, прийняття інших оригінальних рішень, яка передбачає ризик та повну відповідальність

 

1B10 Виробничі відносини – це:

в) відносини між людьми з приводу привласнення ресурсів, організації виробничого процесу, управління

 

1B11 Основними перевагами ринкової економіки є:

б) забезпечення ефективного розміщення ресурсів та конкуренції

 

1B12 На відміну від України, де становлення ринкових відносин надто затягнулося, в Польщі, країнах Прибалтики, Чехії при переході до ринку була застосована політика "шокової терапії", її головний зміст полягає в тому, що:

б) проводиться радикальна структурна перебудова всіх сфер господарювання

 

1B13 Двома основними формами правління в суспільстві є:

б) тоталітаризм та демократія

 

1B14 Для командно-адміністративної економіки характерним є:

в) планування урядом кількості та цін товарів і послуг, тотальна державна власність

 

1B15 Для ринкової економіки характерним є:

а) обмеження державного втручання в економіку, індикативне (необов'язкове) планування;

 

1B16 Для змішаної економіки характерним є:

а) значна роль держави у регулюванні бізнесу, вільна конкуренція;

 

1B17 Характер функціонування ринку для моделі вільного підприємництва є:

в) вільний

 

1B18 Характер функціонування ринку для моделі узгодженого вільного підприємництва є:

б) керований міжнародними організаціями;

 

1B19 Характер функціонування ринку для моделі соціальної ринкової економіки є:

в) вільний

 

1B20 Характер функціонування ринку для моделі перерозподілу доходів є:

в) вільний

 

1B21 Характер функціонування ринку для командно-адміністративної системи є:

а) жорстко керований державою

 

1B22 Перехідна економіка - це:

в) особливий стан економічної системи країни при переході суспільства від одного історичного етапу до іншого

 

1B23 Перехід від командно-адміністративної системи до ринкової передбачає:

а) звільнення економіки від надмірного державного контролю, приватизацію, лібералізацію

 

1B24 Перехід від командно-адміністративної системи до ринкової передбачає:

г) створення законодавчої системи для захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, роздержавлення, перехід до вільного ціноутворення

 

1B25 Роль уряду в державі, де переважає модель вільного підприємництва, полягає у:

г) не перешкоджанні конкуренції та законодавчому забезпеченні господарських операцій;

 

1B26 Роль уряду в державі, де переважає модель узгодженого вільного підприємництва, полягає у:

в) гармонізації економічної діяльності та соціальних потреб.

 

1B27 Роль уряду в державі, де переважає модель соціальної ринкової економіки, полягає у:

в) гармонізації економічної діяльності та соціальних потреб;

 

1B28 Роль уряду в державі, де переважає модель перерозподілу доходів, полягає у:

б) максимальному сприянні перерозподілу доходів

 

1B29 Роль уряду в державі, де існує командно-адміністративна система, полягає у:

а) повному керуванні економічним та соціальним життям

 

1B30 До основних проблем, характерних для української економіки, слід віднести:

а) безробіття, низький рівень доходів населення та корупцію

 

1B31 Володіння – це:

а) відносини між суб’єктами власності, пов’язані з наявністю в них об’єктів присвоєння;

 

1B32 Основними підсистемами економічної системи є:

в) продуктивні сили, техніко-економічні, організаційно-економічні та відносини власності на засоби виробництва

 

1B33 Розпорядження – це:

в) відносини між суб’єктами власності, пов’язані з можливістю визначення долі об’єктів власності

 

1B34 Яке з визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії?

б) наука про економічні відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів

 

1B35 Яке з положень комплексно розкриває основні функції економічної теорії?

б) економічна теорія виконує практичну, пізнавальну функції та формує економічне мислення;

 

1B36 Чим можна пояснити наявність економічних проблем?

а) безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.