Здавалка
Главная | Обратная связь

Контроль знань студентів денної форми навчанняДисципліна „Гроші та кредит” викладається протягом одного семестру, підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. Поточний контроль є важливим елементом навчального процесу і здійснюється за результатами самостійної роботи студента (СРС). Це дозволяє максимально об’єктивно оцінити рівень знань студентів з навчальної дисципліни, ступінь засвоєння ними програмного матеріалу та оволодіння навичками виконання практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі Положення „Про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, затвердженого Вченою радою ХНТУ.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю або підсумкового контролю знань – ПМК. Поточний модульний контроль здійснюється за накопичувальною системою як системною і систематичною оцінкою дій та продуктів дій студента над завданнями з кожної теми дисципліни протягом всього навчального періоду в діапазоні від 0 до 100 балів включно.

Об’єктами поточного модульного контролю є:

- підготовка до практичних занять;

- підготовка і виконання модульних контрольних робіт;

- самостійне опрацювання теоретичних питань;

- виконання та захист індивідуальних завдань;

- критичний огляд і оцінка наукових публікацій за темою;

Розподіл балів за видами робіт наведений в таблиці.

 

Перелік робіт, що підлягають оцінці в балах при вивченні дисципліни „Гроші та кредит”

Аудиторна робота Обов’язкові види самостійної роботи     Разом     Обов’язкові види індивідуальної роботи Вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3   Курсова робота

 

Розподіл балів з аудиторної та самостійної роботи студентів.

1 Підготовка до практичних занять оцінюється за активність, відвідування практичних занять, рішення завдань, а також оцінювання виступів і складає від 0 до 35 балів (включно).

2. Підготовка і виконання модульної контрольної роботи (три роботи)

Модуль у вигляді контрольної роботи, проводиться в аудиторії включає одне теоретичне завдання, тести та задачі, оцінюється від 0 до 40 балів. Контрольна робота за модулем проводиться після завершення вивчення відповідних розділів.

Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення контрольних занять в університеті.

3. Самостійне опрацювання теоретичних питань, призначених для більш поглибленого вивчення дисципліни, проводиться шляхом самостійної та індивідуальної роботи студентів.Захист самостійних завдань проводиться шляхом оцінки правильності, повноти, своєчасності їх виконання, і оцінюється в діапазоні від 0 до 25 балів (включно). Захист обовязкового індивідуального завдання проводиться шляхом оцінки написання та захисту курсової роботи за окремою шкалою.

4. Виконання вибіркових завдань оцінюється в межах від 0 до 10 балів за відповідно обране завдання у вигляді реферату, аналітичного огляду наукової літератури. За правильно висвітлену тему завдання, позитивну оцінку її презентації в строк студент одержує певну кількість балів, що відповідають обраному завданню. Якщо завдання не виконано, або не відповідає вище наведеним вимогам студент одержує 0 балів.

Студент має право отримати іспит за результатами поточного модульного контролю якщо він виконав всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову оцінку.

Якщо студент отримав не задовільну оцінку або не згоден з оцінкою за результатами поточного модульного контролю, він повинен скласти іспит.

Підсумкова оцінка в балах перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS за шкалою наведеною в таблиці.

 

Шкала оцінювання академічних успіхів студентів

 

Оцінка за національною шкалою Оцінка, бал Оцінка за шкалою ЕСТS
5 – „відмінно” 100-90 А
4 – „добре” 82-89 В
4 – „добре” 75-81 С
3 –„задовільно” 67-74 D
3 – „задовільно” 60-66 Е
2 – „незадовільно” 35-59
2 – „незадовільно” До 34 F

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.