Здавалка
Главная | Обратная связь

У завданнях 25-30 розташуйте правові реалії у правильній послідовності. Перша має відповідати цифрі 1, друга — 2 і т. д. букви запишіть до таблиці.Маріуполь – 2010


 

Комплексні контрольні роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.060303 «Практична психологія» філологічного факультету розроблені старшим викладачем кафедри господарського, цивільного та трудового права Маріупольського державного університету Дмитрієвой К.І.

 

 

Затверджені на засіданні кафедри господарського,

Цивільного та трудового права.

Протокол № 6 від 23 листопада 2010 року

 

 

Завідувач кафедри Л.М. Ніколенко


Пояснювальна записка

 

Загальні положення

Тестові завдання ККР з дисципліни «Правознавство» складені відповідно до кваліфікаційної характеристики бакалавра, освітньо-професійної програми, робочої програми за курсом і навчальним планом спеціальності 6.060303«Практична психологія».

Мета комплексних контрольних робіт

Мета ККР – виявити рівень знань і практичних умінь, навиків студентів відповідного фаху при проведенні підсумкового контролю на іспиті, при виявленні залишкових знань студентів при проведенні контрольних перевірок (зрізів). Завдання комплексних контрольних робіт спрямовані на виміри знань студентів, отриманих у результаті вивчення курсу «Правознавство».

Структура пакета ККР

Пакет тестових завдань комплексних контрольних робіт містить 30 тестових завдань.

Технологія контролю

При виявленні рівня залишкових знань контроль проводиться у виді письмової роботи на папері зі штампом університету. Академічна група попереджається за 3-5 днів до проведення контролю (ККР). У призначений час проведення контрольного зрізу залишкових знань голова комісії розкриває пакет із тестовими завданнями ККР і пропонує їх студентам із записом прізвища, ім’я, по-батькові.

Правила оформлення контрольної роботи повинні бути заздалегідь написані на аудиторній дошці.

Регламент

На виконання контрольної роботи відводиться 40 хвилин аудиторного часу. Під час складання тесту студент не має права виходити з аудиторії, за винятком непередбачених ситуацій у супроводі одного з членів або секретаря комісії, про що фіксується членами комісії в списку групи.

Критерії оцінки знань

Комплексна контрольна робота оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» на основі підрахунку балів.

Тестові завдання оцінюються по 1 балу за кожну правильну відповідь. Оцінка «відмінно» виставляється, якщо набрано 24-30 балів; оцінка «добре» –17-23 балів, «задовільно» – 9-16 балів.

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Запитання 1—19 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише один правильний. Виберіть правильну відповідь.

1. Позначте назву теорії походження держави і права, авторами якої були Маркс та Ен­гельс.

А) теологічна; Б) договірна; В) економічна; Г) насильства.

2.Позначте назву первинного елемента системи права.
А) галузь права; Б)інститут права; В) нормативний припис; Г) правова норма.

3.Позначте дату прийняття Конституції України.
А) 24 серпня 1991 р.; Б) 28 червня 1996 р.; В) 16 липня 1990 р.; Г) 1 грудня 1991 р.

4. Позначте підставу для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України

А) введення надзвичайного стану; Б) неможливість початку пленарних засідань протягом тридцяти днів однієї чергової сесії; В) відкликання виборцями більше однієї третини складу Верховної Ради Ук­раїни;

Г) неприйняття Верховною Радою України Закону України «Про державний бюджет України» у строки, визначені Конституцією.

5. Із нижче наведених ознак позначте ту, яка є ознакою юридичної особи.
А) здатність бути позивачем та відповідачем у суді; Б) наявність майна, яке є державною власністю; В) наявність майна, яке є комунальною власністю; Г) обов'язковість сплати податків.

6. Позначте мінімальний вік, з якого особі за рішенням суду на підставі її заяви може бути надане право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

А) 17 років; Б) 16 років; В) 15 років; Г)14 років.

7. Позначте предмет колективного трудового спору.

А) розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо припинення дії колективного договору; Б) розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо обрання керівництва підприємства; В) розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо невиконання вимог законодавства про працю; Г) розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо реалізації права на працю.

