Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі рівня складності C1C1 Яке з тверджень є неправильним?

д) представники марксизму досліджували закони розвитку капіталістичного суспільства і запропонували нову концепцію капіталізму.

 

1C2 Економічна теорія розвивалась у такій послідовності:

г) меркантилізм, фізіократи, класична економічна школа, пролетарська школа, маржиналізм, неокласична економічна школа, інституціоналізм

 

1C3 Об’єкт вивчення економічної теорії як науки - це:

в) економічне життя суспільства, тобто його економіка (суспільне виробництво);

 

1C4 Оскільки потреби людей безмежні, а ресурси для їх задоволення обмежені, суспільство прагне ефективно використовувати наявні ресурси. Це означає, що суспільство повинно:

г) використовувати ресурси таким чином, щоб отримувати максимальну віддачу.

 

1C5 Чому економічна теорія стверджує, що в економіці люди постійно роблять вибір?

в) тому, що потреби безмежні, а ресурси обмежені.

 

1C6 Що Ви вважаєте раціональним вибором?

г) вибір, у результаті якого Ви утрачаєте менше порівняно з тим, що отримуєте;

 

1C7 Великим недоліком класичної політекономії було:

г) нехтування ролі держави в господарському житті;

 

1C8 Потенціал підприємництва значною мірою базується на:

б) можливості найбільшою мірою реалізувати особистий інтерес та вільну ініціативу

 

1C9 Для керованої державою економіки характерним є:

г) підтримка державою приватних підприємств, індикативне (необов'язкове) планування;

 

1C10 Основними моделями сучасної ринкової економіки є:

а) модель вільного підприємництва, модель узгодженого вільного підприємництва, модель соціальної ринкової економіки, модель перерозподілу доходів;

 

1C11 Основним мотивом діяльності підприємств для моделі вільного підприємництва є:

а) максимізація прибутку;

 

1C12 Основним мотивом діяльності підприємств для командно-адміністративної системи є:

б) максимізація приросту обсягу виробництва продукції;

 

1C13 Основними рисами перехідної економіки є:

а) нестійкість та альтернативний характер перехідної економіки; пріоритетність соціальної рівності;

 

1C14 Звільнення економіки від надмірного державного контролю передбачає:

б) усунення адміністративних обмежень, що перешкоджають дії ринкових сил, створення приватних підприємств;

 

1C15 Основною метою функціонування моделі вільного підприємництва є:

г) найвища ефективність виробництва;

 

1C16 Основною метою функціонування моделі узгодженого вільного підприємництва є:

в) задоволення економічних та соціальних потреб громадян;

 

1C17 Основною метою функціонування соціальної ринкової економіки є:

в) задоволення економічних та соціальних потреб громадян;

 

1C18 Основною метою функціонування моделі перерозподілу доходів є:

б) забезпечення високого життєвого рівня всіх громадян;

 

1C19 Основною метою функціонування командно-адміністративної системи є:

а) створення матеріально-технічної бази комунізму;

 

1C20 Для вільної ринкової економіки характерним є:

б) невтручання держави безпосередньо в економічні процеси

 

1C21 Для соціальної ринкової економіки характерним є:

а) пріоритетність соціальної рівності;

 

1C22 Для моделі перерозподілу доходів характерним є:

г) розмежування функцій створення національного багатства та його розподілу;

 

1C23 Для командно-адміністративної економіки характерним є:

д) обов'язкове планування на усіх рівнях господарювання.

 

1C24 Для вільної ринкової економіки характерним є:

д) не перешкоджання конкуренції зі сторони держави.

