Здавалка
Главная | Обратная связь

Матеріальна відповідальність. 

Дисциплінарна відповідальність застосовується за скоєн­ня дисциплінарних проступків.

Дисциплінарний проступок є особливим видом правопо­рушення, який виявляється в порушенні трудової, навчальної, службової та військової дисципліни і завдає шкоди внутрішньому порядку діяльності підприємств, установ, організацій тощо. До правопорушників можуть застосовуватись стягнення, передбачені правилами внутрішнього розпорядку, дисциплінар­ними статутами і положеннями: зауваження, попередження, догана, переведення на іншу роботу, звільнення тощо.

Дисциплінарна відповідальність працівників є окремою формою юридичної відповідальності за порушення на підпри­ємствах, в установах, організаціях правил внутрішнього трудо­вого розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і ви­борного профспілкового органу на основі типових правил.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення:

§ догана;

§ звільнення.

Разом із цим, законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих катего­рій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Дисциплінарне стягнення може накладатись лише орга­ном, якому надано право прийняття на роботу певного пра­цівника.

1) Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебу­вання його у відпустці.

2) Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

3) За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосо­вано лише одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівни­ком у порядку, встановленому чинним законодавством. Праців­ник може звернутися до комісії з трудових спорів у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати — без обмеження будь-яким строком.

У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія з трудових спорів може його поновити.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарно­го стягнення.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колек­тиву або його органу.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.