Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі рівня складності AЗАДАЧІ З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ 5

Задачі рівня складності A

 

5A1 Світове господарство – це :

Б) сукупність національних економік, пов”язаних між собою системою міжнародних економічних відносин;

 

5A2 Основними суб’єктами міжнародних валютних відносин є :

Д) всі відповіді правильні.

 

5A3 Міжнародний поділ праці – це :

А) спеціалізація окремих країн на виготовленні певних видів продукції з метою взаємного обміну ними

 

5A4 Спрямування країни на випуск певного виду продукції означає :

Г) глобалізацію господарського життя;

 

5A5 Поєднання на одній території підприємств різних галузей, які використовують продукцію і відходи один одного означає :

Б) комбінування;

 

5A6 Співробітництво спеціалізованих підприємств щодо випуску готової продукції означає:

В) кооперування;

 

5A7 До провідних міжнародних валютно-фінансових організацій не належить:

Г) Європейський Союз;

 

5A8 Роль світових грошей у сучасних умовах виконує:

Д) правильна відповідь Б), В), Г).

 

5A9 Елементами міжнародної валютної системи є:

Д) всі відповіді правильні.

 

5A10 Поняття „економічна інтеграція” означає:

Б) зближення у певних формах національних економік окремих країн;

 

5A11 Глобалізація економіки означає:

А) розвиток інтегрованої і взаємозалежної світової економіки;

 

5A12 Обмеження обсягу імпорту чи експорту товарів на певний період називають:

В) квотою

 

5A13 Основною рисою протекціонізму є:

Б) високі тарифи на імпорт товарів;

 

5A14 Штучне зниження цін нижче собівартості продукції або вітчизняних цін називають:

В) демпінгом;

 

5A15 Продаж товарів і послуг в інші країни називається:

Б) експортом;

 

5A16 Які валюти належать до резервних?

Д) правильна відповідь А), Б), В).

 

5A17 Державний податок на товари, які перетинають митний кордон, називають:

Б) митом;

 

5A18 Усі зовнішньоекономічні операції за певний проміжок часу відображені у:

В) платіжному балансі;

 

5A19 У якому році США відмовилося від свого зобов’язання щодо обміну доларів, що їх мали іноземні центральні банки, на золото за фіксованим курсом:

Г) у 1971;

 

5A20 Дефіцит торговельного балансу країни можна зменшити шляхом:

Г) розвитку імпортозаміщувальних виробництв у країні;

 

5A21 Експорт товарів – це:

Б) реалізація товарів на зовнішньому ринку;

 

5A22 Історично першою формою економічного міжнародного співробітництва є:

В) світова торгівля;

 

5A23 Якщо курс обміну валют визначається попитом і пропозицією іноземної валюти, то це:

В) гнучкий, або плаваючий, валютний курс; Г

 

5A24 Валюта – це:

А) грошова одиниця певної країни;

 

5A25 Основою світового господарства є:

А) міжнародний поділ праці; Б) міжнародна кооперація виробництва; В) транснаціональні корпорації (ТНК); Г) міжнаціональні монополії; Д) міжнародна інтеграція.

 

5A26 Валютний ринок – це:

в) ринок, на якому торгують валютою різних країн;

 

5A27 Вкажіть, яка валютна система заснована на вільному обігу золота та виконанні ним усіх функцій грошей:

В) золотомонетного стандарту;

 

5A28 Вкажіть, яка валютна система заснована на плаваючому валютному курсі:

В) Ямайська валютна система;.

 

5A29 Вкажіть, яка валютна система заснована на кількох ключових валютах:

Б) Ямайська валютна система;

 

5A30 Яка валютна система заснована на повній демонетизації золота:

А) Ямайська валютна система;

 

5A31 В якій валютній системі основними інструментами міжнародних розрахунків було золото і американський долар:

Г) Бреттон-Вудська валютна система

 

5A32 В якій валютній системі важливе місце займають спеціальні права запозичення (СДР):

Д) Ямайська валютна система.

 

5A33 Мито – це:

Б) податки та імпортований товар;

 

5A34 Абсолютна перевага країни у виробництві певного продукту означає:

; Б) здатність країни виробляти товари або послуги з нижчими затратами ресурсів, ніж інші торговельні партнери;

 

5A35 Порівняльна перевага країни у виробництві певного продукту означає:

А) здатність країни виробити продукт із нищою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер;

 

5A36 Експорт – це:

Г) товари і послуги, які країна продає іншим країнам;.

 

5A37 Імпорт – це:

А) товари і послуги, які країна купує в інших країнах;

 

5A38 Валютний курс – це:

А) ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої

 

5A39 Валюта –це:

Б) грошова одиниця країни;

 

5A40 Монетний паритет – це:

В) співвідношення золотого вмісту грошових одиниць

 

5A41 Імпортна квота – це:

В) кількісне обмеження на ввезення товару з інших країн

 

5A42 Демпінг – це:

А) продаж товарів на міжнародних ринках за цінами, нижчими від витрат виробництва;

 

5A43 "Викачування умів" – це:

Г) еміграція з країни високоосвідчених спеціалістів і висококваліфікованих робітників;

 

5A44 Платіжний баланс – це:

Б) систематизований запис усіх міжнародних операцій резидентів країни з президентами за певний проміжок часу;

 

5A45 Торговельний баланс – це:

В) розділ платіжного балансу країни, який відображає;

 

5A46 Міжнародний поділ праці – це:

В) спеціалізацію окремих країн на виготовленні тих чи інших видів продукції з метою взаємного обміну ними;

 

5A47 Демонетизація – це:

Д) припинення виконання золотом функцій грошей.

 

5A48 ГААТ –це:

Б) міжнародна угода спрямована на зниження ставок мита й усунення різних не митних обмежень

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.