Здавалка
Главная | Обратная связь

Денна форма навчанняРОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

З КУРСУ

ПРАВОЗНАВСТВО

 

Тернопіль

„Правознавство ”.Робочий зошит студента .

Автори: Возьний Володимир Іванович , доцент кафедри правового регулювання економіки і правознавства ЮФ ТНЕУ

Паскевич Юлія Владиславівна, викладач кафедри правового регулювання економіки і правознавства ЮФ ТНЕУ


Розділ 1.

Структура залікового кредиту дисципліни “Правознавство”

Денна форма навчання

№ п/п Назва теми модуля Кількість годин
Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
1. Змістовний модуль № 1. Поняття і сутність держави і права. Правове регулювання формування та діяльності державних органів. Реалізація прав громадян у цивільному, трудовому, сімейному праві. Основи соціального законодавства
  Тема 1. Основи теорії держави і права   Тема 2. Конституційне право   Тема 3. Цивільне право   Тема 4. Трудове право   Тема 5. Основи соціального законодавства   Тема 6. Сімейне право                                             Виконання КПІЗ за запропонованою проблемою із вказаних тем, виконання пакету індивідуальних контрольних завдань та інші форми самостійної роботи
2. Змістовний модуль № 2. Загальна характеристика правового регулювання господарських фінансових, банківських, адміністративних, кримінальних правовідносин, земельного та екологічного права
  Тема 12. Кримінальне право Тема 13. Міжнародне право Тема 14. Судові та правоохоронні органи України Тема 15. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ                   Виконання КПІЗ за запропонованою проблемою із вказаних тем, виконання пакету індивідуальних контрольних завдань та інші форми самостійної роботи
           
  Разом
             

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни “Правознавство” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 (ректорська контрольна робота) Заліковий модуль 4 (підсумкова оцінка за КПІЗ) Заліковий модуль 5 (письмовий екзамен) Разом
10% 10% 25% 15% 40% 100%
Тиждень 6 Тиждень 12 Тиждень 16 Тиждень 17 Тиждень (_)  

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання (надалі КПІЗ) є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і є окремим заліковим модулем з дисципліни.

Комплексне практичне індивідуальне завдання (надалі КПІЗ) є невід'ємною частиною навчального процесу і розцінюється як серйозне осмислення набутих знань отриманих студентом при вивченні курсу «Правознавство».

КПІЗ є одним із засобів оволодіння навчальним матеріалом. Навчальний час, відведений для КПІЗ, регламентується Планом підготовки студентів з курсу «Правознавство». Зміст та обсяг КПІЗ по вивченню даного курсу узгоджується з іншими видами навчальної діяльності студентів. У зв'язку з цим планування, організація і реалізація КПІЗ є одним з важливих завдань у навчанні студента.

КПІЗ забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення курсу: підручники, навчальні та методичні посібники, опорні конспекти лекцій, інтерактивний навчально-методичний комплекс дисципліни, електронно-обчислювальною технікою, тощо.

Метою КПІЗ є самостійне вивчення частин(и) програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з курсу «Правознавство» та розвиток навичок самостійної роботи. КПІЗ — це завершена теоретико-практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських та практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу «Правознавство» в цілому.

Для того щоб виконання КПІЗ було ефективним, студенту необхідно виконати ряд умов, до яких можна віднести наступні:

1.Методично правильно організувати свою роботу по виконанню КПІЗ.

2.Забезпечити виконання індивідуальних завдань з метою перетворення цього процесу в процес творчий.

3.Самоконтроль та контроль з боку викладача за ходом виконання КПІЗ та інших заходів, що заохочують студента за його якісне виконання.

Специфіка виконання КПІЗ з курсу «Правознавство» припускає інтенсивну роботу з першоджерелами, законодавством і матеріалами судової практики, джерелами Інтернет), що часто не містять готових відповідей. Виконання КПІЗ припускає максимальну активізацію пізнавальної діяльності студентів, сприяє ефективному виробленню навиків первинної обробки інформації, роботи з документами, умінь узагальнювати та інтегрувати отриману інформацію.

Навики самостійної роботи по виконанню КПІЗ слід визначати такими параметрами:

· уміння опрацьовувати джерело інформації;

· уміння узагальнювати отриману інформацію;

· використання і практичне застосування інформації;

· самоорганізація студента на учбову, пізнавальну і творчу діяльність.

В ході виконання КПІЗ студент глибше пізнає суть навчального курсу «Правознавство», вивчає законодавство, правозастосовну практику і наукові першоджерела, шукає оптимальні способи вирішення практичних завдань і тих цілей (мети) що стоять перед практичним індивідуальним завданням.

Виконуючи цей вид індивідуальної роботи студент повинен висловлювати власне бачення на проблемні питання КПІЗ, вказувати свою думку на описувані події та сформулювати власну оцінку використовуваній літературі та законодавству, не допускаючи при цьому повторень і суперечностей. Неприпустимим є зловживання цитатами. Автор повинен їх використовувати для підтвердження власних думок і робити відповідні посилання згідно методичних правил.