8.Позначте вік, при досягненні якого чоловіки мають право на вихід на пенсію за віком

А) 55 років; Б) 60 років; В) 50 років; Г) 65 років.

9. Виключно шляхом виборів формується влада:

А) виконавча; Б)судова; В)законодавча; Г) контролююча.

10. Декларація про державний суверенітет України є:

А) правовим актом; Б) політичним актом; В) морально-політичним актом; Г) політико-правовим актом.

11. Виключно колективно може здійснюватися:

А) право на освіту; Б) право на відпочинок; В) право на страйк; Г) право на свободу пересування.

12. Договір найму жилого приміщення у державному житловому фонді є:

А) двостороннім, відплатним, консенсуальним; Б) одностороннім, безвідплатним, реальним; В) одностороннім, відплатним, консенсуальним; Г) двостороннім, безвідплатним, реальним.

13. Контракт про працю є:

А) локальним нормативно-правовим актом; Б) актом індивідуально-правового регулювання; В) універсальним індивідуально-правовим актом; Г) локальним індивідуально-правовим актом.

14. Серед нижченазваних злочинів оберіть той, який може бути вчинений тільки у певний спосіб:

А) умисне вбивство; Б) крадіжка; В) умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; Г) захоплення заручників.

15. Позначте дату прийняття Акта проголошення незалежності України.
А) 16 липня 1990 року; Б) 24 серпня 1991 року; В) 28 червня 1996 року; Г) 1 грудня 1991 року.

16. З нижче наведеного переліку виборчих систем позначте ту, за якою обираються народні депутати України.

А) пропорційна; Б) змішана; В) мажоритарна з одномандатними округами; Г) мажоритарна з багатомандатними округами.

17. Позначте види дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до працівників за порушення трудової дисципліни.

А) штраф; Б) переведення на нижче оплачувану роботу строком до 3-ох місяців; В) догана; Г) переміщення на іншу роботу.

18.Тривалість щорічної основної відпустки:

А) 31 календарний день; Б) не менше28 календарних днів; В) не менше 24 календарних днів; Г)30 календарних днів;

19. Локальні нормативні акти діють в межах:

А) Окремої області, Б) Окремого підприємства, В) Окремого регіону, Г) Всієї території України.

У завданнях 20-24 до кожного із чотирьох завдань, позначених буквою, оберіть один пра­вильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть до таблиці в тесті цифри відповідей.

А  
Б  
В  
Г  

20. Визначте відповідність між назвами джерел права та їх змістом:

А) правовий звичай;

Б) правовий прецедент;

В) нормативний договір;

Г) нормативно-правовий акт.

1)документ загального характеру, що вста­новлюється за взаємною домовленістю кіль­кох суб'єктів і забезпечується державою;

2)санкціоноване державою правило поведінки, що склалося в результаті тривалого пов­торення людьми певних дій;

3)судове чи адміністративне рішення з кон­кретної юридичної справи, якому надається обов'язкове значення під час вирішення всіх наступних аналогічних справ;

4)письмовий документ компетентного ор­гану держави, у якому закріплено правило поведінки загального характеру, що забез­печується державою.

21. Визначте відповідність між назвами проступків та їх змістом:

Б) адміністративний; В) матеріальний; Г) цивільний. А) дисциплінарний;

1) правопорушення, яке полягає у невиконанні чи неналеж­ному виконанні зобов'язань або ж у заподіянні шкоди.

2)порушення трудових чи службових обов'язків;

3)протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на охоронювані законом суспільні відносини і за своєю сутністю має багато спільних ознак із злочином, але є менш шкідливою;

4)порушення трудових чи службових обов'язків, при якому підприємству, установі, організації заподіюється майнова шкода.

22. Визначте відповідність між органами державної влади та їх повноваженнями:

А) Верховна Рада України;

Б) Президент України;

В) Кабінет Міністрів Ук­раїни;

Г) Конституційний Суд України

1)здійснює офіційне тлумачення Конституції та законів України;

2)приймає рішення про визнання іноземних дер­жав;

3)призначає чергові та позачергові вибори до органів місцевого самоврядування;

4)забезпечує рівні умови розвитку усіх форм власності

23. Визначте відповідність між видами робочого часу та їх змістом:

А) робочий час нормальної тривалості; Б) скорочений робочий час; В) неповний робочий час; Г) ненормований робочий час.