 

1C25 Для командно-адміністративної економіки характерним є:

а) відсутність конкуренції та вільного ціноутворення;

 

1C26 Роздержавлення і приватизація означають:

а) перехід права власності на державні підприємства чи їх частини до приватних і колективних власників;

 

1C27 Лібералізація економіки означає:

г) зняття обмежень на зовнішню економічну діяльність, перехід до вільного ціноутворення

 

1C28 Метою соціальних заходів, що супроводжують реформи в Україні є:

а) пом’якшення негативних наслідків реформи;

 

1C29 Висока диференціація доходів громадян в Україні на сучасному етапі впливає на соціально-економічну ситуацію:

б) негативно

 

1C30 Приватизація – це:

г) відчуження державної власності на користь приватних осіб;

 

1C31 Товариство орендарів уклало угоду з органом місцевої влади про оренду будинку побуту. До якого виду власності слід віднести цей об’єкт?

б) муніципальної.

 

1C32 Виберіть правильне твердження:

г) володар об’єктів власності може ними користуватися; д) немає правильного твердження.

 

1C33 Роздержавлення – це:

а) ліквідація майнової монополії держави в підприємницьких відносинах

 

1C34 Що не є формою реалізації прав власності?

д) правильна відповідь відсутня.

 

1C35 Визначте, яке положення характеризує планову економічну систему:

а) по радіо прозвучало оголошення, що завтра в країні піднімаються ціни на олію

 

1C36 Визначте, яке положення характеризує ринкову економічну систему:

в) град знищив значну частину врожаю винограду, і тому ціни на виноградний сік зростуть;

 

1C37 Визначте, яке положення характеризує змішану економічну систему:

б) допомога по безробіттю виплачується протягом одного року.

 

1C38 Підприємство планує випускати новий вид продукції і розглядає три технології виробництва. Кількість кожного ресурсу, що використовується у виробництві за кожною технологією, та ціни на кожний ресурс наведені у таблиці.

Вихідні дані для задачі.

Ресурси Ціна за одиницю ресурсу (грн.) Необхідна кількість ресурсів (одиниць)
Технологія 1 Технологія 2 Технологія 3
Праця
Земля
Капітал
Підприємницькі здібності

Яку технологію обере підприємство, якщо воно зацікавлене у використанні меншої кількості ресурсів?

Б) технологію 2;

 

1C39 Підприємство планує випускати новий вид продукції і розглядає три технології виробництва. Кількість кожного ресурсу, що використовується у виробництві за кожною технологією, та ціни на кожний ресурс наведені у таблиці.

Вихідні дані для задачі.

Ресурси Ціна заодиницю ресурсу (грн.) Необхідна кількість ресурсів (одиниць)
Технологія 1 Технологія 2 Технологія 3
Праця
Земля
Капітал
Підприємницькі здібності

Яку технологію обере підприємство, якщо воно має за мету отримати найбільший прибуток?

А) технологію 1;

 

1C40 Підприємство планує випускати новий вид продукції і розглядає три технології виробництва. Кількість кожного ресурсу, що використовується у виробництві за кожною технологією, та ціни на кожний ресурс наведені у таблиці. Яку технологію обере підприємство, якщо воно зацікавлене у використанні меншої кількості ресурсів?

Вихідні дані для задачі.

Ресурси Ціна за одиницю ресурсу (грн.) Необхідна кількість ресурсів (одиниць)
Технологія 1 Технологія 2 Технологія 3
Праця
Земля
Капітал
Підприємницькі здібності

Д) технологію 1 або 2.

 

1C41 Підприємство планує випускати новий вид продукції і розглядає три технології виробництва. Кількість кожного ресурсу, що використовується у виробництві за кожною технологією, та ціни на кожний ресурс наведені у таблиці. Яку технологію обере підприємство, якщо воно має за мету отримати найбільший прибуток?

Вихідні дані для задачі

Ресурси Ціна за одиницю ресурсу (грн.) Необхідна кількість ресурсів (одиниць)
Технологія 1 Технологія 2 Технологія 3
Праця
Земля
Капітал
Підприємницькі здібності

В) технологію 3;

 

1C42 Проблема обмеженості ресурсів може бути вирішена, якщо:

д) вірна відповідь відсутня.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.