Здавалка
Главная | Обратная связь

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛз дисципліни “Правознавство”

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України (із змінами та доп.). – К.: Атіка, 2006. – 64 с.

2. Акт проголошення незалежності України //ВВРУ. – 1991. - № 38.

3. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 року).- ВВРУ. – 1990. - № 31.

4. Європейська конвенція з прав людини (Рим, 4 листопада 1950). - К.: Українська правнича фундація, 1997.

5. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) //Основи загальної теорії права та держави /За ред. П. М. Рабіновича. - К., 1994.

6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ООН, 1966 р.).- Там же.

7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ООН, 1966)// Основи загальної теорії права та держави /За ред. П. М. Рабіновича. - К., 1994.

8. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 14 січня 1998 р. – № 16/98-ВР.

9. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” від 19 листопада 1992 р., станом на 1 липня 2004 р. - № 2801-ХІІ.

10. Закон України “Про адвокатуру” //ВВР України. - 1992.

11. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 17 грудня 2000 р., станом на 15 липня 2004 р. - № 2121-ІІІ.

12. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 р. - № 1667 – ІV.

13. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 р. - № 1665 – ІV.

14. Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р. станом на 6 квітня 2004 р.

15. Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 р., станом на 14 серпня 2003 р. - № 504/96-ВР.

16. Закон України “Про господарські суди” від 4 червня 1991 р. з наступними змінами і доповненнями станом на 7 лютого 2002 р.

17. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. //ВВР України. – 2001.- №4. – С. 65.

18. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року, станом на 26 червня 2004 р. –№ 4004-ХІІ.

19. Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р., станом на 1 січня 2005 р. - № 1058-IV.

20. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001, станом на 29 квітня 2004. - № 2240-ІІІ.

21. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р., станом на 29 квітня 2004. - № 1533-ІІІ.

22. Закон України “Про Конституційний Суд України” //ВВР України. – 1996. - № 49.

23. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01. 07. 1993 (із змінами та доповненнями).

24. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. - № 1906 – IV.

25. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. (із змінами, внесеними Законами України № 312 – XIV від 11. 12. 98)

26. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. – К. : Парламентське вид-во, 2002.

27. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р., станом на 6 квітня 2004 р. - №586-ХІV.

28. Закон України “Про Національний банк України” від 20. 05. 1999 р., станом на 25 липня 2004 р. - № 679-ХІV.

29. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 р. - № 1057-IV.

30. Закон України “Про об'єднання громадян” від 16 червня 1992 р. з подальшими змінами і доповненнями станом на 11 липня 2001 р.// Юридичний вісник України. – 2002. – 21-27 грудня. – № 51 (391).

31. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р., станом на 15 серпня 2003 р. - № 108/95-ВР.

32. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 червня 1992 року //ВВР України. - № 50, 1992.

33. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р., станом на 23 липня 2004 року. - № 1264-ХІІ.

34. Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р., станом на 1 січня 2004 р. - № 2694-ХІІ.

35. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р., станом на 1 січня 2004 р., № 1788-ХІІ.

36. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 р., станом на 1 січня 2005 р. - № 889-IV.

37. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р., станом на 1 січня 2005 р. - № 168/97-ВР.

38. Закон України “Про політичні партії в Україні” // Голос України. - 2001.- 12 травня.

39. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15 листопада 2001 р. № 2789 – ІІІ // Юридичний вісник України. – 2002. – 29 грудня - 4 січня. – № 52 (340).

40. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998р., станом на 14 серпня 2003р.- № 137/98-ВР.

41. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. із змінами і доповненнями станом на 12 липня 2001. // Юридичний вісник України. – 2001. – 4 ‑ 10 серпня. - № 31 (319).

42. Закон України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р., станом на 1 грудня 2005 р. - № 1251-ХІІ.

43. Закон України “Про статус народного депутата” // ВВРУ. – 1993. – № 8.

44. Закон України “Про статус суддів” , станом на 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України (ОВУ). – 2001. – №25. – Ст. 1143.

45. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. № 3018 – ІІІ // Юридичний вісник України. – 2002. - 30 березня - 5 квітня. - № 13 (353).

46. Закон України “Про третейські суди” від 11 травня 2004. - № 1701 – IV.

47. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” // ВВРУ. – 1998. -№ 20.

48. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-IV.Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. - № 2542-ІІІ.

49. Водний Кодекс України від 06. 06. 1995 р.- № 213/95-ВР.

50. Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти/ Міністерство юстиції України. - К.: Юрінком Інтер, 2003.

51. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768 – ІІІ // Юридичний вісник України. – 2001. – 1 - 7 грудня. - № 48 (336).

52. Кодекс адміністративного судочинства України, прийнятий 6 липня 2005 р. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

53. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /Відп. ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - 1040 с.

