Здавалка
Главная | Обратная связь

Припинення трудового договору: поняття, підстави.Припинення трудового договору є закінчення його дії не­залежно від причин та підстав. Підставами припинення трудо­вого договору можуть бути:

§ угода сторін;

§ закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення;

§ при­зов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;

§ розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колекти­вом органу тощо.

Працівник, який уклав трудовий договір на невизначе­ний строк (безстроковий), має право розірвати трудовий договір у будь-який час, але зобов'язаний попередити про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Винятки становлять випадки, коли наявними є поважні причини, які пов'язані з неможливістю продовжувати роботу.

Дострокове розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника допускається у випадках його хворо­би або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним ор­ганом законодавства про працю, колективного або трудового договору, а також з інших поважних причин, які пов'язані з неможливістю продовжувати роботу.

Власник або уповноважений ним орган мають право розі­рвати трудовий договір зі своєї ініціативи лише за наявності таких підстав:

§ змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення кількості або штату працівників;

§ виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

§ систематичного невиконання працівником без поваж­них причин обов'язків, покладених на нього трудовим догово­ром або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

§ прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше ніж три години протягом робочого дня) без поважних причин;

§ нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох мі­сяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності;

§ поновлення на роботі працівника, який раніше вико­нував цю роботу;

§ появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотич­ного або токсичного сп'яніння;

§ вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника.

§ одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм влас­ності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокрем­леного підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а та­кож службовими особами митних органів, державних подат­кових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і служ­бовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами;

§ винних дій керівника підприємства, установи, органі­зації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчас­но або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати;

§ винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають під­стави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповно­важеного ним органу;

§ вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Законодавство України встановлює вичерпний перелік умов, за яких може бути звільнений працівник. Таким чином закон захищає його права.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.