Здавалка
Главная | Обратная связь

Спеціальна література· Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К., Ін Юре, 1997.

· Административное право Украиньї: Учебник /Под. Общ. Ред. С.В. Кивалова. –X.: Одиссей, 2004. -880с.

· Александров Ю.В., Клименко В.А- Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. –К: МАУП, 2004. -326с.

· Андрусяк Т. Теорія держави і права. – Львів, 1997.

· Балакірєва С. Р. Конституційне право України: Навчальний посібник. –К.; 2003. -210 с.

· Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навчальний посібник. –К.;А.С.К, 2004. -176с.

· Бессмертньїй А. К. Судебньїе и правоохранительньїе органьї. – X.: Консум, 2002.

· Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування. Муніципальне право. – К.; 2000;

· Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: Навчально-методичний посібник. – Одеса., Юридична література, 2000.

· Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. — К.: Вікар, 2003.

· Битяк Ю. П. Адміністративне право. – X.: Консум, 2000.

· Бондарєв Є. М., Бугай В. В. Та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчальний посібник / За ред. В. В. Васильченка. – Донецьк, 2003.

· Васильєв А. С. Административное право Украйни (общая часть).: Учебное пособие. – X.: Консум, 2001. – 280 с.

· Венедиктов В. С. Трудове право України. Конспект лекцій. – X.: Консум, 1998. – 140 с.

· Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.; 2000.-216 с.

· Голосніченко І. П. Адміністративне право України, (основні категорії і поняття). – К.; 1998.

· Голосніченко І. П. Адміністративне право в Україні. – К.; 1998.

· Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. – К.:ІнЮре, 1997.-20 с.

· Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. Ред. В. Б. Авєр’янова. – К.; 1999.

· Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Терещук О.В., Шкарупа В. К. Адміністративне право України. – К.; 2001.

· Загальна теорія держави і права. / За ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. -312 с.

· Зобов’язальне право. Теорія і практика: Навчальний посібник / За ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2000. -910 с.

· Калітенко О.М., Харитонов Е.О. Цивільне та сімейне право України: Підручник. –X: Одисей, 2004. -640с.

· Карлицький С.М. Трудове право України: Навчальний посібник. –К.: Прецедент, 2004. – 216с.

· Карпенко Д. О. Трудове право України: Курс лекцій – К.: МАУП, 1999.- 192 с.

· Кельман М. С, Мурашин О. Г. Загальна теорія права: Підручник. – К.Кондоп. 2002.-353 с.

· Кириченко В.М. Правознавство: Курс лекцій.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.-247 с.

· Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.

· Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

· Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – 3-є вид.: - К.: Наукова думка, 2002.

· Конституційне право України. / За ред. В. Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. – К.; 1999.

· Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодика, В. С. Журавського. – К.;2002. – 544 с.

· Костюченко О. А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій.-К.; 1999. – 56 с.

· Костюченко О. А. Конституційне право України: Навчально- методичний посібник. – К., 2001. – 116с.

· Котюк В. О. Основи держави і права: Навчальний посібник. Вид. 3- тє, доп. І перер. – К.: Вентурі, 2001. – 432 с.

· Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій – К.; 1996. – 208 с. Кравченко В. В. Конституційне право України. – К.: Атіка, 2000. – 317 с.

· Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. -560с.

· Кравчук К.Г. Опорні конспекти з основ права: Курс лекцій. Навчальний посібник. –К.: Атіка, 2005. – 312с.

· Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. / За ред. В. А. Клименка, М. І. Мельника. – К.: Правові джерела, 2002.

· Кримінальне право України: Навчальний посібник. / С.Г. Волкотруб, О.М. Омельчук, В.М. Ярін та ін. –К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 297с.

· Кримінальне право України: Загальна та Особлива частина: Навчальний посібник. / В.О. Кузнецов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. –К.: Істина, 2005. – 380с.

· Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник. —К.: Центр навчальної літератури,-2005, – 568с.

· Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Основні поняття та категорії права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2001. – 144 с.

· Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навчальний посібник. –К: Істина, 2004. – 309с.