1) законодавче зменшення загальновстановленої тривалості норми робочого часу з оплатою праці, що пропорційна відпрацьованому періоду, або залежно від фактичного виробітку;

2) встановлена законом зменшена норма робочого часу без зменшення заробітної плати з метою охорони праці окремих категорій працівників;

3) особливий режим робочого часу, який встановлюється для керівників, спеціалістів, державних службовців та осіб, праця яких за характером виконуваних ними функцій не завжди може бути обмежена нормальною тривалістю робочого дня;

4) робочий час, який встановлюється для біль­шості категорій працівників в обсязі 40 годин на тиждень.

24. Визначте відповідність між органами державної влади та їх повноваженнями:

А) Верховний Суд Украї­ни; Б) прокуратура України; В) Конституційний Суд України; Г) обласна державна адмі­ністрація.

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування;

3) узагальнює судову практику, дає роз'яснення судам щодо застосування ними законодавства;

4) вирішує питання про відповідність Конституції України законів та інших правових актів Верхов­ної Ради України.

У завданнях 25-30 розташуйте правові реалії у правильній послідовності. Перша має відповідати цифрі 1, друга — 2 і т. д. букви запишіть до таблиці.

 
 
 
 

25. Розташуйте у правильній послідовності чинники, які сприяли виникненню держави:

А) зростання продуктивності праці; Б) удосконалення знарядь праці; В) розшарування суспільства на соціальні групи; Г) поява надлишків виробництва.

26. Розташуйте нормативно-правові акти в порядку зменшення їхньої юридичної сили:

А) рішення обласної ради; Б) наказ Міністра освіти і науки; В) розпорядження глави районної державної адміністрації; Г) наказ директора державного підприємства.

27. Розташуйте у правильній послідовності етапи виборчого процесу по виборах Президента України:

А) висування та реєстрація кандидатів; Б) проведення передвиборчої агітації;

В) утворення територіальних та дільничних виборчих комісій; Г) формування списків виборців, їх перевірка та уточнення.

28. Розташуйте у правильній послідовності черги спадкоємців за законом:

А) рідні брати і сестри спадкодавця, дід та баба з боку батька і з боку ма­тері;

Б) рідні дядько та тітка спадкодавця;

В) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини;

Г) діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені. після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

29. Визначте послідовність етапів оформлення трудового договору:

А) видання власником або уповноваженим на те органом наказу про зараху­вання працівника на роботу (зазначаються посада, кваліфікація, оплата, строк договору); Б) підписання сторонами трудового договору, або візування особою, яка має право прийняття на роботу, відповідної заяви; В) ознайомлення працівника зі змістом наказу (під розписку); Г) внесення запису про прийом на роботу в трудову книжку.

30. Розташуйте підзаконні акти у порядку зменшення їхньої юридичної сили: А) загальні підзаконні акти; Б) локальні підзаконні акти; В) відомчі підзаконні акти; Г) місцеві підзаконні акти.

Відповіді

1. в

2. г

3. б

4. б

5. а

6. г

7. в

8. б

9. в

10. г

11. в

12. а

13. б

14. б

15. б

16. б

17. в

18. в

19. б

20. а-2, б-3, в-1, г-4

21. а-2, б-3, в-4, г-1

22. а-3, б-2, в-4, г-1

23. а-1, б-2, в-1, г-3

24. а-3, б-1, в-4, г-2

25. 1-б, 2-а, 3-г, 4-в

26. 1-г, 2-в, 3-а, 4-б

27. 1-а, 2-б, 3-в, 4-г

28. 1-г, 2-а, 3-б, 4-в

29. 1-б,2-а, 36-в, 4-г

30. 1-б, 2-г, 3-в, 4-а

 

РЕЦЕНЗІЯ

на пакет тестових завдань

комплексної контрольної роботи©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.