54. Кодекс України про надра від 27. 07. 1994 р.- № 132/94-ВР.

55. Кримінальний кодекс України. - К.: Атіка, 2002.

56. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року. - № 3852-ХІІ.

57. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року. - № 3167-ХІІ.

58. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947 - ІІІ // Юридичний вісник України. – 2002. – 23 - 29 листопада. - № 47 (387).

59. Цивільний кодекс України: Офіційний текст/ Міністерство юстиції України. - К.: Юрінком Інтер, 2003.

 

Рекомендована література

1. Александров Ю. В. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищ. навч. закл./ Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К.: МАУП, 2004.

2. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять //Право України. - 2000. - № 4. - С. 35-39.

3. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я.Сухарева, В.Е.Крутских. – М.: Инфра – М, 2000.

4. Гель А. П. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. – К.: МАУП, 2004.

5. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2001.

6. Господарське право України: Підручник для студ. вищ. навч. закл./ М. К. Галянтич, С. М. Грудницька, О. М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005.

7. Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудове право України: Навч. посібник в 4-х ч. – К.: МАУП, 2003.

8. Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004.

9. Збірник міжнародно-правових документів, законодавчих актів і нормативних документів України з питань соціально-правового захисту дітей. - К.: Столиця, 1998. - С. 10-35.

10. Земельне право України: Підр./ За ред. О.О.Погрібного, І.І.Каракаша. – К.: Істина, 2003.- 496 с.

11. Карпенко Д. О. Трудове право України: Курс лекцій. – К.:МАУП, 1999. - 192 с.

12. Кельман М. С. Словник термінів та визначень з курсу правознавства. - Львів, 1997.

13. Конституційне право України. Навч. видан. /За ред. док. юр. наук, проф. В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка. – 1999.

14. Кравченко В. В., Савчук О. П. Правознавство: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005.

15. Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005.

16. Кравчук В. М. Місце і роль громадських організацій в громадянському суспільстві// Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9.

17. Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти). - К.: Атіка, 2005.

18. Кравчук К. Г. Опорні конспекти з основ права: Курс лекцій. Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: Атіка, 2005. – 312 с.

19. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юр. спец. вищ. закладів освіти /За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер. - Право, 2002. – 416с.

20. Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004.

21. Мала енциклопедія етнодержавознавства /НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. - К.: Довіра: Генеза, 1996.

22. Мацко А. С. Міжнародне право: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003.

23. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України /За ред. Ю. М. Грошевого. - Харків: Право, 2002.

24. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під заг. редакцією В. П. Пастухова. – К.: Алерта, 2005.

25. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - К.: Генеза, 1997.

26. Правознавство: Навальний посібник /За ред. В. В. Копєйчикова – 5-є вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

27. Правознавство: Навчальний посібник /За ред. Кравчука М. В. - 2-ге вид., перероб. та доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003.

28. Пігач Я. М., Труфанова Л. М. Господарське законодавство. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2002.

29. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти)/ Автор-упорядник Кравчук М. В. - Тернопіль, 2003.

30. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. - Харків: Консум, 1998.

31. Ромовська З. Сімейний кодекс України: погляд в майбутнє //Право України. - 2002. - № 2. - С. 63-69.

32. Сімейне право України: Підручник /За ред. Гопанчука В. С. - К.: Істина, 2002. – 304с.

33. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. 2-е вид./ Пер. з рос. – Харків: Консум, 2005.

34. Словничок юридичних термінів: Навчальний посібник/ Уклад. В. П. Марчук. – К.: МАУП, 2003.

35. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Авт.-упорядник Кравчук М. В. – К.: Атіка, 2005.

36. Трудові спори: Навчальний посібник/ За ред. В. П. Пастухова. – Магістр ХХІ століття, 2005.

37. Трудовое право Украины. Учебно-справочное пособие. - Х.: «Одисей», 2000. - 480 с.

38. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия /Под ред. М. Ю. Тихомирова. - М., 1997.

39. Фінансове право: навч. посібник для студ. юр. вузів та фак-ів. – К.: Вентурі. – 1995. –272 с.

40. Хрестоматія з правознавства (Посібник до занять з правознавства). - К.: Юрінком, 1996.

41. Цивільне право України: Підр./ Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. –К.: Істина, 2003. – 776 с.

42. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні і прикладні аспекти. – К., 2004.

43. Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.- Київ: “Укр. енциклопедія”, 1998 – 2002.

44. Юридичний словник-довідник: /За ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Femida, 1996.

45. Юридичні терміни: Тлумачний словник/ За ред. проф. В. Г. Гончаренка. – К.: Либідь, 2003.

 

РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТ

1. http://www.rada.kiev.ua. – Офіційний сайт Верховної Ради України


РОЗДІЛ 6.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.