Здавалка
Главная | Обратная связь

Вибіркова індивідуальна робота.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПОДАТКОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Реєстр. №

 

 

Методичні рекомендації

до виконання індивідуальних завдань

 

з дисципліни Гроші та кредит

для студентів ІІІ курсу

напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

за професійним спрямуванням «Фінанси»

галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

факультету Економіки

 

ХЕРСОН 2010

 

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни Гроші та кредит для студентів 3 курсу для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Херсон:, ХНТУ, 2010 р.

 

 

Укладач: старший викладач Ю.М.Бездітко.

 

 

Рецензент: Л.П.Сідельникова, к.е.н. доцент, зав. кафедрою “Податкової та бюджетної політики”

 

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри “Податкової та бюджетної політики”

 

Протокол № ____ від _______________________ 2010 р.

 

Завідувач кафедри ________________________ Л.П.Сідельникова

 

 

Відповідальний за випуск: Завідувач кафедри Л.П.Сідельникова

 

Вступ

Становлення економіки України неможливе без участі в цьому процесі висококваліфікованих фахівців в сфері економіки і підприємництва з широкими теоретичними знаннями і практичною школою, які дозволять їм приймати активну участь в організації фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, так і ефективної діяльності органів державного управління.

Важливе місце в підготовці фахівців відводиться індивідуальній роботі, яка сприяє поглибленому вивченню студентами теоретичного і практичного матеріалу, сприяє розвитку критичного відношення до матеріалу, який вивчається, вмінню робити зважені висновки і пропозиції.

Творчий підхід до виконання індивідуальної роботи сприяє розвитку у студентів навиків до науково і практичної роботи, підготовці доповідей та публічних виступів.

 

Головна мета курсу:

· формування знань по проблемам грошей та кредиту стосовно до ринкової економіки на базі основних теоретичних концепцій світової економічної думки;

· формування знань про особливості функціонування грошей та кредиту умовах України як незалежної держави в період переходу до ринкової економіки;

· знайомство студентів з перспективами розвитку грошово-кредитних відносин в умовах оновлюючих процесів в економіці країни;

· подальше становлення і вдосконалення знань майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

· ознайомлення з основами функціонування грошей та кредиту;

· вивчення видів і форм грошей та кредиту;

· опанування напрямками та методами впливу держави на регулювання грошово-кредитних відносин;

· розгляд всіх видів інфляції–від прихованої до гіпервисокого рівня, а також розрахунки депозитів і кредитів в умовах інфляційного процесу;

· ознайомлення з розвитком теоретичних концепцій грошей і кредиту;

· розгляд валютних відносин та їх формування на сучасному етапі;

· ознайомлення з функціонуванням міжнародних фінансово-кредитних інститутів та їх участю в валютно-кредитному регулюванні.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

· поняття видів та форм функціонування грошей та кредиту;.

· призначення, функції та принципи грошової, валютної та кредитної системи взагалі і окремо України;

· розвиток інфляційних процесів та їх вплив на економіку;

· основні теорії, закони грошей та інфляції як базу їх функціонування в наш час;

· види валютних курсів, операцій, форми та методи впливу на них збоку держави;

· цілі завдання та політику міжнародних фінансово-кредитних інститутів в справі формування та регулювання грошово-кредитних відносин.

 

Студент повинен вміти:

· аналізувати грошово-кредитні процеси в умовах роздержавлення, приватизації власності, формування нових методів господарювання, властивих ринковій економіці;

· розраховувати темпи та рівень інфляції, її вплив на грошово-кредитні показники, грошові агрегати;

· розраховувати валютні курси, їх девальвацію чи ревальвацію;

· класифікувати банківські кредити за їх видами та формами;

· складати кредитний договір;

· готувати документи для безготівкових розрахунків.

 

 

Загальні положення

 

Індивідуальна робота студента виконується в процесі вивчення дисципліни. Згідно положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, індивідуальна робота студента полягає в виконанні обов’язкових та вибіркових видів робіт.

До обов’язкових відноситься підготовка та написання курсової роботи. До вибіркових видів індивідуальної роботи відносяться презентація додаткових матеріалів по темах дисципліни, участь у олімпіадах з дисципліни, підготовка та публікація тез для участі в конференціях, підготовка та публікація статей в наукових виданнях.

Індивідуальна робота студента – важливий етап навчального процесу і один з елементів науково-дослідної роботи студента в його спрямованості до одержання вищої кваліфікації спеціаліста.

Написання та захист індивідуальної роботи переслідують такі цілі:

- дослідження процесів та отримання навиків у вирішенні конкретних задач по управлінню грошовими потоками як в державі в цілому, так і окремих суб’єктів господарювання;

- систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань в монетарній галузі, придбання навиків творчого використання цих знань в науковій та практичній роботі;

- оволодіння методами наукових досліджень, розвиток навички самостійної роботи.

 

 

Вибіркова індивідуальна робота.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.