· Марочкін І. Є. Та ін. Організація судових і правоохоронних органів: Навчальний посібник – X.; 2000. – 270 с.

· Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – К.: А. С. К, 2001.- 352 с.

· Мельник М. І., Хавронюк М. І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навчальний посібник. –К.: Атіка, 2000. -512 с.

· Мельник М. І., Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2002.

· Молдован В. В., Молдован А. В. Судоустрій України. – К.; 2000.

· Молдован В. В. Правоохоронні органи. Курс лекцій. – К.: Юмана, 1998.- 160 с.

· Олійник А. Ю. Та ін. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К: Юрінком Інтер, 2001,- 176 с.

· Організація судових та правоохоронних органів / І.Є.Марочкін та ін. –X.: Право, 2000. -269 с.

· Основи правознавства України: Навчальний посібник. Вид. Четверте, доповн. Та перероблене. / Ківалов С. В., Музиченко П. П. Крестовська Н. М., Крижанівський А. Ф. – X.: Одісей, 2004. – 368 с.

· Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. Ред. П.І. Гнатенко. –К.: Юридична книга, 2004. -320с.

· Основи правознавства: Навчальний посібник / Під заг. Рсд. П.І І. Пастухова. –К.: Алерта. 2005. -377с.

· Основи конституційного права України: Підручник / За рсд. М.И. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 287с.

· Погребной И. М. Теория права: Учебное пособие. 3-є изд., испр. И доп.-Х.; 2003.-128 с.

· Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. – 7-е нид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.

· Правознавство: Навчальний посібник / За загл. Ред. П.В.Мельника. Ірпінь. 2003.-409 с.

· Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, пер. Та доп. — X.: Консум, 2002. — 528 с.

· Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник. Вид. 5-е, зі змінами. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

· Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько. –К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. -640с.

· Святоцький Д. О., Михеєнко М. М. Адвокатура України: Навчальний посібник – К.: Ін Юре,1997. – 224 с.

· Семерак О. С, Керецман В. Ю., Палінчак Н. М. Основи конституційного права України. – Ужгород, 2000.

· Семерак О. С. Судові і правоохоронні органи України. Навчальне – методичний посібник. – Ужгород, 2002.

· Сімейне право України: Підручник. /За ред. В.С.Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – 304с.

· Сімейне право України: Підручник. /За загл.ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

· Скакун О. Ф. Теорія держави і права. – X.: Консум, 2001.

· Стефанюк В. С. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

· Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність. – К.: Атіка, 2000.

· Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. / В. С. Ковальський та ін.- К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

· Судебньіе и правоохранительнне органи Украиньї: Учебник. / Под ред. А. М. Бандурки. – X., Університет внутренних дел, 1999. – 350 с.

· Судебньїе и правоохранительнне органьї Украиньї: Учебное пособие / А. С. Васильєв, В. В. Иванов. – X.: Одиссей, 2002.

· Теорія держави і права: Навчальний посібник / За заг. Ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова . – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с.

· Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. –К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. -176с.

· Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник.- К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

· Трофимова 3. В. Теория государства и права. Учебное пособие. –Донецк, 2004. – 176 с.

· Трудове право України: Академічний курс: Підручник. /За загл.ред. Н.М.Хуторян. – К.: А.С.К., 2004. – 608 с.

· Трудове право України: Академічний курс: Підручник. /П.Д.Пилипенко, В.Я.Буряк, З.Я.Козак та ін. – К.: Ін Юре, 2004. -536с.

· Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.

· Фріс П.Л. Кримінальне право України: Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 362с.

· Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні: Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: А. С. К., 2001. – 971 с.

· Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. – К.; 2002.

· Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах / За загл. Ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – 520 с, Т.2. Особлива частина. – К.: Ін Юрс, 2003. – 408 с.

· Цивільне право України: Навчальний посібник. /За ред. Р.О.Стефанчука. – К.: Прецедент, 2004. – 448с.

· Шпиталенко Г. А. Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навчальний посібник / За загл. Ред. І. П. Лаврінчук. – К.: Каравела, 2004. – 376 с.

· Шумський П. В. Прокуратура України: Навчальний посібник – К.: Вентурі, 1998. – 336 с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.