Керівник курсу призначає кожному студенту відповідний варіант КПІЗ відповідно до затвердженого кафедрою переліку. КПІЗ виконується у формі робочого зошита, типова форма якого розміщується на кафедральному сайті ТНЕУ. КПІЗ видається студенту у перші два тижні навчання та виконується впродовж семестру у відповідності до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною передумовою допуску до здачі змістових модулів.

КПІЗ повинно мати чітку логічно-обумовлену структуру та встановлену кафедрою ПРЕП форму. Обсяг КПІЗ має становити до 25 сторінок формату А4.

КПІЗ виконується кожним студентом індивідуально в письмовій і/або електронній формі відповідно до цих вказівок та пропонованого варіанту. Виконання роботи не відповідно до вказаного варіанту чи компіляція окремих положень та змісту робіт інших авторів є підставою для не зарахування її, із обов'язковим виконанням у строк, визначений викладачем.

Підготовка КПІЗ включає такі етапи:

· вивчення навчальної літератури за темою(ми) КПІЗ;

· складання структури (схеми) КПІЗ відповідно до розділів типового робочого зошита;

· підбір і вивчення спеціальних літературних, наукових джерел та законодавства;

· добір фактичного та статистичного матеріалу, його обробка;

· оформлення списку використаних джерел;

· консультації з викладачем;

· передання роботи викладачеві для оцінювання.

Виконанню КПІЗ має передувати глибоке вивчення рекомендованих джерел, основної та додаткової літератури, періодичних видань (газет, журналів), наукових статей, законодавчих та підзаконних актів, узагальнень судової та іншої практики, джерел Інтернет. Робота повинна мати творчий, аналітичний, критичний і самостійний характер з тим, щоб забезпечити всебічно і добре обґрунтовані висновки. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень.

Роль викладача у виконанні студентом КПІЗ зводиться, як правило, до перевірки і оцінювання якості виконання пакету індивідуальних завдань, навиків вирішувати навчальні, практичні та інші пропоновані завдання і юридичні задачі чи тести, рівень розвитку здібностей, порівнювати різні правові елементи окремих сфер господарювання, його інститути, формувати уміння зробити доповідь або наукове повідомлення, уміння користуватися термінологією, юридичною енциклопедією тощо.

Невиконання вищенаведених вимог є підставою для повернення КПІЗ студенту на доопрацювання для уточнення окремих положень та/чи висновків. Після відповідних доробок робота може бути подана для повторної перевірки і остаточної оцінки викладача.

Виконання індивідуального завдання є обов'язковим для кожного студента, що вивчає курс «Правознавство» рівень виконання якого оцінюється за 100-бальною шкалою відповідно до вагового коефіцієнта як окремий заліковий модуль.

КПІЗ включає в себе систему як простих репродуктивних завдань, так і завдання творчого характеру по окремих темах, що входять в Програму курсу «Правознавство, у поза аудиторний час, але під методичним і організаційним керівництвом викладача. Обсяг і види КПІЗ визначається викладачем і доводиться до відома студентів протягом двох тижнів навчання.

РОЗДІЛ 3.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КПІЗ

 

Оцінювання КПІЗ повинно сприяти реалізації таких завдань:

· підвищення мотивації студентів до систематичного активного навчання протягом семестру та навчального року, їх переорієнтація з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

· відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів і завдань робочій програмі курсу «Правознавство»;

· відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення курсу «Правознавство» з переліком, формами та змістом контрольних заходів, критеріями та порядком їх оцінювання;

· подолання елементів суб'єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується системою контрольних заходів із застосуванням 100-бальної шкали оцінювання, а також врахуванням усіх видів навчальної роботи студента протягом семестру;

· забезпечення належних умов для вивчення програмного матеріалу з курсу «Підприємницьке право» і підготовки до контрольних заходів, що досягається їх чітким розмежуванням за змістом і термінами проведення;

· розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

 

Система оцінювання знань студентів по ви конанню КПІЗ здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних контрольних заходів, які включають:

№ п/п Форма контролю Напрямки контролю Об’єкти контролю Результат
1. Оцінювання виконання КПІЗ Виконується кожним студентом індивідуально в письмовій і/або електронній формі відповідно до рекомендованих вказівок та пропонованого варіанту · пізнавальна діяльність студентів, їх творчість, аналітичність, критичність і самостійність; · ефективність вироблення навиків первинної обробки інформації, роботи з документами; · уміння узагальнювати та інтегрувати отриману інформацію; · робота з першоджерелами, чинним законодавством і матеріалами практики; · рівень оволодіння навичками самостійної роботи. Рівень виконання КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, а оцінка включається до залікового кредиту як окремий заліковий модуль

Завершене КПІЗ подається у роздрукованому та оформленому робочому зошиті викладачу, який читає лекційний курс та приймає екзамен або викладачу, який проводить практичні заняття з даної дисципліни в межах зазначеного графіку.

 

Оцінка за усне опитування Оцінка за виконання теоретичного завдання Оцінка за виконання практичного завдання Разом
20% 50% 30% 100%

Оцінка за КПІЗ є одним з обов¢язкових залікових модулів і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

 

РОЗДІЛ 4.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.