Здавалка
Главная | Обратная связь

Як класифікуються доходи бюджету по відношенню до бюджетного устрою України?Тестові завдання

Для державного іспиту

З навчальної дисципліни «Бюджетна система»

Для студентів груп Ф-21, Ф-22.

 

Укладач: Попель Л.А.

 

1. Бюджет держави є складовою ланкою:

- місцевих фінансів;

+ державних фінансів;

- системи оподаткування;

- міжнародних фінансів.

2Призначення і роль бюджету в державі виявляється через:

- систему відносин між державою та юридичними особами;

- систему відносин між державою та фізичними особами;

- систему відносин між ланками бюджетної системи;

+ всі відповіді вірні.

3. Методами мобілізації бюджетних доходів є:

+ податки, державні позики та емісія;

- державні позики та емісія, субсидії та дотації;

- капітальні інвестиції, податки;

- субсидії та дотації.

4Цілеспрямована діяльність держави, щодо регулювання бюджетного процесу, управління збалансованістю бюджету, а також використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної політики в країні це:

- бюджетний механізм;

- бюджетне планування;

+ бюджетна політика;

- жодна відповідь не вірна.

5.Державний бюджет — це:

- сфера економічних відносин, де відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів;

+ фінансовий план доходів і витрат держави;

- децентралізовані грошові фонди, що знаходяться в руках держави;

- сукупність податків, стягнутих державою.

6. Державний бюджет є категорією:

+ економічною;

- державною;

- політичною;

- міжнародною.

Як класифікуються доходи бюджету по відношенню до бюджетного устрою України?

+ доходи, які поступають у Державний бюджет України та місцеві бюджети України;

- доходи, які поступають у районні бюджети;

- змішані доходи, одна частина яких поступає у державний бюджет України, а ін. - у місцеві бюджети;

- доходи, які поступають у місцеві бюджети

8. Основними функціями бюджету є:

- перерозподіл національного доходу і валового внутріш­нього продукту;

+ розподільча та контрольна;

- удосконалювання оподатковування та регулювання витрат виробництва;

- фінансове забезпечення соціальної політики та формування ринкової інфраструктури.

9. Розподіл та перерозподіл бюджетних коштів забезпечує:

- контрольна функція бюджету;

+ розподільча функція бюджету;

- фіскальна функція бюджету;

- регулююча функція бюджету.

10. Контроль за формуванням доходів і використанням коштів бюджету забезпечує:

- регулююча функція бюджету;

- фіскальна функція бюджету;

+ контрольна функція бюджету;

- жодна відповідь не вірна.

11. Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету класифікують:

- прямі та непрямі податки, поточні та капітальні надходження;

+ податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти;

- поточні та капітальні надходження;

- доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти, прямі та непрямі податки.

12. Бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяльності:

- виявлення резервів, розгляд і затвердження бюджету, ви­конання бюджету, складання звіту про виконання бюджету;

- бюджетне планування, узгодження бюджету з загальною програмою фінансової стабілізації, виконання бюджету;

+ складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюд­жету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюд­жету та контролем за бюджетним процесом;

- складання проекту бюджету, виконання бюджету.

13. Які показники характеризують стан бюджету:

- баланс бюджету;

- бюджетна рівновага;

+ дефіцит або профіцит бюджету;

- перевищення доходів над видатками.

14Якщо видатки бюджету дорівнюють доходам, то це бюджет:

+ збалансований;

- дефіцитний;

- профіцитний;

- жодна відповідь не вірна.

15. Які доходи бюджету вважаються закріпленими?

+ які в законодавчому порядку закріплюються за певним бюджетом і не підлягають передачі вищестоящим бюджетам;

- які в законодавчому порядку закріплюються за вищестоящим бюджетом і у певному обсязі підлягають передачі нищестоящим бюджетам;

- не вияснені доходи та бюджетні кредити;

- дотації та субвенції.

16. В якості чого виступає бюджет України?

+ економічної категорії та основного фінансового плану держави, центральної ланки фінансової системи;

- децентралізованого фонду грошових коштів держави;

- вихідної ланки фінансової системи та одного з основних законів України;

- кошторису видатків держави

17. Доходи місцевих бюджетів складаються з:

- власних, закріплених і регульованих;

+ власних та закріплених;

- закріплених, власних та трансфертних;

- вірної відповіді немає.

18. З яких ланок складається бюджетна система України?

+ Державного бюджету України та місцевих бюджетів України;

- бюджетів установ;

- Державного бюджету, регіональних та місцевих бюджетів

- республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів населення

19. Бюджетна класифікація - це:

- єдине систематизоване згрупування доходів і видатків за неоднорідними ознаками

- це розподіл доходів і видатків за рівнями бюджетної системи

+ єдине систематизоване згрупування доходів і видатків, фінансування бюджету за однорідними ознаками

- єдине згрупування видатків та витрат за рівнями бюджетної системи.

20. Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті:

- які контролюються і охороняються законодавством України;

- обсяг яких може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень;

- які не входять до спеціального фонду бюджету;

+ обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень.

21. Основну частку доходів місцевих бюджетів становлять:

- закріплені доходи;

- регульовані доходи;

- власні доходи;

+ бюджетні трансферти.

22.Як визначається бюджетний період

- від дати затвердження бюджету до кінця року

- від 1 вересня до 31 вересня

+ від 1 січня до 31 грудня

- від 1 січня до прийняття звіту про виконання бюджету

23. За рівнем бюджетної системи видатки поділяються на:

- видатки розвитку

- поточні та капітальні

- економічні, соціальні та управлінські

+ видатки Державного та місцевих бюджетів

24Згідно бюджетного кодексу України видатки місцевих бюджетів поділяються на:

- поточні та капітальні;

- видатки розвитку та соціальні видатки;

+ видатки, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягів міжбюджентих трансфертів;

- поточні та видатки розвитку.

25. Бюджетні відносини це:

- відносини, що виникають в бюджетних установах з приводу залучення і витрачання коштів;

- відносини, що виникають при фінансуванні державного боргу;

+ грошові відносини, що виникають в процесі розподілу та перерозподілу ВВП між державою населенням і суб’єктами господарювання;

- відносини, що виникають між бюджетами різних рівнів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.